Jak zwi?kszy? zasi?gi na Instagramie? Poznaj 3 zasady, aby przechytrzy? algorytm Instagrama!

Chcesz zdoby? klientów? Pojawiaj si? dok?adnie tam, gdzie oni (by? mo?e jeszcze nie?wiadomie) szukaj? Twoich us?ug. Czyli gdzie? Na Instagramie! Portal ten gromadzi codziennie 500 milionów aktywnych u?ytkowników i generuje 58 razy wi?ksze zainteresowanie ni? Facebook!

Wykorzystaj jego algorytm, a zbudujesz wiern? spo?eczno?? odbiorców ch?tnych na zakup produktów, które oferujesz!

Ok. Mam ju? konto firmowe. Co robi??

Je?li Twoja firma jest ju? na Instagramie, znasz podstawowe zasady jego dzia?ania. Posty w feedzie, Stories, IGTV… W g?szczu proponowanych przez algorytm tre?ci czasem nie?atwo znale?? to, co naprawd? Ci? zainteresuje! Postaw si? po stronie Twojego klienta. Czego i gdzie szuka? Co przyci?gnie jego uwag??

1. Poka? si? w dobrym czasie i z dobrej strony!

To, czy u?ytkownicy zobacz? Twój profil, zale?y g?ównie od kilku poni?szych czynników. Instagram dopasowuje wy?wietlan? tre?? za pomoc?:

 • Prawdopodobnych zainteresowań. S? one okre?lane na podstawie naszej wcze?niejszej aktywno?ci. Je?li ch?tniej lajkujemy posty zwi?zane np. ze zwierz?tami, b?d? wy?wietla? si? one wy?ej w naszym feedzie. Tak samo dzieje si? to w zak?adce Odkrywaj (Explore feed).
 • Aktualno?ci. Nowsze posty s? wy?wietlane wy?ej.
 • Relacji. Cz?stsza interakcja z obserwatorem oznacza wi?ksz? widoczno?? Twojego profilu. Dotyczy to komentowania postów, oznaczania na zdj?ciach, a nawet wymieniania prywatnych wiadomo?ci.
 • Cz?stotliwo?ci korzystania z Instagrama. Niestety – im rzadziej korzystamy z aplikacji, tym mniej dopasowane do nas tre?ci b?d? si? wy?wietla? w feedzie.
 • Liczby obserwowanych kont. Im jest ich wi?cej, tym trudniej dotrze? nam do wszystkich opublikowanych wpisów.

Aplikacja potrafi te? sprawdzi?, czy zdj?cia zosta?y zrobione niedawno i s? publikowane na bie??co, czy z opó?nieniem (np. jako throwback). Istot? dzia?ania Instagrama jest to, aby publikowane tre?ci by?y aktualne – takie te? s? preferowane przez algorytm.

Instagram, czyli… zdj?cie + tekst.

Instagram opiera si? na zdj?ciach. To one pojawiaj? si? w feedzie, w zak?adce Odkrywaj czy w Instagram Stories. Wydawa? by si? mog?o, ?e tekst jest spychany na boczny tor… Nic bardziej mylnego! D?u?sze opisy lepiej anga?uj? u?ytkowników. To z kolei nie pozostaje bez reakcji ze strony algorytmu, o którego ?askawo?? zabiega ka?da szanuj?ca si? marka. Unikaj jednak tworzenia opisów na si??. Tre?? o niskiej jako?ci wywo?a efekt odwrotny od zamierzonego.

Istotna pora i regularno?? publikacji

Zwró? uwag? na cz?stotliwo?? publikacji – nie pozwól o sobie zapomnie?, ale ?nie wyskakuj z lodówki”! Nie umieszczaj nowych tre?ci w czasie, gdy Twoi obserwatorzy s? w pracy lub ?pi?… Gdzie to sprawdzisz? Ka?de biznesowe konto posiada zak?adk? statystyki – wystarczy zerkn??!

Znajdziesz tam wiele informacji, które s? istotne z punktu widzenia zwi?kszania zasi?gu. Dowiesz si?, jak na przestrzeni czasu wzrasta?a (lub spada?a) liczba obserwuj?cych. Sprawdzisz, sk?d pochodz? Twoi obserwatorzy oraz jaki jest ich podzia? na p?e? i przedzia? wiekowy. To przydatne (i darmowe!) narz?dzie, które otrzymujesz w pakiecie ze swoim kontem firmowym. Warto z niego korzysta?.

Nie zapominaj o regularno?ci wpisów. Nawet je?li przez pewien czas tre?ci na Twoim profilu pojawia?y si? cz?sto, to gdy nie b?dziesz zagl?da? tam przez miesi?c – obserwatorzy szybko o nim zapomn?. Z kolei codzienna publikacja mo?e zirytowa? odbiorców. Najwa?niejszy jest odpowiedni balans i wyczucie.

Atrakcyjny wizualnie profil z anga?uj?c? tre?ci?

Zadbaj o spójny wizerunek marki. Dodawaj do kreacji elementy dla niej charakterystyczne. Stwórz nastrój! Pami?taj o dobrej jako?ci zdj?? – unikaj jednak przestarza?ych, instagramowych filtrów. Daj szans? aplikacjom do edycji, jak VSCO lub Adobe Lightroom. Instagram opiera si? na zdj?ciach, wi?c zadbaj o to, aby Twój profil by? atrakcyjny wizualnie.

Czy to wystarczy? Niekoniecznie. Estetycznych profili jest mnóstwo, a mimo to nie wszystkie s? popularne. Konkurencja jest coraz wi?ksza, wi?c aby przyci?gn?? odbiorc? na d?u?ej, musisz nawi?za? z nim relacj?. W tym celu bardziej istotna jest sta?a komunikacja, odpowiedni przekaz i umiej?tno?? wywo?ania po??danej reakcji u odbiorcy.

Jak widzisz, oprócz pi?knych zdj?? (które s? podstaw? w tym kanale), istotna jest tre??. ?wietnie pokazuj? to poni?sze profile, które dotycz? kolejno: parodiowania gwiazd, zdj?? psów w oknach oraz osobnej historii pod ka?dym z pi?knych zdj?? na spójnym wizualnie profilu.

 

? ? ? ? ? ? ? ?? ? ?

Publikuj WARTO?CIOWY kontent. Co to znaczy? Niech tre?ci b?d? ciekawe i u?yteczne dla Twoich obserwatorów. Podziel si? rad?, nagraj zabawn? instrukcj? lub wykorzystaj User Generated Content (UGT) – poka?, jak Twój produkt u?atwi? ?ycie klientom. To doskona?a metoda na budowanie zaufania. Mo?esz tak? tre?? podawa? dalej (jako repost) i zaoszcz?dzi? czas na tworzeniu w?asnych tre?ci. Zanim to zrobisz, zapytaj twórc? o zgod?.

Co jeszcze? Nie zapominaj o hashtagach – dzi?ki nim przyci?gniesz tych najbardziej zainteresowanych. Zwró? uwag? na kilka kwestii:

 • Trafno?? hashtagów. Musz? one by? zwi?zane z Twoj? dzia?alno?ci?.
 • Mo?esz stworzy? w?asny, unikalny hashtag. Mo?liwe, ?e z czasem zaczn? u?ywa? go Twoi obserwatorzy, oznaczaj?c produkty, które im oferujesz.
 • Unikaj hashtagów bardzo popularnych – konkurencja jest ogromna, wi?c tre?? nimi oznaczona b?dzie bardzo krótko widoczna.
 • Pod ?adnym pozorem nie kopiuj hashtagów z poprzednich postów bez wprowadzenia zmian. Aplikacja mo?e uzna? to jako SPAM.
 • Nie dodawaj na si?? 30 mo?liwych do wykorzystania hashtagów, je?li mia?yby nie mie? zwi?zku z publikowan? tre?ci?.
 • Testuj hashtagi. Sprawd?, które najlepiej wp?ywaj? na widoczno?? Twojego profilu.

To tyle, je?li chodzi o podstawy.

2. Zaanga?uj odbiorc?!

Co sprawi, ?e Instagram uzna Twoje tre?ci za bardziej warto?ciowe? Interakcje z u?ytkownikami. Czasem u?yteczna tre?? nie wystarczy, by sk?oni? ich do lajkowania i komentowania…? Swoj? drog?, jest wi?cej czynników liczonych jako “interakcje”. S? to odpowiedzi na Instagram Stories, klikni?cia w link na naszym profilu (w bio), zapisywanie postów czy przej?? do linku zawartego w Stories (Swipe Up). Co zrobi?, by zwi?kszy? aktywno?? na swoim profilu?

Zadawaj pytania

Unikaj jednak tych oczywistych, na które odpowied? jest tylko jedna. Zastanów si?, co bawi Twoich obserwatorów. Jak wygl?da ich dzień? Z czym si? zmagaj?? Znaj?c odpowied? na to pytanie, ?atwiej do nich trafisz.

Pami?taj o call to action (CTA)

S? to sformu?owania zach?caj?ce czytelnika do wykonania okre?lonego dzia?ania. “Zostaw serduszko” lub “Zaobserwuj mój profil” brzmi? banalnie? By? mo?e – zdziwisz si? jednak, jak bardzo mog? by? skuteczne! Napisz, dlaczego warto to zrobi?. Przyk?ad? “Zostań moim obserwatorem, aby nie omin??y Ci? najnowsze promocje!”. Pokazujesz korzy?? – zyskujesz obserwatora.

Zorganizuj konkurs

Oferuj?c atrakcyjn? nagrod?, mo?esz zach?ci? u?ytkowników do okre?lonych dzia?ań, np. udost?pnienia Twojego posta, pozostawienia komentarzy czy przyci?gni?cia znajomych = potencjalnych klientów!

Pierwsze z powy?szych zdj?? przedstawia popularne giveaway, czyli rozdanie. Inaczej mówi?c, jest to konkurs. Aby wzi?? w nim udzia?, u?ytkownik musi wykona? okre?lone dzia?anie (polubi? post, zostawi? okre?lony komentarz, zaobserwowac profil itp.). Kolejne pokazuje wykorzystanie tzw. User Generated Content. W tre?ci pod trzecim wida? pytanie kierowane do obserwatorów. Ka?dy z powy?szych przyk?adów przedstawia metod? anga?owania odbiorców.

Zach?? do napisania “na priv”

Wydawa?oby si?, ?e prywatne wiadomo?ci s? niewidoczne dla osób spoza konwersacji… Widzi je jednak bohater niniejszego artyku?u – algorytm Instagrama. Prywatne rozmowy z obserwatorami ?wiadcz? o du?ym zaanga?owaniu odbiorców, ch?ci budowania relacji oraz warto?ci naszych publikacji.

3. Zbuduj relacj?! Poka? ludzk? twarz marki.

Chcesz zyska? sta?ego klienta? Spraw, aby przywi?za? si? emocjonalnie do Twojej marki. Poka? mu, ?e go lubisz! Komentuj jego posty. Lajkuj. Odpowiadaj na komentarze i wiadomo?ci prywatne. Podaj dalej udost?pnion? przez niego relacj?.

Przy okazji… mam nadziej?, ?e nie zapominasz o wykorzystaniu Instagram Stories? To narz?dzie sprawi, ?e b?dziesz jeszcze lepiej widoczny dla obserwatorów. Dzi?ki niemu przemycisz najnowsze informacje, przypomnisz o nowo dodanym zdj?ciu, zaprosisz na Facebooka lub udost?pnisz kod promocyjny. Co wi?cej, umo?liwisz obserwatorom g?osowanie za pomoc? paska emoji lub testu wyboru. To kolejna szansa na ich zaanga?owanie!

 • Instagram Stories mog? znale?? si? w sekcji Odkrywaj, co jest kolejn? szans? na zwi?kszenie zasi?gu.
 • Dzi?ki narz?dziom takim jak quiz czy ankieta pozwalaj? ?atwiej zaanga?owa? odbiorc?.
 • Sprawiaj?, ?e odbiorcy s? na bie??co, co dodatkowo wzmacnia relacj?.
 • Zwi?kszaj? szans? na konwersj? dzi?ki opcji Swipe Up.

B??dem wielu sprzedawców jest traktowanie klientów z góry. Dystans pomi?dzy Tob? a Twoim odbiorc? jest zdecydowanie niewskazany – pami?taj, ?e prowadzisz profil w mediach spo?eczno?ciowych! Poka?, jak wygl?da Twój dzień w pracy. Przedstaw swoich pracowników. Podziel si? sukcesami. U?wiadom, ile wysi?ku wk?adasz w stworzenie dla nich warto?ciowego produktu – i oczywi?cie – jak wiele rado?ci Ci to sprawia. ??

Co jeszcze mo?esz zrobi??

Powy?ej przedstawili?my najbardziej popularne metody, aby dotrze? do jak najwi?kszej grupy docelowej – Twoich potencjalnych klientów. Wp?yw na zasi?g konta firmowego ma jednak znacznie wi?cej czynników. Maj?c na uwadze rozwój swojego profilu, we? pod uwag?:

 • Do??czanie do popularnych challengy (i oznaczanie tre?ci zwi?zanym z nimi hashtagiem)! Osoby, które b?d? obserwowa? dany hashtag, ?atwiej trafi? na Twój profil.
 • Wchod? w interakcje z innymi kontami zwi?zanymi z Twoja bran??. Komentuj ich wpisy, dyskutuj w komentarzach, oznaczaj ich w postach. To szansa na pokazanie si? potencjalnym, przysz?ym klientom, których mo?esz znale?c na w?a?nie takich profilach!
 • Wspó?pracuj z influencerami. Jest w?ród nich wielu takich, którzy zgodz? si? na barter (reklam? w zamian za otrzymanie produktu). Trafisz do osób, które ich obserwuj?. Wybieraj jednak tych, którzy naprawd? s? zwi?zani tematycznie z Twoj? bran??. W innym przypadku stracisz na wiarygodno?ci.
 • Oznaczaj swoj? lokalizacj? w postach i Stories – to kolejny sposób na trafienie do osób, które b?d? sprawdza? najnowsze posty dot. tego, co dzieje si? w pobli?u!

Czego koniecznie powiniene? unika??

Jest kilka rzeczy, które pozornie pomog? Ci zwi?kszy? zasi?gi w krótkim czasie. Ju? sam fakt osi?gni?cia takich efektów bez wi?kszego zaanga?owania z Twojej strony powinien wzbudzi? podejrzenia.

Unikaj przede wszystkim kupowania lajków lub obserwuj?cych. Masowe polubienia mog? znacz?co zmniejszy? Twoj? widoczno?? na Instagramie, a nawet doprowadzic do ca?kowitej blokady konta! Co wi?cej, kupuj?c takie “paczki lajków/followów” nie zyskasz klientów, gdy? bardzo w?tpliwe jest, aby znalaz?a si? tam Twoja grupa docelowa.

Podsumowuj?c…

Algorytm Instagrama zmienia si? nieustannie. Jest to bowiem narz?dzie, które uczy si? na podstawie ogromu danych przetwarzanych ka?dego dnia. Cel jego dzia?ania jest jednak jasny – sprawi?, aby u?ytkownik sp?dzi? w serwisie jak najwi?cej czasu. Jest to mo?liwe, je?li oferowane tre?ci s? dla niego wystarczaj?co atrakcyjne.

Wiele zale?y jednak od biznesu, który prowadzisz. To dlatego tak istotna jest analiza statystyk. Sprawdzaj na bie??co, co najbardziej podoba si? Twojej grupie docelowej. Powy?sze wskazówki uodporni? Ci? na zmiany w algorytmie. Wpisuj? si? one bowiem w g?ówn? ide? Instagrama, jak? jest aktywno?? u?ytkowników i generowanie kontentu, który zatrzyma ich na d?u?ej.

A mo?e reklama?

Warto wspomnie? tu o pewnej dosy? oczywistej kwestii, o której cz?sto zapominaj? przeci?tni u?ytkownicy. REKLAMA. Je?li j? zastosujesz, nie oszukasz algorytmu – wr?cz przeciwnie. Zadzia?asz zgodnie z tym, czego aplikacja od Ciebie oczekuje. Inwestuj?c cho? troch? pieni?dzy, ?atwiej trafisz do swojej grupy docelowej i zwi?kszysz liczb? klientów. Jak to zrobi?? Niezb?dne jest wyczucie i do?wiadczenie, a tak?e ci?g?e monitorowanie efektów i dostosowywanie tre?ci w taki sposób, aby przyci?gn?? jak najwi?ksz? liczb? osób chc?cych kupi? to, co produkujesz. Brzmi skomplikowanie?

Jeste?my tu, aby Ci pomóc! Napisz do nas lub zadzwoń – profesjonalnie zajmiemy si? Twoim profilem na Instagramie.?

Sprzedawaj na Instagramie!
Zapytaj o ofert? prowadzenia konta firmowego.

[G?osów: 2   Average: 5/5]
Content & Social Media Manager. Studentka E-Commerce na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach. Najm?odsza sta?em i wiekiem w inmediowej rodzinie. Zakr?cona na punkcie zdobywania informacji i nowych umiej?tno?ci. Pasjonatka ?yciowej organizacji. Domator i smakosz.

ZAINTERESOWA?A CI? NASZA OFERTA?

Wype?nij brief Skontaktuj si? z nami