Jak zdoby? followersów na Instagramie? Dobre praktyki pozyskiwania obserwuj?cych

Instagram to bardzo przyjazne medium spo?eczno?ciowe a ze wzgl?du na szerokie mo?liwo?ci, jakie stwarza u?ytkownikom, ka?dy mo?e znale?? na tej platformie swoje miejsce. Oczywiste jest jednak, ?e przyjemniej jest tworzy? i publikowa? tre?ci, gdy mog? one dociera? do warto?ciowego grona odbiorców. Jak zatem – w relatywnie jak najkrótszym czasie – zgromadzi? wokó? swojego profilu szerok? i jako?ciow? grup? obserwuj?cych? Poznaj dobre praktyki zdobywania followersów, które pomog? zyska? Twojemu profilowi popularno??.

O tym zapomnij – b??dy, których nie powiniene? pope?nia?

Przede wszystkim zrezygnuj z wszelkich dróg na skróty. Nie wierz tak?e, gdy kto? obiecuje Ci, ?e dzi?ki wspó?pracy z nim niemal natychmiast zyskasz setki lub tysi?ce nowych obserwuj?cych. Zak?adaj?c konto na Instagramie, zobowi?zujesz si? do przestrzegania postanowień zawartych w regulaminie, a wiele ze sposobów maj?cych na celu b?yskawiczne poszerzenie grona obserwuj?cych, stoi z nimi w sprzeczno?ci lub nawet wprost je ?amie. Na czarnej li?cie instagramowych dzia?ań znajduj? si?:
kupowanie followersów – ka?de, nawet najmniejsze pieni?dze, wydane na pakiet obserwuj?cych, to pieni?dze wyrzucone w b?oto. Poza zmian? warto?ci na liczniku nic nie zyskujesz. W?a?ciwie tylko tracisz, bo negatywnie wp?ywasz na reputacj? swojego konta.
wymiana audytoriów w zamkni?tych grupach u?ytkowników – na Instagramie dzia?a wiele grup wzajemnej adoracji, które mobilizuj? si? do obustronnego zdobywania obserwuj?cych i polubień. Dzia?a to bardzo prosto: administratorzy profili o podobnej wielko?ci i zbli?onej tematyce ??cz? si?y i podejmuj? dzia?ania maj?ce na celu wzajemne przekierowanie ruchu mi?dzy profilami. Cho? nie jest to zabronione, cz?sto prowadzi do szybkiego nap?ywu fanów, którzy jednak równie szybko odp?ywaj?.
korzystanie z botów – wci?? jest to bardzo popularna metoda, wykorzystywana przez osoby nastawione na szybki wzrost liczby obserwuj?cych i rozpoznawalno?ci konta. Boty zostawiaj? pod postami innych u?ytkowników krótkie komentarze i nie wchodz? w interakcje z instagramerami. Na Instagramie stanowi? ju? niestety prawdziw? plag?, jednak zarz?dcy serwisu staraj? si? z ni? walczy?. U?ywanie bota jest niezwykle ryzykowne – za takie dzia?ania mo?na otrzyma? shadowbana, Instagram mo?e usun?? obserwuj?cych profil, a nawet ca?e Twoje konto.
?ebrolajki – to powszechna praktyka, która objawia si? wykorzystywaniem hasztagów takich jak #l4 czy #f4f lub publikowaniem b?agalnych komentarzy nak?aniaj?cych do obserwowania profilu. Takie dzia?ania zazwyczaj nie przynosz? oczekiwanego rezultatu, wr?cz przeciwnie – budz? politowanie innych u?ytkowników i sprawiaj?, ?e w?a?ciciel profilu traktowany jest jak zwyk?y spamer.

Pami?taj, ?e nic Ci po fanach, je?li nie b?d? oni szczerze zainteresowani tematyk?, któr? poruszasz i udost?pnianymi przez Ciebie tre?ciami. W tym przypadku zdecydowanie bardziej liczy si? jako??, a nie ilo??. Je?li chcesz poszerzy? swoje grono odbiorców i zyska? warto?ciowych fanów, skorzystaj z naszych sprawdzonych sposobów!

Jak Zatem przyci?ga? nowych obserwuj?cych?

Zaanga?uj si? w rozwój swojego profilu i postaw na dobre praktyki pozyskiwania fanów. Z pewno?ci? wraz z up?ywem czasu zobaczysz, ?e wyjdzie Ci to na dobre! Oto najlepsze, co mo?esz zrobi? dla swojego konta na Instagramie:

  • Postaw na # dopasowane do Twojej niszy – wbrew obiegowym opiniom nie powiniene? bazowa? tylko na najpopularniejszych hasztagach. Cz??? z nich figuruje na li?cie tych zbanowanych hasztagów w?a?nie dlatego, ?e by?y u?ywanie niezgodnie ze swoim przeznaczeniem. Du?o wi?ksze korzy?ci mo?e przynie?? Ci koncentracja na niszowych hasztagach dostosowanych do tematyki, jakiej po?wi?cone s? Twoje posty. Pami?taj, ?e masz ich do dyspozycji a? 30! Warto wykorzysta? wszystkie i nie ogranicza? si? do zaledwie kilku lub kilkunastu. Ka?dy znacznik to szansa na powi?kszenie grona odbiorców posta. Nie przywi?zuj si? te? do nich zanadto – cz?sto zmieniaj wykorzystywane hasztagi, testuj nowe znaczniki i analizuj, które przynosz? Ci najwi?cej korzy?ci.
  • Udzielaj si? na innych profilach – tego rodzaju aktywno?? mo?e poch?ania? bardzo du?o czasu, ale jednocze?nie jest te? najbardziej efektywna. Ka?dego dnia nie szcz?d? innym serduszek, komentuj i inicjuj interesuj?ce dyskusje. Dzia?aj na profilach wi?kszych od Twojego i tych, które ju? s? znane. Najlepiej b?dzie te?, je?li ich tematyka b?dzie pokrewna do tej, w której sam si? poruszasz.
  • Oznaczaj lokalizacj? – dzi?ki temu zwi?kszysz szanse na to, ?e inni u?ytkownicy sami trafi? na Twój profil. Wyszukiwarka na Instagramie wyposa?ona jest w zak?adk? “Miejsca”. Dzi?ki niej korzystaj?cy z aplikacji mog? wy?wietli? zdj?cia zrobione w pobli?u wybranej lokalizacji. To bardzo przydatna opcja, szczególnie w przypadku lokalnych biznesów oferuj?cych produkty i us?ugi. Gdy u?ytkownik zobaczy zrobione przez Ciebie zdj?cie, nie tylko ma mo?liwo?? polubienia go i zaobserwowania Twojego profilu, ale tak?e mo?e b?dzie mia? ochot? Ci? odwiedzi? i sta? si? Twoim klientem.
  • Przekierowuj ruch na Instagrama z innych swoich kana?ów – ta metoda sprawdza si? zw?aszcza wtedy, gdy dopiero zaczynasz swoj? przygod? z Instagramem, ale wcze?niej mo?na by?o Ci? znale?? ju? w innych miejscach w sieci. Umie?? przyciski kieruj?ce do Instagrama na swojej stronie lub blogu, dodaj zak?adk? Instagrama na koncie na Facebooku. Dobrym pomys?em jest te? cykliczne przypominanie o aktywno?ci na Instagramie w postach na Facebooku oraz umieszczenie tej informacji w newsletterze.
  • Nie id? na kompromisy, je?li chodzi o jako?? tre?ci – u?ytkownicy z pewno?ci? nie b?d? chcieli sp?dzi? wi?cej czasu z Tob? i Twoim profilem, je?li od pocz?tku nie zostan? “kupieni” wygl?dem Twoich zdj??, ich jako?ci? i kreatywnymi pomys?ami na publikacje. Nie musisz inwestowa? zawrotnych kwot na profesjonalny sprz?t fotograficzny. Nowoczesne urz?dzenia mobilne s? wyposa?one w arsena? pikseli i rozdzielczo??, jakiej nie powstydzi?aby si? porz?dna lustrzanka. Kluczem do wszystkiego s? jednak pomys?, ciekawy kadr i odpowiednie o?wietlenie.
  • Wykorzystaj si?? stories – bo jest to format, który w krótkim czasie podbi? serca wszystkich instagramerów. Mo?na go wykorzysta? na naprawd? bardzo wiele kreatywnych sposobów. Je?li swoimi interesuj?cymi relacjami przekonasz do siebie lub swojej marki innych u?ytkowników, to ju? w zasadzie tylko krok dzieli Ci? od tego, ?e zaczn? obserwowa? Twój profil!
  • Nie rezygnuj z p?atnych dzia?ań – je?li powa?nie traktujesz swoj? obecno?? na Instagramie i mo?esz pozwoli? sobie na wprowadzenie p?atnej reklamy, jak najbardziej Ci? do tego zach?camy! Nawet inwestowanie niewielkich kwot, mo?e przynie?? Ci zauwa?alne efekty. Cho? du?o ?atwiej jest korzysta? z przycisku “Promuj” w aplikacji, to zdecydowanie wi?cej mo?liwo?ci stwarza Mened?er firmy. Na pocz?tku tworzenie reklam przy jego pomocy mo?e wydawa? si? nieco skomplikowane, ale warto zaznajomi? si? z funkcjami Mened?era, bo szczegó?owe targetowanie pomo?e Ci dotrze? do u?ytkowników, na których szczególnie Ci zale?y.

Masz jakie? pytania? Chcesz podzieli? si? swoimi w?asnymi sposobami na pozyskanie nowych obserwuj?cych? A mo?e potrzebujesz wsparcia w rozwijaniu swojego profilu na Instagramie? Odezwij si? w komentarzu albo skontaktuj si? z nami za po?rednictwem formularza!

[G?osów: 2   Average: 3/5]
Content & Social Media Manager. Absolwentka dziennikarstwa i komunikacji spo?ecznej na Uniwersytecie ?l?skim. Wie jak wielk? si?? ma s?owo i stara si? to umiej?tnie wykorzystywa? w dzia?aniach marketingowych. W wolnych chwilach hoduje swoje koty i g?aszcze swoje kaktusy.

ZAINTERESOWA?A CI? NASZA OFERTA?

Wype?nij brief Skontaktuj si? z nami