Kalendarz Social Media Ninja 2021

Wkroczyli?my w Nowy Rok pe?ni nadziei na lepsze! Dobrze jest w?a?ciwie przygotowa? si? na nadchodz?cy czas, zw?aszcza je?li na co dzień zajmujesz si? prowadzeniem profili biznesowych w mediach spo?eczno?ciowych. Aby odrobin? u?atwi? t? spraw?, przygotowali?my dla Ciebie niespodziank? – Kalendarz Social Media Ninja na ca?y 2021 rok!

Znajdziesz w nim ró?ne ?wi?ta, okazje i rocznice, które w jaki? sposób mog? Ci? zainspirowa? do stworzenia warto?ciowych i atrakcyjnych dla odbiorcy tre?ci.

W kalendarzu znajdziesz pe?ny przekrój ?wi?t NIETYPOWYCH zwi?zanych z:

  • najpopularniejszymi, ogólnie przyj?tymi w naszej kulturze okazjami;
  • mniej znanymi okoliczno?ciami, ale wci?? wartymi uwagi i celebracji;
  • medycyn? i zdrowiem;
  • kultur? i sztuk?;
  • ?wiatem nowych technologii, internetu i mediów spo?eczno?ciowych;
  • konkretnymi zawodami i bran?ami;
  • wydarzeniami ze ?wiata sportu.

Oto link do przegl?darkowej wersji: http://bit.ly/KalendarzSocialMediaNinja2021. Kalendarz mo?na równie? pobra?, wydrukowa? i u?ywa? go w wygodnej formie papierowej.

Dlaczego warto korzysta? z kalendarza tre?ci?

Kalendarz tre?ci jest podstawowym narz?dziem w pracy ka?dego, kto profesjonalnie lub na w?asny u?ytek zajmuje si? tworzeniem tre?ci na potrzeby mediów spo?eczno?ciowych. Jest doskona?? przestrzeni? do gromadzenia wszelkich inspiracji i planowania poszczególnych publikacji w czasie. Kalendarz u?atwia nie tylko samodzieln? prac? nad tworzeniem tre?ci, ale – dzi?ki funkcji wspó?dzielenia – mo?e tak?e bardzo usprawni? prac? zespo?u marketingowego.

Wykorzystywanie kalendarza publikacji w codziennych dzia?aniach pomo?e Ci mi?dzy innymi w:

  • konsekwentnym trzymaniu si? wyznaczonych celów i d??eniu do ich realizacji;
  • planowaniu, tworzeniu i zarz?dzaniu udost?pnianymi tre?ciami;
  • rozwijaniu Twojej kreatywno?ci – pewnie nawet nie wiesz, jakie ?wi?ta mo?esz wykorzysta? na rzecz promocji swojego biznesu.

?yczymy przyjemnego korzystania! Przychodzi Ci na my?l jeszcze jakie? ?wi?to, które koniecznie powinni?my uwzgl?dni? w naszym kalendarzu? Koniecznie daj nam zna?!

[G?osów: 6   Average: 4.7/5]
Content & Social Media Manager. Studentka E-Commerce na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach. Najm?odsza sta?em i wiekiem w inmediowej rodzinie. Zakr?cona na punkcie zdobywania informacji i nowych umiej?tno?ci. Pasjonatka ?yciowej organizacji. Domator i smakosz.

ZAINTERESOWA?A CI? NASZA OFERTA?

Wype?nij brief Skontaktuj si? z nami