Kalendarz Stomatologiczny 2020

Pracujesz w bran?y stomatologicznej? Przez lata wspó?pracy z naszymi Klientami posiadaj?cymi w?asne gabinety dentystyczne, doskonale poznali?my realia ich codzienno?ci. Umawianie wizyt, konsultowanie i leczenie Pacjentów, samodoskonalenie swoich umiej?tno?ci, poszerzanie wiedzy i nieustanne dbanie o wizerunek prowadzonej praktyki sprawiaj?, ?e ?atwo jest straci? rachub? czasu. Zapanowa? nad nim pomo?e Ci stworzony przez nas kalendarz stomatologiczny na rok 2020!

Dzi?ki kalendarzowi stomatologicznemu ?atwiej b?dzie Ci zaplanowa? dzia?ania marketingowe na profilach spo?eczno?ciowych po?wi?conych Twojemu gabinetowi. Mo?esz by? pewien, ?e nie umknie Ci ju? ?adna okazja, która ma potencja? do wykorzystania na potrzeby promocji ?wiadczonych przez Ciebie us?ug.

Dodatkowo nasz kalendarz wzbogacili?my o informacje dotycz?ce godnych uwagi konferencji, kongresów i targów, które w nadchodz?cym roku b?d? odbywa? si? na ca?ym ?wiecie. Teraz nie przegapisz ju? ?adnej okazji do uczestnictwa w interesuj?cym wydarzeniu z dziedziny stomatologii, implantologii i ortodoncji.

Poni?ej przedstawiamy wirtualn? ods?on? kalendarza:

Mo?esz go równie? pobra?, wydrukowa? i korzysta? z wygodnej wersji papierowej.

Dlaczego warto promowa? us?ugi stomatologiczne w mediach spo?eczno?ciowych?

Prowadzenie dzia?ań marketingowych w mediach spo?eczno?ciowych niesie wiele istotnych korzy?ci, pozwalaj?cych zbudowa? gabinetowi stomatologicznemu po??dan? pozycj? na rynku. Ciekawe, przyci?gaj?ce wzrok i systematycznie publikowane tre?ci, pozwalaj? mi?dzy innymi na:

  • Podniesienie zainteresowania Pacjentów gabinetem i ofert? us?ug stomatologicznych – wielu potencjalnych Pacjentów, mo?e nawet nie zdawa? sobie sprawy z faktu funkcjonowania Twojego gabinetu. Media spo?eczno?ciowe – ze wzgl?du na powszechno?? i ?atwo?? dost?pu – s? dobrym kana?em dotarcia do nowych osób.
  • Ugruntowanie pozycji rynkowej i wyró?nienie si? na tle konkurencyjnych gabinetów – w social mediach mo?esz komunikowa? o wszystkich zaletach i przewagach Twojej praktyki. Daje to szans? na zbudowanie rozpoznawalno?ci i ukszta?towanie pozytywnego wizerunku prowadzonego przez Ciebie gabinetu stomatologicznego.
  • Wzbudzenie zaufania u potencjalnych Pacjentów – pomaga w tym konsekwentne kreowanie wizerunku eksperta, które mo?na prowadzi? poprzez eksponowanie dotychczasowych prac stomatologicznych, udzielanie fachowych odpowiedzi na zadawane pytania, dzielenie si? wiedz? i propagowanie profilaktyki.

Nie masz czasu na prowadzenie profili swojego gabinetu w mediach spo?eczno?ciowych? Ch?tnie Ci w tym pomo?emy, bo specjalizujemy si? w marketingu gabinetów stomatologicznych! Skontaktuj si? z nami lub wype?nij brief, a z pewno?ci? si? do Ciebie odezwiemy!

Mamy nadziej?, ?e korzystanie z naszego kalendarza u?atwi Ci prac? i oka?e si? prawdziw? przyjemno?ci?! ?

[G?osów: 0   Average: 0/5]
Content & Social Media Manager. Absolwentka dziennikarstwa i komunikacji spo?ecznej na Uniwersytecie ?l?skim. Wie jak wielk? si?? ma s?owo i stara si? to umiej?tnie wykorzystywa? w dzia?aniach marketingowych. W wolnych chwilach hoduje swoje koty i g?aszcze swoje kaktusy.

ZAINTERESOWA?A CI? NASZA OFERTA?

Wype?nij brief Skontaktuj si? z nami