Marketing medyczny

Czy zdajesz sobie spraw?, ?e sektor us?ug medycznych jest jednym z najdynamiczniej rozwijaj?cych si? na rynku? Nowe placówki wyspecjalizowane w ochronie zdrowia i medycynie estetycznej wyrastaj? niczym grzyby po deszczu. Jak wyró?ni? si? po?ród konkurencji, wyeksponowa? atuty swojego gabinetu oraz zespo?u medycznego — a w rezultacie — wyrobi? sobie renom?, rozpoznawalno?? i zapracowa? na zaufanie Pacjentów? Si?gnij po narz?dzia, jakie oferuje marketing us?ug medycznych. My pomo?emy Ci dobra? je precyzyjnie do Twoich potrzeb i z sukcesem wdro?y?, tak by? Ty móg? maksymalnie skupi? si? na swoich Pacjentach.

 

Czym jest marketing medyczny?

Wielu lekarzy prowadz?cych prywatne gabinety i managerów kieruj?cych placówkami medycznymi zastanawia si?, jak dotrze? ze swoimi us?ugami do szerokiej rzeszy odbiorców, jednocze?nie nie naruszaj?c do?? restrykcyjnego prawa w zakresie promowania praktyk lekarskich. Jedno z drugim pomaga pogodzi? marketing medyczny, który obejmuje wszystkie legalne w ?wietle obowi?zuj?cych przepisów legislacyjnych dzia?ania, koncentruj?ce si? na przekazywaniu ogólnych informacji dotycz?cych rodzajów, metod, zakresu ?wiadczonych us?ug, a tak?e dodatkowych udogodnień, z których mo?e skorzysta? Pacjent, wybieraj?c t? konkretn? placówk?. Marketing us?ug medycznych skupia si? na kompleksowych dzia?aniach, których celem jest stworzenie, utrzymanie i rozpropagowanie po??danego wizerunku firmy. Nie czekaj i ju? teraz podejmij decyzj? o wdro?eniu dzia?ań z zakresu marketingu medycznego! Stworzymy dla Ciebie indywidualn? strategi?, której d?ugofalowa i konsekwentna realizacja sprawi, ?e zainteresowanie oferowanymi przez Ciebie us?ugami znacz?co wzro?nie.

dzia?ania reklamowe placówki medycznej Marketing w ochronie zdrowia

Dlaczego warto zdecydowa? si? na wdro?enie dzia?ań z zakresu marketingu medycznego?

Telefon na recepcji od dawna nie dzwoni, poczekalnia ?wieci pustkami, a nazw? Twojego gabinetu kojarz? tylko Twoi najbli?si znajomi? Zmień to! Sprawnie przeprowadzone dzia?ania z zakresu marketingu medycznego, mog? przynie?? Ci wiele wymiernych korzy?ci oraz sprawi?, ?e Twoja firma b?dzie funkcjonowa? lepiej, ni? kiedykolwiek wcze?niej. Zapytasz, czego konkretnie mo?esz oczekiwa?? Oto odpowied?

Wzrostu zainteresowania Twoj? placówk?

wzrost liczby pacjentów to efekt marketingu medycznego


Eksponuj?c najwa?niejsze zalety Twojego gabinetu i komunikuj?c o nich w odpowiednich kana?ach, dotrzemy do Twoich potencjalnych Pacjentów. S? bli?ej, ni? my?lisz – wystarczy jedynie zawalczy? o ich zainteresowanie i uwag?. ?wiadomo?? dotycz?ca profilaktyki zdrowotnej jest w spo?eczeństwie znacznie bardziej rozwini?ta, w zwi?zku z czym Pacjenci coraz cz??ciej szukaj? placówek, w których b?d? mieli szans? skorzysta? z pomocy wykwalifikowanych i do?wiadczonych specjalistów oraz nowoczesnego sprz?tu diagnostycznego. Zrobimy wszystko, aby ci Pacjenci trafili w?a?nie do Twojego gabinetu!

Wi?kszego zaufania ze strony Pacjentów

wzrost zaufania pacjentów a marketing us?ug medycznych


Dzi?ki wypracowaniu eksperckiego wizerunku cz?onków Twojego zespo?u, Pacjenci b?d? pewni, ?e oddaj? swoje zdrowie w najlepsze r?ce z mo?liwych. Poza kompetencjami czysto zawodowymi, dotycz?cymi diagnozowania i przeprowadzania terapii, Pacjenci bardzo ceni? sobie u specjalistów, do których si? udaj? umiej?tno?? s?uchania i przekazywania informacji. Wypracowane u Pacjenta zaufanie procentuje przez d?ugi czas i na wielu p?aszczyznach. Empatia i zainteresowanie pozwol? zbudowa? z Pacjentem silniejsz?, d?ugofalow? relacj? i stan? si? Twoimi niekwestionowanymi atutami!

Pozytywnego wp?ywu na wizerunek Twojej firmy

poprawa wizerunku placówki medycznej dzi?ki dedykowanym


Poprzez odpowiednie dzia?ania wizerunkowe, uzyskasz kontrol? nad tym, jak na zewn?trz postrzegany jest Twój gabinet. Obraz Twojej placówki jest niezwykle istotny. Postrzeganie Pacjentów wp?ywa na niemal wszystkie aspekty funkcjonowania podmiotu medycznego. W przypadku kreowania wizerunku bardzo wa?na jest spójno??. Misja placówki, promowane przez ni? warto?ci i korzy?ci, jakich mo?e spodziewa? si? Pacjent, powinny by? na ka?dym kroku umiej?tnie eksponowane. Certyfikaty, specjalistyczny sprz?t najwy?szej jako?ci, wyjazdy na szkolenia i sympozja — tym wszystkim nale?y si? chwali?. Pacjenci wybieraj?c gabinet, bardzo cz?sto zwracaj? tak?e uwag? na dotycz?ce go opinie, pojawiaj?ce si? w ró?nych kana?ach w internecie.

Co mo?emy dla Ciebie zrobi?? Idealna reklama dla Twojego gabinetu

Damy Ci dok?adnie to, czego potrzebujesz! Mo?emy pomóc Ci tylko w jednym z wybranych obszarów lub ca?o?ciowo zaj?? si? dzia?aniami marketingowymi dla Twojego biznesu. Pracujemy zarówno z prywatnymi gabinetami, szpitalami, jak i placówkami medycznymi o innym charakterze dzia?alno?ci. W ka?dym przypadku dostosowujemy narz?dzia, sposoby dzia?ania i bud?ety do indywidualnych preferencji Klienta. Od czego zaczynamy? Oczywi?cie od zapoznania si? z dotychczas podejmowanymi dzia?aniami i analizy ich efektów. Staramy si? te? bli?ej pozna? Twoj? firm? i jej najmocniejsze strony. Na tej podstawie tworzymy unikatow? strategi?, która b?dzie realizowa? wszystkie kluczowe dla Ciebie cele.

Oto najwa?niejsze obszary, w których mo?emy Ci pomóc

Projektowanie stron internetowych


Marzysz, by mie? estetyczn?, przejrzyst? i przede wszystkim u?yteczn? stron? internetow? swojego gabinetu? Potrafimy to wszystko pogodzi?. Stworzymy dla Ciebie witryn?, któr? Twoi potencjalni Pacjenci b?d? odwiedza? z przyjemno?ci? i która dostarczy im podstawowych informacji dotycz?cych lokalizacji placówki, zakresu oferowanych us?ug, cenników i kadry lekarskiej. Potrzebujesz dodatkowych funkcjonalno?ci, jak np. integracja z systemem rezerwacji wizyt? Wszystko da si? zrobi?!

strona www dla placowki medycznej

social media bran?y medycznej

Opieka nad kana?ami w social media


Serwisy spo?eczno?ciowe to idealna przestrzeń do podtrzymywania relacji z Pacjentami, informowania ich o planowanych akcjach, w których mog? wzi?? udzia? i budowania po??danego wizerunku gabinetu medycznego. Trzymaj?c piecz? nad Twoimi kana?ami w social mediach, zadbamy o systematyczn? komunikacj? z fanami, odpowiadanie na ich wiadomo?ci oraz komentarze, spójny wygl?d profilu i aktywizacj? zgromadzonej wokó? niego spo?eczno?ci. Stworzymy równie? reklamy skierowane do okre?lonej grupy docelowej, w?ród której mog? znajdowa? si? Twoi potencjalni Pacjenci. Oferujemy prowadzenie kont marek medycznych w serwisach takich jak Facebook, Instagram, YouTube, LinkedIn czy Pinterest.?

Przeprowadzanie kampanii Google Ads i monitoring ich efektów


Za znak naszych czasów mo?na uzna? to, ?e szukaj?c informacji o us?ugach medycznych, o rekomendacj? pytamy ju? nie najbli?szych a… wyszukiwark? internetow?! Wiemy jak sprawi?, by przy pomocy p?atnych dzia?ań, Google poleci? potencjalnym Pacjentom w?a?nie Twoje us?ugi!

marketing medyczny Google ADS

Content marketing w us?ugach medycznych

Stworzenie lub modyfikacja identyfikacji wizualnej


Pomo?emy Ci zachowa? spójny obraz Twojej placówki! Logo, kolorystyka, styl materia?ów do dystrybucji w sieci i na papierze — zatroszczymy si? o to, aby wszystko idealnie ze sob? wspó?gra?o. To jak Twoja marka medyczna prezentuje si? od strony wizualnej, jest jednym z wyznaczników profesjonalizmu placówki. W?a?ciwie opracowana identyfikacja wizualna buduje pozytywne pierwsze wra?enie w momencie zetkni?cia si? Pacjenta z placówk? i wp?ywa na zapami?tywalno??.

Pozycjonowanie witryny Twojej placówki medycznej


W dotarciu do Pacjentów z najbli?szej okolicy pomo?emy Ci, stosuj?c lokalne pozycjonowanie Twojej strony. Wiele osób poszukuje informacji dotycz?cych placówek opieki medycznej za po?rednictwem wyszukiwarek internetowych. Zazwyczaj najch?tniej klikaj? w linki do stron znajduj?cych si? w?ród pierwszych pozycji w wynikach wyszukiwania. Po przeanalizowaniu stron Twojej konkurencji, wzbogaceniu witryny o jako?ciowe tre?ci (content marketing), czy zastosowaniu linkowania wewn?trznego i zewn?trznego, Twoja strona na pewno znajdzie si? wy?ej na li?cie wyników.

pozycjonowanie placówki medycznej seo

sesje zdj?ciowe dla placówek medycznych

Profesjonalne sesje zdj?ciowe personelu i wn?trz gabinetów


Daj si? pozna? Pacjentom, zanim jeszcze odwiedz? Twój gabinet! Zaplanujemy sesj? zdj?ciow?, która poka?e profesjonalizm kadry lekarskiej, a tak?e doskonale wyeksponuje nowoczesny sprz?t i przyjazn? Pacjentowi przestrzeń gabinetu. Dobrze zaplanowana i przeprowadzona sesja z zakresu fotografii biznesowej, dostarczy Ci atrakcyjnego i przyci?gaj?cego spojrzenia materia?u, który z powodzeniem mo?na wykorzysta? na potrzeby strony internetowej, tworzenia postów do mediów spo?eczno?ciowych, brandingu, czy projektowania materia?ów drukowanych dotycz?cych Twojej placówki.

Tworzenie wysokiej jako?ci tre?ci o tematyce zwi?zanej z medycyn? i ochron? zdrowia


Przygotujemy dla Ciebie specjalistyczne artyku?y, wyja?niaj?ce nurtuj?ce Pacjentów kwestie. Za ich spraw? b?dziesz mia? szans? zdoby? zaufanie Pacjentów i staniesz si? postrzegany w kategorii prawdziwego eksperta w swojej dziedzinie. Content marketing pozwala na wzmocnienie pozytywnego wizerunku placówki, bardziej efektywne pozycjonowanie strony gabinetu oraz nawi?zanie intensywniejszego kontaktu z Pacjentem.

copywriting w marketingu medycznym

Branding gabinetu medycznego — dlaczego warto o niego zadba??

Nie chcesz, aby Pacjenci korzystali z Twoich us?ug tylko z przyzwyczajenia? Pragniesz, by jednoznacznie kojarzyli nazwiska pracuj?cych w Twoim gabinecie specjalistów z mark?, któr? reprezentuje placówka? Powierz dzia?ania w zakresie kreowania marki ekspertom! Branding opiera si? na d?ugofalowych konsekwentnych dzia?aniach, które przynosz? placówce wymierne efekty. ?wiadomie wykreowany wizerunek marki oferuj?cej us?ugi medyczne przyczynia si? m.in. do tego, ?e Pacjenci czuj? mniejszy opór przed p?aceniem nawet wysokich kwot za us?ugi, poniewa? rekompensuje im to wysoka jako?? oferowanych us?ug. A jak wiadomo, zdrowie jest bezcenne. Odpowiednio wykreowany wizerunek marki pozwoli Ci zyska? przewag? nad konkurencyjnymi placówkami, pomo?e przyci?gn?? nowych Pacjentów, a tak?e wykwalifikowanych specjalistów, którzy b?d? chcieli zasili? szeregi Twojego personelu medycznego.

Jak przygotowujemy strategi? na potrzeby dzia?ań marketingowych dla placówek medycznych?

Rozpoznajemy sytuacj?


Analizujemy w jakiej kondycji z marketingowego punktu widzenia znajduje si? Twoja placówka. Podpatrujemy jakie dzia?ania podejmuj? Twoi najbardziej znacz?cy konkurenci. Zapoznajemy si? z najwi?kszymi atutami Twojego gabinetu, tak by?my mogli, jak najlepiej je wyeksponowa?. Podczas wspólnego spotkania okre?lamy priorytetowe dzia?ania i cele do zrealizowania, jakie przed nami stoj?.

analiza kondycji placówki medycznej

przygotowanie strategii dla placówki medycznej

Przygotowujemy strategi?


Przygotowujemy dla Ciebie cykliczne raporty obejmuj?ce wszystkie najwa?niejsze aspekty prowadzonych przez nas dzia?ań i podsumowuj?ce uzyskane wyniki. Szczegó?owo analizujemy kluczowe kwestie i uzupe?niamy nasze raporty o zalecenia, które pomagaj? jeszcze lepiej realizowa? za?o?one cele.

Wdra?amy dzia?ania


Wykorzystuj?c odpowiednie narz?dzia, konsekwentnie realizujemy wszystkie dzia?ania zawarte w strategii, w?a?ciwie rozplanowuj?c je w czasie.

wdra?anie dzia?ań marketingowych dla bran?y medycznej

monitorowanie dzia?ań dla bran?y medycznej

Monitorujemy i optymalizujemy


Nie poprzestajemy na samym wdro?eniu dzia?ań, ale nieustannie obserwujemy ich przebieg. W razie potrzeby modyfikujemy nasze pocz?tkowe za?o?enia zawarte w strategii, tak by otrzyma? mo?liwie, jak najlepsze rezultaty.

Raportujemy efekty i wskazujemy dalsze kierunki rozwoju


Przygotowujemy dla Ciebie cykliczne raporty obejmuj?ce wszystkie najwa?niejsze aspekty prowadzonych przez nas dzia?ań i podsumowuj?ce uzyskane wyniki. Szczegó?owo analizujemy kluczowe kwestie i uzupe?niamy nasze raporty o zalecenia, które pomagaj? jeszcze lepiej realizowa? za?o?one cele.

raporty dzia?ań dla bran?y zdrowotnej

Dlaczego MARKETING MEDYCZNY POWIERZY? akurat nam?

Promocja us?ug medycznych wymaga doskona?ej znajomo?ci sektora opieki zdrowotnej oraz obowi?zuj?cego prawa, odpowiedniego podej?cia do poruszanych tematów, a tak?e du?ej dozy kreatywno?ci. Wszystkim tym mo?emy si? z dum? pochwali?, poniewa? niemal od samego pocz?tku istnienia naszej agencji prowadzimy aktywne dzia?ania z zakresu marketingu w us?ugach medycznych. Nasz zespó? tworz? wykwalifikowani i do?wiadczeni eksperci, którzy mog? pochwali? si? ogromnymi zasobami marketingowej wiedzy. Na przestrzeni lat mieli?my okazj? wspó?pracowa? z wieloma podmiotami z tej bran?y. W naszych codziennych dzia?aniach dla marek, które reprezentujemy, stosujemy tylko i wy??cznie dobre praktyki marketingowe. To co potrafimy najlepiej prezentuj? nasze dotychczasowe realizacje, a referencje Klientów s? dowodem na to, ?e w przeprowadzane projekty anga?ujemy si? w 100%.?Je?li chcesz powierzy? swoj? placówk? w nasze r?ce, wy?lij nam wiadomo?? lub wype?nij brief. Sam przekonaj si?, ?e wspó?praca z nami to czysta przyjemno?? i wymierny zysk dla Twojej placówki medycznej!

My wszystkim si? zajmujemy, a Ty mo?esz skupi? si? na swojej pracy i cieszy? si? z efektów!

 

 

 

[G?osów: 4   Average: 5/5]

ZAINTERESOWA?A CI? NASZA OFERTA?

Wype?nij brief Skontaktuj si? z nami