Content marketingTRE??, KTóR? LUBI? TWOI KLIENCI

Marketing tre?ci


W czasie ulubionego filmu, przerwa na reklam? – prze??czasz. W drodze do pracy, las billboardów – ignorujesz. Na stronach internetowych obstrza? wyskakuj?cych okienek – zamykasz. Te wszystkie komunikaty reklamowe, które do Ciebie krzycz?, to outbound marketing (marketing wychodz?cy). Coraz mniej skuteczny, coraz bardziej frustruj?cy. Jego przeciwieństwo to inbound marketing (marketing przychodz?cy), którego sk?adow? jest content marketing (marketing tre?ci). Tutaj marka nie wciska Ci produktów i us?ug, a oferuje warto??. Co?, co jest przydatne, ciekawe, emocjonuj?ce. Co?, czego sam szukasz w Internecie. Stawiaj?c si? w pozycji firmy, musisz oferowa? kontent, który jest przyjemny w odbiorze i warto?ciowy dla Twojej grupy docelowej. Musisz przygotowa? materia?y, których Twoi odbiorcy sami szukaj? i, po prostu, da? si? znale??. Pomo?emy Ci w tym!

Rola marketingu tre?ci

co w menu?


Jedno danie mo?na serwowa? na wiele sposobów. Podobnie jest z tre?ci?. Mo?na j? podawa? w ró?nych formach, pami?taj?c, by zawsze by?a lekkostrawna dla potencjalnego klienta.

Artyku?y sponsorowane

Zredagujemy publikacje, na które Twoi potencjalni klienci nie tylko ?atwo si? natkn?, ale i za które b?d? Ci wdzi?czni! W warto?ciowe tre?ci wpleciemy Twoj? mark? (i Twoje linki!).

Marketing szeptany

Na forach i w serwisach bran?owych zainicjujemy dyskusje o Twojej ofercie. Za pomoc? profesjonalnych narz?dzi b?dziemy monitorowa? i reagowa? na wzmianki online o Twojej firmie.

Copywriting

Oryginalna tre?? z nutk? perswazji zaw?adnie zmys?ami Twojego klienta! Krótki, chwytliwy slogan na przystawk?, story telling marki jako danie g?ówne i scenariusz reklamy wideo jako deser, do kawy. Zapewniamy, ?e odbiorcom posmakuje!

Blog

Opracujemy person?, a nast?pnie artyku?y, które ch?tnie przeczyta. Przygotujemy materia?y, które zwi?ksz? ruch na Twojej stronie, usytuuj? Ci? w pozycji eksperta w swojej bran?y, zbuduj? lojalno?? klientów – prawda, ?e warto?

Tre?ci eksperckie

Case studies, newslettery, e-booki, instrukcje, infografiki… wszystko, co jest ciekawe, zabawne lub u?yteczne dla Twojego odbiorcy, a Ciebie plasuje w pozycji eksperta. By bra?, trzeba najpierw da?. Potencjalni klienci doceni? Twój gest, zobaczysz!

Media spo?eczno?ciowe

By podbi? serca Twoich klientów, stworzymy tre?ci w mediach spo?eczno?ciowych, które pokochaj?! Dobry kontent, szczypta promocji i b?dzie z tego danie dnia!

Po co mi content marketing?


Content is king! Tak, w Internecie warto?ciowa tre?? jest królem. To dzi?ki niej:

  • wespniesz si? wysoko w wynikach wyszukiwania w Google;
  • w nienachalny sposób, przyci?gniesz uwag? potencjalnych odbiorców;
  • zakotwiczysz mark? w ?wiadomo?ci konsumentów;
  • wzbudzisz sympati? obecnych i potencjalnych klientów;
  • zbudujesz lojalno?? klientów;
  • stworzysz spo?eczno?? i pozyskasz ambasadorów swojej marki;
  • zostaniesz ekspertem w swojej bran?y, kim? wiarygodnym, komu warto zaufa?;
  • zwi?kszysz sprzeda?!

OK, jestem zdecydowany, co dalej?


W zale?no?ci od g?ównego celu Twojej kampanii (np. budowa ?wiadomo?ci marki, zwi?kszenie ruchu na stronie internetowej, zwi?kszenie sprzeda?y konkretnych produktów), zaproponujemy Ci najefektywniejsze rozwi?zania z zakresu content marketingu. We?miemy pod uwag? czy planujesz krótkoterminow? promocj?, czy marketing tre?ci ma stanowi? element d?ugoterminowych dzia?ań, np. pozycjonowania. Dzi?ki przemy?lanej strategii mo?esz mie? pewno??, ?e ka?da z?otówka Twojego bud?etu zostanie rozs?dnie wydana. Wype?nij brief, zadzwoń albo… wpadnij na kaw?. W gronie ekspertów zaproponujemy najlepsze rozwi?zania dla Twojego biznesu.

[G?osów: 1   Average: 5/5]

ZAINTERESOWA?A CI? NASZA OFERTA?

Wype?nij brief Skontaktuj si? z nami