Artyku?y sponsorowane

Uwaga: tre?? sponsorowana!


Na tre?ci sponsorowane zwykle reagujemy alergicznie. Jednak wystarcz? precyzyjnie okre?lona grupa docelowa, dobrze dobrane miejsce publikacji, przemy?lany temat, warto?ciowa i w?a?ciwie skonstruowana tre?? z uwzgl?dnieniem link building, by artyku? z dopiskiem sponsorowany, zyska? zainteresowanie i uznanie Twoich potencjalnych klientów, a Twoja strona internetowa wskoczy?a na wy?sze pozycje w wyszukiwarce Google. Jak tego dokona?? Mamy swoje sposoby! ??

Jak piszemy artyku?y sponsorowane?


Mamy wieloletnie do?wiadczenie w pisaniu artyku?ów dla klientów z rozmaitych bran?. Stomatologia, bran?a beauty czy ezoteryka nie maj? przed nami tajemnic. Wiemy jak jest zbudowany filtr gazowy fazy lotnej, jak dzia?a rezonans magnetyczny, czym ró?ni si? pepitka od pipety… wszystko za spraw? naszych dotychczasowych klientów! Ka?dy nowy temat to okazja do poszerzenia wiedzy. Nim przyst?pimy do pisania, skrupulatnie notujemy Twoje wskazówki (w końcu na tym, co robisz, znasz si? najlepiej!) i przeprowadzamy wnikliwy research. Masz pewno??, ?e napisane tre?ci b?d? najwy?szej jako?ci, nie tylko pod wzgl?dem j?zykowym, ale i merytorycznym!

Wchodzimy w buty Twojego klienta


Na podstawie najcz?stszych, a zarazem zwi?zanych z Twoj? dzia?alno?ci?, zapytań w wyszukiwarce Google, proponujemy Ci tematy artyku?ów oraz miejsca publikacji, dzi?ki którym mo?emy dotrze? do Twoich potencjalnych klientów.

Propozycja tematów artyku?ów

Przygotowanie tre?ci artyku?u sponsorowanego

Rekomendujemy najkorzystniejsze rozwi?zania


Po zatwierdzeniu tematów wyceniamy tre?ci w zale?no?ci od ich stopnia trudno?ci, liczby znaków, miejsca publikacji.

Tworzymy tre?? na miar? Twoich potrzeb


Zgodnie z Twoimi wskazówkami, wspieraj?c si? zaufanymi ?ród?ami online i offline, uwzgl?dniaj?c j?zyk i charakterystyk? odbiorców, istotne frazy kluczowe, link building oraz miejsce publikacji, opracowujemy warto?ciow? i poczytn? tre??.

Przygotowanie warto?ciowej tre?ci

Monitoring ods?on artyku?u sponsorowanego

Monitorujemy efekty


Po Twojej weryfikacji i wprowadzeniu ewentualnych poprawek, publikujemy artyku?y w wybranych lokalizacjach, obserwujemy liczb? ods?on i wzrost ruchu w Twojej witrynie!

Artyku? sponsorowany na ju?!


Ale chwila, chwileczka. Nie chcesz, by?my opracowali Ci ca?? strategi? content marketingow?? Nie planujesz serii publikacji, a po prostu potrzebujesz jednego lub kilku artyku?ów, które sam opublikujesz? Nie ma sprawy! Przygotujemy Ci teksty (lub pojedynczy tekst), z którymi zrobisz potem, co zechcesz.

Przygotowanie artyku?u

Dlaczego warto publikowa? artyku?y sponsorowane?

Wzmocnienie obecno?ci online

Dajesz si? znale?? potencjalnym klientom w ró?nych miejscach w sieci, do których ci ch?tnie zagl?daj?. Dzi?ki temu jest im ?atwiej dotrze? do Twojego sklepu, na stron? www, czy na fanpage Twojej firmy w mediach spo?eczno?ciowych.


O?ywienie Twojej strony www

Dzi?ki odno?nikom wplecionym w artyku?, zyskujesz dodatkowe ?ród?a ruchu na swojej stronie www.


Kszta?towanie wizerunku eksperta

Pozycjonujesz mark? w ?wiadomo?ci konsumentów, kreujesz wizerunek fachowca w swojej dziedzinie, a tak?e budujesz zaufanie i wiarygodno??.


Wsparcie sprzeda?owe

Pozyskujesz rzesze nowych klientów oraz wspomagasz sprzeda? swoich produktów i us?ug.


[G?osów: 1   Average: 5/5]

ZAINTERESOWA?A CI? NASZA OFERTA?

Wype?nij brief Skontaktuj si? z nami