Marketing gabinetu stomatologicznego

Bran?a stomatologiczna niezwykle dynamicznie si? rozwija, a zmieniaj?cy si? rynek stawia przed w?a?cicielami gabinetów i klinik dentystycznych coraz to nowe wyzwania, którym nale?y sprosta?. Wiele z nich dotyczy nowych dróg dotarcia do Pacjentów i przekonania, by w dobie du?ej konkurencyjno?ci wybrali w?a?nie Twój gabinet. Jednocze?nie modyfikacji ulegaj? te? nawyki Pacjentów, którzy coraz cz??ciej w internecie i mediach spo?eczno?ciowych poszukuj? informacji na temat stomatologa, z którego us?ug warto skorzysta?. Chcesz, by o Twojej placówce stomatologicznej dowiedzia?o si? jak najwi?cej osób? Pragniesz zbudowa? sobie na rynku siln? pozycj? i zgromadzi? wokó? prowadzonej przez siebie praktyki wiern? rzesz? Pacjentów? Postaw na nowoczesny marketing gabinetu stomatologicznego! W realizacji wszystkich tych celów doskonale sprawdzaj? si? narz?dzia marketingu internetowego. Tak jak Ty jeste? specjalist? w zakresie stomatologii, tak my mo?emy poszczyci? si? mianem ekspertów w dziedzinie marketingu internetowego. Ch?tnie wesprzemy Ci? w dzia?aniach zwi?zanych z budowaniem marki i rozpowszechnianiem us?ug, które oferujesz.

Co decyduje o wyborze dentysty?

Jak si? okazuje, Pacjentów mo?na podzieli? na dwie g?ówne grupy. Pierwsz? z nich s? ci, którzy z wygody lub w obliczu wyst?pienia nag?ego przypadku, szukaj? gabinetu w najbli?szej okolicy. Do drugiej zaliczaj? si? Pacjenci, którzy z uwagi na wyj?tkowe umiej?tno?ci stomatologa i wysok? jako?? ?wiadczonych przez niego us?ug, s? gotowi pokona? nawet setki kilometrów, by dotrze? do gabinetu. Cz?sto wybór Pacjenta determinowany jest tak?e ze wzgl?du na profil us?ug oferowanych w danym gabinecie. Stomatologów specjalizuj?cych si? w leczeniu zachowawczym czy ortodoncji, Pacjenci szukaj? zazwyczaj w najbli?szej okolicy. Dlaczego? Tego rodzaju terapie z regu?y wymagaj? wielu regularnych wizyt. W przypadku leczenia implantologicznego Pacjenci cz?sto decyduj? si? na tzw. wewn?trz krajow? turystyk? dentystyczn?. Jecha? na drugi koniec Polski, by odmieni? swój u?miech? To niewielkie wyrzeczenie w obliczu spektakularnych efektów, jakimi mo?na si? cieszy?.
Jak jako stomatolog mo?esz zaistnie? w ?wiadomo?ci Pacjentów z najbli?szej okolicy, regionu, a nawet ca?ego kraju? Marketing w bran?y stomatologicznej jest niezwykle wa?ny. Postaw na skuteczne i skoordynowane dzia?ania w mediach spo?eczno?ciowych, pozycjonowanie lokalne oraz wykorzystanie potencja?u, jaki nios? ze sob? Google Ads.

reklama gabinetu stomatologicznego Reklama gabinetu stomatologicznego

Marketing stomatologiczny– dlaczego warto zastosowa? go do budowania pozycji na rynku?

Ci?gle narzekasz na brak Pacjentów, a w swoim terminarzu masz jeszcze pe?no miejsca na umówienie nowych wizyt? Pora zape?ni? te luki i w pe?ni wykorzysta? potencja?, jaki drzemie w Tobie i Twoim zespole! Marketing dla stomatologów jest ogromn? szans? na rozwój. Dzi?ki dzia?aniom, które mo?emy dla Ciebie wdro?y?, zyskasz:

Wzmo?one zainteresowanie Pacjentów Twoim gabinetem i ofert?

reklama gabinetu stomatologicznego w internecie


Pacjenci s? coraz bardziej ?wiadomi znaczenia zdrowia jamy ustnej dla ogólnej kondycji ich organizmu. Dodatkowo do wizyty w gabinecie cz?sto sk?aniaj? ich wzgl?dy estetyczne i ch?? zachowania m?odego i atrakcyjnego wygl?du jak najd?u?ej.?

Szans? na zbudowanie silnej pozycji na tle konkurencji

profesjonalny marketing gabinetu stomatologicznego


Nie mo?esz jej zaprzepa?ci?! Wykorzystanie wszystkich przewag, którymi dysponujesz to klucz do sukcesu. Pomo?emy Ci stworzy? mark? stomatologiczn?, która b?dzie rozpoznawalna, szanowana i lubiana przez Pacjentów.

Wi?kszego zaufania ze strony Pacjentów

marketing gabinetu stomatologicznego w internecie


Zaufanie Pacjentów – które jest warto?ci? nie do przecenienia! Dziel?c si? swoj? fachow? wiedz? i odpowiadaj?c na zadawane z ich strony pytania, budujesz wi?? na linii Pacjent- stomatolog.

Wszechstronne dzia?ania dla Twojego gabinetu dentystycznego

Chcesz wdro?y? d?ugofalowe i skoordynowane dzia?ania na wielu polach? A mo?e potrzebujesz naszej pomocy przy przeprowadzeniu jednorazowej akcji marketingowej? Bez wzgl?du na to, jakie postawisz nam wyzwanie, ch?tnie stawimy mu czo?a. Nasz zespó? to zgrana dru?yna ekspertów z ró?nych dziedzin: poczynaj?c od social mediów, przez Google Ads, SEO, web designerów, graphic designerów na utalentowanych copywriterach kończ?c.

Oto najwa?niejsze obszary, w których mo?emy Ci pomóc

Projektowaniu i wdro?eniu strony WWW


Stworzymy dla Ciebie nowoczesn?, atrakcyjn? wizualnie, przyjazn? dla u?ytkownika i responsywn? stron? internetow?. Witryna WWW jest internetow? wizytówk? Twojego gabinetu stomatologicznego. Maj?c na uwadze najnowsze trendy, Twoje wymagania i potrzeby u?ytkowników zaprojektujemy i wdro?ymy stron? internetow?, z której b?dziesz naprawd? dumny!

strona www dla placówki stomatologicznej

social media bran?y stomatologicznej

Stworzeniu strategii i prowadzeniu aktywnej komunikacji w mediach spo?eczno?ciowych


Media spo?eczno?ciowe to doskona?y kana? komunikacji dla gabinetu stomatologicznego. Za ich po?rednictwem mo?na utrzymywa? sta?y kontakt z Pacjentami, a ponadto oferuj? wiele przydatnych funkcjonalno?ci, jak np. umawianie wizyt czy wysy?anie przypomnień o uregulowaniu p?atno?ci. Opiekuj?c si? Twoimi kana?ami w social media, zadbamy o ich stron? wizualn?, regularn?, przemy?lan? komunikacj? z fanami i pozyskiwanie nowych obserwuj?cych, którzy nale?? do grupy osób potencjalnie zainteresowanych us?ugami Twojego gabinetu. Konfigurujemy i prowadzimy konta gabinetów stomatologicznych na platformach spo?eczno?ciowych: Facebook, Instagram, YouTube, LinkedIn i Pinterest.

Planowaniu, realizowaniu i mierzeniu efektów kampanii Google Ads


Wyszukiwarka internetowa to jedno z najcz?stszych ?róde? pozyskiwania informacji o stomatologach i gabinetach dentystycznych, do których warto si? uda?. P?atne dzia?ania w tym zakresie pozwalaj? dotrze? do szerokich rzesz u?ytkowników sieci. Dzi?ki odpowiednio dobranym frazom kluczowym i zredagowaniu interesuj?cej tre?ci, reklamy tego rodzaju s? skuteczne, a jednocze?nie nieinwazyjne dla internautów.

marketing stomatologiczny Google ADS

Content marketing w us?ugach stomatologicznych

Kreowaniu lub od?wie?eniu identyfikacji wizualnej Twojego gabinetu


Zapami?tywalne logo, estetyczne wizytówki, spójne bannery, czy atrakcyjny wygl?d materia?ów wizualnych, maj? ogromne znaczenie. Na Twoje ?yczenie stworzymy pe?n? identyfikacj? wizualn? gabinetu dentystycznego, opracujemy podstawow? ksi?g? znaku i zaprojektujemy materia?y graficzne przeznaczone do druku i publikacji w internecie.

Dzia?aniach z zakresu SEO


Dzia?ania maj?ce na celu wzmocni? widoczno?? strony twojego gabinetu rozpoczynamy od wnikliwej analizy zastanej sytuacji. Nast?pnie ustalamy priorytety, wyznaczamy s?owa kluczowe i dokonujemy optymalizacji technicznej strony. Podejmujemy si? tak?e redakcji nowych tre?ci na stron? i pozyskiwaniu linków. Wszystkie dzia?ania na bie??co monitorujemy, a efekty podsumowujemy w cyklicznych raportach.

pozycjonowanie placówki stomatologicznej seo

sesje zdj?ciowe dla placówek dentystycznych

Tworzeniu materia?ów foto i wideo


Realizujemy profesjonalne sesje fotograficzne, podczas których mo?emy wykona? zdj?cia personelowi Twojego gabinetu oraz wn?trzom placówki, w której ?wiadczysz swoje us?ugi. Fotografie wykonane na sesji biznesowej to idealny materia? do publikacji na stronie internetowej, w mediach spo?eczno?ciowych, czy do wykorzystania w procesie kreowania materia?ów drukowanych.

Redagowaniu tre?ci eksperckich poruszaj?cych tematy zwi?zane ze stomatologi?


Artyku?y na blog, tre?ci na stron? internetow?, teksty przeznaczone do publikacji w portalach zewn?trznych, notatki i krótkie formy na potrzeby postów w mediach spo?eczno?ciowych. Wszystko to mo?emy dla Ciebie przygotowa?! Mamy wieloletnie do?wiadczenie w tworzeniu wysokiej jako?ci tekstów o tematyce zwi?zanej ze stomatologi?, ortodoncj?, endodoncj?, implantologi?, protetyk?, leczeniem dzieci i sprz?tem stomatologicznym.

copywriting w marketingu stomatologicznym

Jak przygotowujemy strategi? na potrzeby dzia?ań marketingowych dla gabinetów dentystycznych?

Do ka?dego Klienta podchodzimy indywidualnie, buduj?c dla niego unikatow? strategi? dzia?ań w okre?lonym obszarze, jednak zawsze nasza praca podzielona jest na kilka etapów:

Audyt


Rozpoznanie sytuacji, w jakiej znajduje si? Twoja marka i ocena dotychczasowych dzia?ań (je?eli takie by?y wcze?niej prowadzone)

analiza kondycji brandu placówki stomatologicznej

przygotowanie strategii dla placówki stomatologicznej

Opracowanie strategii dzia?ania


Strategii opartej o g?ówne cele i priorytety;

Wdro?enie dzia?ań zaproponowanych w strategii


Wykorzystuj?c odpowiednie narz?dzia, konsekwentnie realizujemy wszystkie dzia?ania zawarte w strategii, w?a?ciwie rozplanowuj?c je w czasie.

wdra?anie dzia?ań marketingowych dla bran?y denstystycznej

monitorowanie dzia?ań dla bran?y stomatologicznej

Monitorujemy i optymalizujemy


Nie poprzestajemy na samym wdro?eniu dzia?ań, ale nieustannie obserwujemy ich przebieg. W razie potrzeby modyfikujemy nasze pocz?tkowe za?o?enia zawarte w strategii, tak by otrzyma? mo?liwie, jak najlepsze rezultaty.

Sporz?dzenie raportu i rekomendacja dalszych dzia?ań


Cyklicznie podsumowujemy efekty naszej pracy i radzimy, na czym jeszcze warto si? skupi?, by w przysz?o?ci by?y one jeszcze lepsze.

raporty dzia?ań dla bran?y dentystycznej

Dlaczego warto z nami wspó?pracowa??


Jeste?my zgranym zespo?em profesjonalistów, który ma szerokie i d?ugoletnie do?wiadczenie w prowadzeniu dzia?ań marketingowych dla gabinetów stomatologicznych i innych placówek medycznych. Niewiele agencji na rynku oferuje marketing us?ug stomatologicznych na tak wysokim poziomie. Mieli?my przyjemno?? wspó?pracowa? z wieloma podmiotami z tej bran?y i z dum? prezentujemy nasze najciekawsze realizacje oraz referencje od zadowolonych Klientów. Chcesz, aby?my pomogli Ci w realizacji Twoich celów biznesowych? Wype?nij brief i reszt? zostaw nam. Jak najszybciej odezwiemy si? do Ciebie z propozycj? spotkania!

 

 

 

ZAINTERESOWA?A CI? NASZA OFERTA?

Wype?nij brief Skontaktuj si? z nami