Jak usun?? konto na Instagramie?

Instagram jest niezwykle anga?uj?cym medium spo?eczno?ciowym. Gdy ju? rzucisz si? w wir kolorowych fotografii, idealnych kadrów, serduszek i Instagram Stories, bardzo szybko mo?esz w nim uton?? i przepa?? na dobre. Chcesz znikn?? z Instagrama – na chwil? lub na zawsze – ale nie wiesz jak to zrobi?? Krok po kroku przeprowadzimy Ci? przez proces dezaktywacji i usuwania konta na Instagramie.

My?lisz, ?e usuni?cie aplikacji ze wszystkich Twoich urz?dzeń za?atwi spraw?? Niestety, nie jest to takie proste. Pozbycie si? aplikacji polega jedynie na jej odinstalowaniu i nie jest jednoznaczne z zawieszeniem lub usuni?ciem konta na Instagramie. Aby skutecznie to zrobi?, nale?y podj?? konkretne kroki.

Krótka przerwa – jak dezaktywowa? konto na Instagramie?

Niewiele osób wie, ?e nie trzeba od razu podejmowa? tak radykalnych kroków, jak usuwanie konta na Instagramie. Je?li czujesz si? przyt?oczony ogromem tre?ci, jakie serwuje to medium spo?eczno?ciowe lub brak Ci inspiracji do tworzenia interesuj?cych postów, to najlepszym posuni?ciem w takiej sytuacji b?dzie dezaktywacja konta na Instagramie. Ta opcja sprawdzi si? równie? w przypadku, gdy prowadzisz konto marki, która z ró?nych przyczyn musi przerwa? swoj? dzia?alno??. Dzi?ki tej opcji mo?esz sprawi?, ?e przez okre?lony czas b?dzie nieaktywny.

Aby dezaktywowa? swoje konto na Instagramie, powiniene?:

  • Zalogowa? si? na swój profil. Bardzo wa?ne jest, ?e musisz skorzysta? z komputera stacjonarnego lub przegl?darki na swoim urz?dzeniu mobilnym. Niestety, dezaktywacja konta nie jest mo?liwa w aplikacji mobilnej Instagrama.
  • Przenie?? si? do widoku g?ównego Twojego profilu, klikaj?c ikon? widoczn? w prawym górnym rogu ekranu.
    Kliknij przycisk Edytuj profil.

  • Na samym dole znajdziesz opcj? ?Tymczasowe wy??czenie konta” – wybierz j?.

  • Nast?pnie odpowiedz Instagramowi na pytanie, dlaczego chcesz wy??czy? konto. Zostaniesz poproszony o podanie has?a i po takiej weryfikacji b?dziesz móg? dezaktywowa? profil, klikaj?c “Wy??cz tymczasowo konto”.

Zadajesz sobie pytanie, co przez czas Twojej nieobecno?ci b?dzie dzia?o si? ze stworzonymi przez Ciebie tre?ciami? Czy b?dziesz móg? do nich w dowolnej chwili powróci?? Tak, Instagram stwarza tak? mo?liwo?? ka?demu u?ytkownikowi marnotrawnemu, a zdj?cia, filmy i zapisane Stories s? przez ten czas magazynowane na serwerach Instagrama. Nie ma wi?c obaw, ?e je utracisz. Tak samo sprawa ma si? z obserwuj?cymi, obserwowanymi, a tak?e komentarzami i serduszkami pod Twoimi publikacjami.

Ostateczne po?egnanie – jak usun?? konto na Instagramie?

Je?li jeste? zdecydowany na zakończenie swojej przygody z Instagramem mo?esz podj?? ostateczny krok, jakim jest usuni?cie konta na Instagramie. Przed podj?ciem tego kroku, powiniene? jednak wiedzie?, ?e wszystko – obserwuj?cy, komentarze, polubienia i udost?pnione przez Ciebie materia?y – zniknie bezpowrotnie. Nazwa konta równie? przestanie do Ciebie nale?e?, a za?o?enie nowego pod tym samym nickiem b?dzie niemo?liwe. Administracja Instagrama nie ma tak?e mo?liwo?ci przywrócenia raz usuni?tego konta. Warto wi?c t? decyzj? przemy?le? – nie tylko dwa, ale i wi?cej razy.

W przypadku, gdy po rozwa?eniu wszystkich za i przeciw mimo wszystko chcesz usun?? konto na Instagramie, to musisz:

  • Wej?? na stron?, za której po?rednictwem mo?liwa b?dzie sta?a dezaktywacja profilu. Na tej stronie powiniene? zalogowa? si? do swojego Instagrama.
  • Podobnie jak w przypadku tymczasowego zawieszenia konta, usuwaj?c je musisz odpowiedzie? na pytanie, dlaczego chcesz to zrobi?.
  • Ostatnim krokiem jest klikni?cie przycisku “Trwale usuń moje konto”.

Mamy nadziej?, ?e dzi?ki naszemu krótkiemu poradnikowi po?egnanie z Instagramem – czy to tymczasowe, czy sta?e – nie sprawi Ci ju? wi?kszych problemów! Nie masz czasu na prowadzenie swojego profilu? A mo?e zwyczajnie brak Ci pomys?ów? Spokojnie, nie musisz od razu znika? z instagramowego ?wiata – skontaktuj si? z nami, a wszystko zrobimy za Ciebie i pomo?emy Ci zadba? o wizerunek w przestrzeni tego medium spo?eczno?ciowego.

Pami?taj, ?e JESTE?MY AGENCJ? REKLAMOW?, a nie oficjaln? Pomoc? Facebooka/Instagrama.

Je?li ten artyku? nie rozwi?za? Twojego problemu i nie mo?esz usun?? konta na Instagramie, szukaj wsparcia w panelach pomocy serwisu:

https://help.instagram.com/
https://www.facebook.com/business/help/support

Pami?taj ?e opcja usuwania konta NIE JEST DOST?PNA w samej aplikacji!

[G?osów: 14   Average: 4.4/5]
Content & Social Media Manager. Absolwentka dziennikarstwa i komunikacji spo?ecznej na Uniwersytecie ?l?skim. Wie jak wielk? si?? ma s?owo i stara si? to umiej?tnie wykorzystywa? w dzia?aniach marketingowych. W wolnych chwilach hoduje swoje koty i g?aszcze swoje kaktusy.

ZAINTERESOWA?A CI? NASZA OFERTA?

Wype?nij brief Skontaktuj si? z nami