ODPICUJ SWóJ INSTAGRAM – POZNAJ 10 BEZP?ATNYCH APLIKACJI, KTóRE TO U?ATWI?!

Jeste? influencerem? Prowadzisz konto firmowe na Instagramie? Poznaj 10 bezp?atnych aplikacji, które Ci to znacznie u?atwi?. Je?li chcesz któr?? z nich pobra? ju? teraz, kliknij w jej nazw? na li?cie – mi?ego testowania!

PLANOWANIE POSTóW NA INSTAGRAMIE

Je?li zale?y Ci na tym, by Twoje konto na Instagramie przypomnia?o puzzle, gdzie ka?dy kolejny wpis jest elementem spójnej uk?adanki, gdzie wszystko do siebie idealnie pasuje, warto skorzysta? z aplikacji takich jak Planoly czy Preview, dzi?ki którym zaplanujesz komunikacj? na wiele dni naprzód.

 1. PLANOLY

W bezp?atnej wersji Planoly mo?esz:

 • zarz?dza? jednym kontem na Instagramie (i jednym na Pintere?cie),
 • zaplanowa? do 30 wpisów-zdj?? miesi?cznie i podgl?da? przed publikacj?, jak u?o?? si? w siatce Instagrama,
 • oznacza? inne konta oraz lokalizacj? na planowanych wpisach,
 • kadrowa? zdj?cia,
 • zapisa? i pogrupowa? wykorzystywane hasztagi,
 • odpowiada? na komentarze pod ostatnimi 5 postami,
 • przegl?da? podstawowe statystyki.

Je?li obs?ugujesz wi?cej kont na Instagramie, potrzebujesz dodatkowych opcji (jak np. dodawanie filtrów na zdj?cia czy znaczników Sklepu) albo chcia?by? przyjrze? si? statystykom w szerszej perspektywie czasowej, mo?esz skorzysta? z jednego z p?atnych pakietów Planoly:

Planoly do planowania na Instagramie - cennik

 1. PREVIEW

Alternatyw? dla Planoly jest Preview, udost?pniaj?cy w bezp?atnej wersji poza planowaniem czy podstawow? analityk?, filtry oraz narz?dzia do retuszu fotografii.

Planowanie postów na Instagramie z Preview

W dodatku, je?li potrzebujesz dodatkowych opcji, jest nieco tańszy:

Cennik Preview maj 2020

DOPRACOWANE STORIES

 1. UNFOLD

Unfold to aplikacja dedykowana Instagram Stories. Znajdziesz w niej ponad 200 szablonów relacji, do których mo?esz dodawa? nie tylko swoje zdj?cia, ale i wideo.

Po wyborze szablonu mo?esz modyfikowa? tekst, korzystaj?c z dost?pnych w aplikacji fontów, dodawa? naklejki czy zmienia? t?o – wszystko po to, by Twoja relacja by?a jak najlepsza!

Estetyczne stories z UNFOLD

Je?li cz?sto publikujesz d?ugie relacje, zapewne nieraz mia?e? nieprzyjemno?? ujrze? komunikat z Instagrama o b??dzie w ?adowaniu. Wówczas ca?a historia si? sypie i wszystko trzeba zaczyna? od nowa. Z Unfoldem jest o tyle pro?ciej, ?e nawet, je?li gdzie? na etapie dodawania stories pojawi si? b??d, ca?o?? masz i tak zapisan? w aplikacji ??

FOTO – APLIKACJE DO EDYCJI ZDJ??

 1. SNAPSEED

Snapseed to mój faworyt w?ród bezp?atnych aplikacji do retuszu zdj??. Prostota obs?ugi, bezawaryjno?? i… p?dzel! Narz?dzie bez którego czasem trudno wyobrazi? sobie edycj? zdj?cia.

P?dzlem mo?esz zaznaczy? obszar fotografii i wprowadza? zmiany w jasno?ci, ekspozycji czy temperaturze kolorów tylko w tym wybranym polu.

Snapseed do edycji zdj??

Oprócz podstawowych funkcji do edycji zdj??, znajdziesz te? te nieco mniej spotykane, jak naprawianie, rozszerzanie (przeciwieństwo kadrowania), efekt glow, zabrudzenie czy dramaturgia. Warto potestowa?!

 1. ADOBE PHOTOSHOP LIGHTROOM MOBILE

Mniej intuicyjna od Snapseed, ale z bogatszym zapleczem i wi?kszymi mo?liwo?ciami – w końcu to produkt Adobe ??

W aplikacji masz dost?p do podstawowych narz?dzi do edycji zdj??, w tym do ponad 30 zestawów ustawień domy?lnych. Mo?esz zapisywa? swoje ustawienia jako presety, co jest niezwykle wygodne, gdy dbasz o wizualn? spójno?? publikowanych tre?ci. Mo?esz równie? skorzysta? z bezp?atnych lub p?atnych presetów udost?pnianych przez spo?eczno??.

 1. PICNIC

Pi?kne rozgwie?d?one niebo, bia?e baranki na b??kitnym tle, a mo?e blask zachodz?cego s?ońca? By je uchwyci? na zdj?ciach nie musisz mie? wypasionego sprz?tu czy by? profesjonalnym fotografem. Niebo odpicujesz z aplikacj? Picnic – niepogoda nie zepsuje ju? ?adnego kadru! ?? Zreszt? zobacz sam:


Mo?esz operowa? nat??eniem wybranego filtra, a tak?e zadecydowa? czy zmiany wprowadzasz równie? na pierwszym planie modyfikowanego zdj?cia.

WIDEO

 1. QUIK

Quik to bezp?atna aplikacja od GoPro, dzi?ki której stworzysz efektowne wideo, ??cz?c w nim wybrane filmiki i zdj?cia (max 75), dodaj?c efekty, przej?cia, napisy i muzyk? (ponad 100 darmowych utworów do wyboru). W aplikacji mo?esz skorzysta? równie? z dost?pnych motywów, przy?pieszy? nagranie lub zapisa? je w slow-motion. Proste i niezwykle przydatne narz?dzie.

 1. BOOMERANG

Booomerang to bezp?atne narz?dzie Instagrama, które umo?liwia tworzenie zap?tlonych, krótkich wideo. Ten format by? kiedy? niezwykle popularny, teraz widuj? go coraz rzadziej. Mam wra?enie, ?e boomerangi po prostu nam si? przejad?y, by? mo?e dlatego, ?e wi?kszo?? z nich by?a tworzona bez ?adnego pomys?u. Je?li wi?c masz koncepcj? na kreatywny mini-filmik, który odtwarza si? tam i z powrotem, który zaskoczy, roz?mieszy czy zbuduje napi?cie? – dzia?aj! Je?li za? ma to by? tylko kolejne, zwyk?e, zap?tlone wideo – lepiej sobie odpu??, nawet mimo ?e to bezp?atne.

# GENEROWANIE HASZTAGóW

Do ka?dego zdj?cia na Instagramie mo?esz doda? maksimum 30 hasztagów. Wbrew niektórym opiniom, warto wykorzystywa? ca?? pul?, zw?aszcza je?li nie masz du?ej spo?eczno?ci. Nie spotka?am si? z przypadkiem, by Instagram zmniejsza? zasi?g tylko dlatego, ?e skorzysta?o si? z dost?pnej opcji. Warto jednak wykorzystywa? mo?liwo?? dodania 30 # jak najlepiej – co to znaczy?

 • dobieraj hasztagi do tre?ci wpisu – musz? nawi?zywa? do tego, co jest na obrazie/ w wideo,
 • uwa?aj na hasztagi, które zosta?y zbanowane (Instagram blokuje # zwi?zane z nago?ci?, hejtem czy terroryzmem, jednak na czarn? list? czasem trafiaj? równie? takie, które wydaj? si? zupe?nie neutralne, np. #master, #boho czy #sunbathing),
 • dobieraj hasztagi do wielko?ci swojego konta – je?li jeste? mikroinfluencerem z niewielk? spo?eczno?ci? staraj si? korzysta? z mniej popularnych hasztagów,
 • staraj si? ró?nicowa? hasztagi – nie korzystaj ci?gle z jednego zestawu przy ka?dej publikacji.
 1. HASHTAGIFY

Przy dobieraniu trafnych hasztagów pomocne okazuj? si? aplikacje takie jak Hashtagify. Po za?adowaniu materia?u, który planujesz opublikowa? na Instagramie, aplikacja podpowie najtrafniejsze hasztagi.

Oczywi?cie warto zachowa? zdrowy rozs?dek i nie ufa? jej w 100%, tym bardziej, ?e analizuje wy??cznie obraz bez odniesienia do wielko?ci konta czy specyfiki grupy docelowej. Opcj? podpowiedzi hasztagów znajdziesz równie? np. w p?atnej wersji Planoly.

REPOSTOWANIE NA INSTAGRAMIE

 1. REPOST

Je?li cz?sto korzystasz z User Generated Content, czyli tre?ci generowanych przez innych u?ytkowników (np. klientów, którzy publikuj? na Instagramie tre?ci z Twoimi produktami), warto korzysta? z jednej z aplikacji do repostowania. Banalnie proste w obs?udze, umo?liwiaj?ce publikacj? zdj?cia z innego konta na Instagramie z w?a?ciwym oznaczeniem autora – oczywi?cie, nim klikniesz repost, zawsze powiniene? mie? na to zgod? twórcy publikacji.

Aplikacje przydatne do rozwijania Instagrama

Canva (edycja grafik), VSCO (edytor foto i wideo), PicFrame (tworzenie kola?y)… aplikacji przydatnych w komunikacji na Instagramie, a w dodatku darmowych, jest du?o wi?cej!

Lista mog?aby by? znacznie d?u?sza ni? 10, postanowi?am jednak uwzgl?dni? na niej tylko te narz?dzia, z których sama najcz??ciej korzystam i które dla mnie s? tymi TOP. Mam nadziej?, ?e znajdziesz w?ród nich równie? co? dla siebie, co sprawi, ?e z prowadzenia Instagrama b?dziesz czerpa? nie tylko zyski, ale i jeszcze wi?ksz? przyjemno??! ?? Powodzenia!

Sprzedawaj na Instagramie!
Zapytaj o ofert? prowadzenia konta firmowego.

[G?osów: 1   Average: 5/5]
Content & Social Media Manager, wyk?adowca Wy?szej Szko?y Technologii Informatycznych w Katowicach, socjolog, politolog. Od 7 lat realizuje kampanie reklamowe, tworzy warto?ciowe tre?ci i doradza markom w zakresie ich obecno?ci w Internecie. Zaczytana, zapisana, bezustannie co? nuc?ca. Zauroczona greckimi wyspami i japońsk? motoryzacj?. W?a?cicielka Dakara - takiego psa, instacelebryty.

ZAINTERESOWA?A CI? NASZA OFERTA?

Wype?nij brief Skontaktuj si? z nami