Google Ads vs Facebook Ads – starcie tytanów marketingu

Jaki? czas temu wspólnie z Arturem przyjrzeli?my si? i porównali?my nasze odczucia co do Google Ads i SEO. Dyskusja i artyku?y, które by?y jej rezultatem, otworzy?y?nam obojgu oczy na wady i zalety rozwi?zań, z których korzystamy na co dzień. Dzisiaj podobnej analizie chcia?bym podda? najwi?kszych rywali na polu marketingu – Google’a i Facebooka.

Pracuj?c z Google Ads od wielu lat, s?dz?, ?e jestem w stanie do?? obiektywnie oceni? jego mocne i s?abe strony. W Facebook Ads moje do?wiadczenie jest na pewno mniejsze, ale te? mia?em okazj? realizowa? tutaj kampanie reklamowe. W obu przypadkach moja opinia oparta jest na praktyce, nie teorii, postanowi?em wi?c oceni? system Google Ads w odniesieniu do rosn?cego konkurenta ??

Atuty Google Ads w porównaniu z Facebook Ads

Docieramy do zainteresowanych u?ytkowników
Jedn? z kluczowych zalet Google Ads jest jego sposób dzia?ania. Reklama pokazuj?ca si? tylko wtedy, gdy u?ytkownik aktywnie poszukuje informacji, oznacza dla mnie kwintesencje reklamy – bycie tam, gdzie ci? potrzebuj?.

Facebook w tym kontek?cie jest bardziej sugestywny – pojawia si? wtedy, gdy wydaje mu si?, ?e u?ytkownik jest zainteresowany. Skanuj?c jego aktywno??, zainteresowania czy interakcje jest w stanie arbitralnie oceni? u?ytkownika i narzuci? mu reklam?, która spe?nia efemeryczne za?o?enia algorytmu. O ile widz? potencjaln? skuteczno?? takich dzia?ań, twarde fakty – prawie real-time’owe odpowiedzi na realne zapytanie u?ytkownika – stawiaj? dla mnie Google Ads jako zwyci?zc?. Facebook chyba te? widzi potencja? takiego my?lenia, gdy? ju? od co najmniej kilku tygodni testuj? pokazywanie reklam w wynikach wyszukiwania swojej wyszukiwarki

Docieramy do ro?nych etapów lejka sprzeda?owego
Opieranie swoich decyzji na temat reklamy o s?owa kluczowe, pozwala na ocen? na jakim etapie lejka zakupowego znajduje si? u?ytkownik. W Google Ads grupuj?c s?owa o podobnym kontek?cie i znaczeniu, mo?emy tworzy? ró?ne przekazy i kierowa? u?ytkowników do zupe?nie innych tre?ci, które mog? ich poprowadzi? do kolejnego kroku w lejku. Wykorzystuj?c ogólne frazy, mo?emy wzbudza? zainteresowanie, dzi?ki remarketingowi mo?emy skierowa? klienta do etapu Rozwa?ania, a stosuj?c odpowiedni j?zyk doprowadzi? finalnie do Zakupu.

Jasne, na Facebooku równie? mo?na skutecznie dzia?a? wed?ug lejka sprzeda?owego, jednak mam wra?enie, ?e trafne dotarcie do poszczególnych grup w ramach danego etapu lejka jest trudniejsze ni? w przypadku Google’a.

Google Ads – nadal najpopularniejsze narz?dzie w Polsce
Bior?c pod uwag? najnowsze analizy rynku, z Internetu w Polsce korzysta 28,1 mln Polaków (dane za styczeń 2020 wed?ug analizy Gemius/PBI) z czego ponad 94% wykorzystuje przy tym strony grupy Google. Zapewne mo?na si? przyczepi? do znaczenia tej liczby, bo mo?e ona obejmowa? wiele aspektów domeny Google, takich jak: mapy, poczt?, us?ugi biznesowe, ale dla mojej argumentacji nie uda?o mi si? znale?? bardziej granularnych danych.

W tym samym badaniu Facebook dociera do oko?o 76%. Na takiej skali s? to ró?nice prawie 5 mln u?ytkowników, do których mo?na dotrze?. Facebook z ponad 18 mln u?ytkowników w Polsce (wed?ug danych Statista za styczeń 2020) to nadal pot??ne narz?dzie, ale Google nadal pozostaje liderem ruchu w Polsce ??

Anonimowy dost?p
Jest to element coraz wa?niejszy dla wielu u?ytkowników. O ile oczywi?cie zalogowanie si? do konta Google mo?e wprowadza? pewn? doz? personalizacji, u?ytkownicy nie s? tu tak nara?eni na inwigilacj? jak u?ytkownicy Facebooka.

Wprawdzie dzi?ki owej inwigiliacji mamy na Facebooku niespotykany dost?p do mo?liwo?ci targetowania, jednak to otwiera równie? wiele mo?liwo?ci wycieku informacji, o których s?yszeli?my przez ostatnie 2 lata.

Brak aspektów budowania marki
Element ten pojawi si? w dwóch kontekstach, zarówno pozytywnym jak i negatywnym. W ramach pozytywu pozwala nam na zachowanie kontroli nad ka?dym aspektem naszej reklamy. Nie ma mo?liwo?ci, aby kto? w naszej reklamie dodawa? w?asne komentarze, które mog? zarówno pomaga?, jak i by? polem do popisu dla trolli i konkurencji (jak mo?e to mie? miejsce na Facebooku).

Google Ads nie wymagaj? od nas budowania spo?eczno?ci i dwustronnej komunikacji na poziomie reklamy, jak równie? nie wystawiaj? nas na bezpo?redni kontakt w przestrzeni publicznej z niezadowolonymi klientami – s?usznie czy te? nie, to inna kwestia. Odseparowanie warstwy spo?ecznej od reklamy jest w tym kontek?cie zalet?.

Uniwersalno??
Podwaliny dzia?ania Google Ads, sprawiaj? ?e jeste?my w stanie reklamowa? us?ugi i produkty konkretnie do osób zainteresowanych. Nawet w przypadku bardzo niszowych produktów, jeste?my w stanie znale?? jakie? frazy, które poka?? nasz? reklam? tylko osobom zainteresowanym – czy b?dzie ich du?o czy ma?o to kwestia drugorz?dna.

W przypadku Facebook Ads, sprawa si? komplikuje, gdy nasza grupa docelowa nie ma wyra?nych kryteriów i nie mo?na jej doprecyzowa?. Wtedy nasza sie? targetowania mo?e by? przesadnie du?a i obejmowa? osoby, które nigdy nie by?yby zainteresowane naszymi produktami, ale nie mamy narz?dzi lub kryteriów do ich wyselekcjonowania i wykluczenia.

Wady Google Ads w porównaniu z Facebook Ads

O dziwo, punktowo znalaz?o si? tyle samo wad, co pozytywów – nie wszystkie s? znacz?ce, ale na pewno ka?dy z nich warto przeanalizowa?.

Znacz?co gorsze mo?liwo?ci targetowania
Bezapelacyjnie Google Ads pod wzgl?dem targetowania przegrywa z mo?liwo?ciami Facebooka. Ogrom informacji, jakie posiada Facebook na temat naszych zachowań, interakcji i wszystkiego, co robimy na platformie jest tak przyt?aczaj?cy, ?e opcje Google Ads wypadaj? tu komicznie blado.

Wi?cej ograniczeń
Pocz?wszy od ograniczeń natury redakcyjnej, przez ilo?? dost?pnych znaków i ich podzia?, formaty reklam, a? po niedozwolone tre?ci i znaki towarowe – Google Ads oferuje zdecydowanie mniej miejsca na ekspresj? naszych reklamowych zap?dów. Elastyczno?? formy i wi?ksza swoboda w tworzeniu przekazu daje tutaj wyra?n? przewag? Facebookowi.

Brak aspektów budowania marki w Google Ads
Mo?liwo?? budowania spo?eczno?ci i interakcji z u?ytkownikami, rozszerzenia przekazu reklamowego praktycznie real time o opcj? komentowania i budowania zaanga?owania – te elementy mo?na zaliczy? do wad systemu reklamowego Facebooka (je?li obawiamy si? trolli, nieetycznych dzia?ań konkurencji czy hejtu / nie mamy zasobów, by na bie??co monitorowa?, jak rozwija si? nasza kampania w social media), ale i zalet! W reklamach Google’a nie mamy mo?liwo?ci przedstawienia naszej marki z jej recenzjami, wpisami, zdj?ciami i pe?n? “histori? socjaln?”, a przecie? to mog?oby znacznie wesprze? przekaz marketingowy.

Ekosystem
Facebook ze swoimi aplikacjami, platformami i rozwijaj?cym si? portfolio narz?dzi, tworzy du?y ekosystem wychodz?cy poza standardowe medium reklamowe i wchodz?cy w codzienne ?ycie u?ytkowników za pomoc? chatbotów, Messengera, Instagrama i wspomagaj?cych narz?dzi.

Google, mimo dobrych ch?ci (startuj?cy dopiero Google Profile Card), historycznie radzi?o sobie s?abo w tworzeniu du?ych spo?eczno?ci i ekosystemów (R.I.P. Google+). Sama lista messengerów jest tak d?uga, ?e a? komiczna – Google Talk, Hangouts, Google Voice, Android Messages, Google Allo, Google Duo. ?adna z aplikacji nie “prze?y?a” na tyle d?ugo, by zaw?adn?? czy cho?by uszczkn?? rynku Messengerowi. ?adna inna aplikacja nie podj??a nawet r?kawicy w walce z innymi produktami Facebooka. Nie pr?dko w takim razie zobaczymy spójny, dzia?aj?cy i popularny ekosystem od Google’a.

Dro?sze interakcje
W ?wiecie Google Ads wszystko opiera si? na klikni?ciach (nie licz?c reklam display’owych i wideo, ale nie zajmujemy si? nimi teraz), a te potrafi? kosztowa? krocie. W zale?no?ci od etapu lejka zakupowego, konkurencji czy innych czynników jako?ciowych – klikni?cie w nasz? reklam? mo?e kosztowa? od kilku groszy po kilkana?cie z?otych.

W ?wiecie Facebooka, ?redni koszt interakcji jest zdecydowanie ni?szy dochodz?cy nawet do ?rednich rz?du kilku groszy za klikni?cie. Wiadomo ?rednia to nie regu?a i zarówno w jednym jak i w drugim medium znajd? si? przyk?ady zgo?a przeciwne, jednak w wi?kszo?ci przypadków dane te b?d? przemawia? na korzy?? Facebooka.

Trudniejsze bud?etowanie
Google chce dobrze. Google chce nam pomóc. Czasem niestety robi to wbrew naszej woli ?? Wprowadzony (omawiany ju? w jednym z wpisów) sposób podnoszenia dziennego bud?etu nawet o 200% “je?li Google uzna, ?e warto” utrudnia bud?etowanie i dzia?anie na okre?lonych stawkach w nieregularnych kampaniach. Wykorzystywanie nadal bud?etu dziennego zamiast bud?etów ca?o?ciowych, wprowadza dla nowych marketerów wiele niepotrzebnych zmartwień i potrzeb pilnowania liczb. Na Facebooku mo?emy zadecydowa? czy okre?lamy w kampanii bud?et dzienny czy ca?kowity – to znacznie u?atwia prac?.

Podsumowanie

Wydaje mi si?, ?e do?? sprawiedliwie przedstawi?em silne i s?abe strony Google Ads wzgl?dem Facebook Ads. Jestem ciekaw, co Wy s?dzicie na ten temat. Który system uwa?acie za lepszy? A mo?e one po prostu ?wietnie si? uzupe?niaj? i realizuj?c strategi? marketingow?, warto pami?ta? o obu? ??

Chcesz dowiedzie? si? wi?cej o Google Ads?
Chcesz, aby?my pomogli Ci w prowadzeniu kampanii lub wycenili j? dla Ciebie?

[G?osów: 0   Average: 0/5]
Specjalista SEM z 15 letnim sta?em. Na co dzień zajmuje si? przygotowaniem, prowadzeniem, optymalizacj? i raportowaniem kampanii reklamowych, jak równie? analityk? internetow? i zagadnieniami zwi?zanymi z SEO. Prywatnie fan japońskiej herbaty i amerykańskich jab?ek ;)

ZAINTERESOWA?A CI? NASZA OFERTA?

Wype?nij brief Skontaktuj si? z nami