Co to jest Google ADS / Google AdWords

Jak odró?ni? pozycjonowanie od reklamy p?atnej? Je?li okre?lenia takie jak SEO, Google Ads czy optymalizacja pod wyszukiwarki brzmi? jak fuzja s?ów – obecno?? w Google, ten artyku? jest w?a?nie dla Ciebie. Przeczytaj, a z ?atwo?ci? b?dziesz w stanie okre?li? swoje oczekiwania podczas wspó?pracy z agencj?. Jasna komunikacja pozwoli szybciej i skuteczniej osi?gn?? wyniki, które sprawi?, ?e widoczno?? Twojej firmy w Internecie b?dzie znacznie lepsza!

Nomenklatura

Pierwszym i najwa?niejszym krokiem jest ujednolicenie swojego s?ownika. W temacie pozycjonowania i reklam p?atnych naros?o wiele podobnych fraz, które cz?sto znacz? to samo – lub wr?cz przeciwnie! Znacz?co si? ró?ni?.

Reklamy p?atne w Google maj? swoj? oficjaln? nazw? – to Google Ads. Zosta?a ona zaprezentowana jako rebranding w 2018 roku. W obr?bie tej formy promocji stosowane s? synonimy, tj.:

 • AdWords (stara nazwa systemu przed rebrandingiem),
 • linki sponsorowane,
 • reklamy Google,
 • reklamy w wynikach wyszukiwania,
 • reklamy SERP (Search Engine Results Page = wyniki wyszukiwania),
 • p?atne reklamy Google.

W przypadku wyników bezp?atnych Google, najogólniejsz? stosowan? nazw? jest SEO. Tutaj wariantów równie? jest kilka:

 • pozycjonowanie,
 • optymalizacja pod wyszukiwarki,
 • wyniki organiczne.

Rodzaje wyników wyszukiwania

Pierwszy krok za nami – uporz?dkowa?e? swój s?ownik. Tutaj pojawia si? dysonans – wyniki wyszukiwania nie s? jednolite! Dane prezentowane s? w ró?nej formie w zale?no?ci od wprowadzonej frazy. Mog? zawiera?:

 • Local pack (Mapy Google) – tu oprócz wyników organicznych i reklam pojawiaj? si? fragmenty zawieraj?ce map? Google i pinezki z niej.
 • Czysty Google – pod naszym zapytaniem pojawiaj? si? tylko wyniki organiczne i ewentualne reklamy p?atne Google.
 • Reklamy produktowe – oprócz wyników organicznych i ewentualnych reklam, pojawiaj? si? dodatkowo reklamy p?atne w formie konkretnych produktów ze sklepów internetowych zgodnych z zapytaniem.
 • Featured Snippet – oprócz wyników organicznych i ewentualnych reklam, pojawiaj? si? zapo?yczone ze stron internetowych wi?ksze partie tekstu, odpowiadaj?ce na zadane pytanie.
 • Knowledge Graph – oprócz wyników organicznych, pojawiaj? si? równie? informacje na dany temat np. nota biograficzna lub wyja?nienie poj?cia z np. Wikipedii.
 • Rich Answers – oprócz wyników organicznych, pojawiaj? si? konkretne odpowiedzi na zadane pytania.
 • Zapytania specyficzne: hotele, pogoda, kina, loty, filmy – gdzie oprócz wyników organicznych, pojawiaj? si? dodatkowe funkcje interfejsu dostosowane do konkretnej struktury zapytania.

To dodatkowo utrudnia rozdzielanie pozycji p?atnych od bezp?atnych. Jak wi?c pozna? ró?nice?

Fundamentalne rozró?nienie

Przez d?ugi czas granica pomi?dzy reklamami a wynikami organicznymi by?a bardzo czysto zarysowana. W pierwszych latach dzia?ania Google, reklamy zawsze by?y na kolorowym tle.?

Kolor zmienia? si?, ale zawsze mo?na by?o wyra?nie odró?ni? (czy to ?wiadomie, czy pod?wiadomie), ?e w wynikach s? 2 osobne grupy. Od roku 2013 zmiany te niestety stawa?y si? coraz mniej widoczne.

 

Historia wygl?du reklam Google Ads na przestrzeni lat. ?ród?o: Search Engine Land

Obecnie rozró?nienie to jest bardziej subtelne i ogranicza si? do dodatkowego s?owa “Reklama” przy wpisach sponsorowanych. Sama forma oznaczenia te? ewoluowa?a – zmienia? si? tekst, kolor, t?o – a? przybra?o to form? w s?abo widocznego rozró?nika.

Obecny wyró?nik reklam Google Ads

Aby jednak wyra?nie zaznaczy?, co obecnie jest reklam?, a co wynikiem organicznym pos?u?ymy si? kolorami:

 • zielon? ramk? zaznaczyli?my tre?ci p?atne,
 • niebiesk? ramk? zaznaczyli?my tre?ci bezp?atne.

Zasada dzia?ania

Je?li dotar?e? do tego etapu – wiesz ju?:

 • co i jak si? nazywa,
 • co i gdzie si? wy?wietla.

Pozosta?a nam odpowied? na ostatnie dwa pytania – jak co dzia?a i ile to kosztuje?

Google Ads

Jak to dzia?a??

Dzi?ki Google Ads zobaczysz reklam? odpowiadaj?c? na Twoje zapytanie. Wystarczy, ?e wpiszesz w wyszukiwark? s?owo lub fraz?, które reklamodawca uzna? za warto?ciowe. Mo?e to by? nazwa us?ugi/produktu, ca?a kategoria us?ug/produktów lub ca?a bran?a.?

Przewag? (lub wad? w oczach Social Media Managerów) tej formy reklamy jest fakt, ?e u?ytkownik musi wyrazi? aktywne i bezpo?rednie zainteresowanie danym produktem, aby reklama si? pojawi?a.?

Co wi?cej – reklamodawca p?aci dopiero wtedy, gdy u?ytkownik kliknie w jego reklam? i wejdzie na jego stron?. Op?ata pobierana jest wi?c za konkretne dzia?anie ze strony u?ytkownika, a nie za sam fakt obejrzenia reklamy.?

Ile to kosztuje?

Reklama w swojej najprostszej formie rozliczana jest za ka?de klikni?cie. Nie ma ono jednej ustalonej kwoty – ka?de s?owo lub fraza ma inn? cen?. Sk?ada si? na to szereg czynników i ostateczna wycena jest bardzo indywidualna. Temat ten poruszali?my obszernie w naszych wcze?niejszych artyku?ach?na temat wyceniania kampanii Google Ads. Zajrzyj do nich ??.

SEO

Jak to dzia?a??

Liczba czynników i elementów sk?adowych, które nale?y bra? pod uwag? w kwestii dzia?ania SEO, jest ogromna. Nie sposób ugry?? tego tematu jednym paragrafem! Kondensuj?c go do absolutnego minimum, musimy spi?? wszystkie zagadnienia w dwóch frazach:

 • czynniki on-page – obejmuj? wszelkie elementy fizycznie obecne na stronie, które mog? mie? wp?yw na wyniki organiczne,
 • czynniki off-page – obejmuj? wszelkie czynniki, których fizycznie nie ma na stronie, a które wp?ywaj? na wyniki organiczne,

Obie kategorie zawieraj? w sobie setki tematów, którym nale?y si? osobny artyku?.

Ile to kosztuje?

Promocja za pomoc? SEO jest silnie uzale?niona od kilku czynników, takich jak:

 • wielko?? witryny,?
 • jej aktualna sytuacja,?
 • prace optymalizacyjne,
 • dalsze prace z tre?ci? lub linkami zwrotnymi.?

Wysoko?? kosztów w tym przypadku jest bardzo indywidualna. Nie sposób przedstawi? jej w kilku zdaniach.

Pozycjonowanie a Google Ads

Dobrn?li?my do końca! Zyska?e? podstawow? wiedz? na temat pozycjonowania i reklamy p?atnej. Wiesz, jakie s? za i przeciw ka?dej ze stron zarówno?z pozycji SEMowca oraz SEOwca.

Podsumowanie

Mam nadziej?, ?e uda?o mi si? rozwia? Twoje w?tpliwo?ci. Po przeczytaniu tego artyku?u znasz odpowied? na poni?sze pytania:

 • co jest reklam? Google Ads, a co wynikiem organicznym w Google,
 • jaka jest ró?nica mi?dzy pozycjonowaniem a reklam? p?atn?,
 • co pojawia si? na wynikach wyszukiwania.

Od teraz b?dziesz móg? jasno okre?li? swoje oczekiwania podczas wspó?pracy z agencj?. Odpowiednia komunikacja to pierwszy krok do osi?gni?cia zamierzonych celów!

[G?osów: 1   Average: 5/5]
Specjalista SEM z 15 letnim sta?em. Na co dzień zajmuje si? przygotowaniem, prowadzeniem, optymalizacj? i raportowaniem kampanii reklamowych, jak równie? analityk? internetow? i zagadnieniami zwi?zanymi z SEO. Prywatnie fan japońskiej herbaty i amerykańskich jab?ek ;)

ZAINTERESOWA?A CI? NASZA OFERTA?

Wype?nij brief Skontaktuj si? z nami