Blog

PO CO MI BLOG FIRMOWY?

CONTENT MARKETING


Warto?ciowe artyku?y mo?na wykorzysta? w kampaniach content marketingowych. Tekst atrakcyjny dla Twojego odbiorcy, wsparty odpowiednio skrojon? promocj? w mediach spo?eczno?ciowych czy w systemie Google AdWords, zwi?kszy i poprawi jako?? ruchu na Twojej stronie. Blog to doskona?e miejsce na story telling marki. Opowiadaj o tym, co robisz, kim jeste?, pisz o pasji, o tym jak si? to zacz??o, jak wygl?da?o kiedy?, a jak wygl?da dzi?. Inspiruj, zaciekawiaj, pomagaj czytelnikom w tematach, które znasz od podszewki, podpowiadaj jak mo?na wykorzystywa? Twoje produkty, pokazuj jakie efekty daj? us?ugi. Z zespo?em specjalistów od tre?ci i copywriterów, pomo?emy Ci w tym! Atrakcyjna tre?? wzbudzi zainteresowanie i sympati? odbiorców, a przecie? ?atwiej kupi? co? od kogo?, kogo lubimy ni? od kogo?, kogo nie chcieliby?my spotka? ponownie, prawda? ??

POZYCJONOWANIE STRONY


  • AKTUALIZACJE – algorytm Google’a lubi ?wie?e tre?ci. Zdecydowanie przychylniej patrzy na te strony internetowe, na których pojawiaj? si? nowe podstrony (artyku?y bloga takimi s?), bo aktualizacje ?wiadcz? o rozwoju witryny.
  • D?UGI OGON FRAZ KLUCZOWYCH (LONG TAIL) – to niszowe zapytania, które Twoi potencjalni klienci wpisuj? do wyszukiwarki. S? d?ugie i szczegó?owe – klient wie, czego dok?adnie chce. Przyk?adowo, najcz??ciej wyszukiwan? – a co za tym idzie – najtrudniejsz? do pozycjonowania fraz? zwi?zan? z usuwaniem z?bów jest ?usuwanie z?ba”. S?owa kluczowe d?ugiego ogona z ni? powi?zane to np. ?usuwanie z?amanego z?ba”, ?usuwanie z?ba pod narkoz?”, ?usuwanie z?ba po leczeniu kana?owym”. Frazy te (ró?ne w zale?no?ci od biznesu) warto wplata? we wpisy blogowe. W ten sposób zwi?kszysz szans?, ?e Twoje artyku?y znajd? si? na wysokich pozycjach w Google, generuj?c warto?ciowy ruch na stronie.
  • LINKI – dobre tre?ci s? ch?tnie polecane przez innych. Linkowanie do Twojej strony z poczytnych serwisów internetowych czy nawet odno?niki z mediów spo?eczno?ciowych, zwi?ksz? potencja? SEO Twojej strony.

BUDOWANIE RELACJI


Dzi?ki regularnym, interesuj?cym publikacjom mo?esz budowa? trwa?e relacje z czytelnikami i pozyskiwa? ambasadorów marki. Wspieraj zasi?g bloga p?atn? promocj? w mediach spo?eczno?ciowych, zach?caj klientów do zapisania si? do newslettera, dzi?ki któremu nie przegapi? nowych wpisów. Nie pozwól o sobie zapomnie?, ale te? nie b?d? zbyt nachalny. Artyku?y na blogu, jako element content marketingu, powinny by? warto?ciowe dla Twojego odbiorcy – podkre?lamy to bezustannie! Porady, instrukcje, proces produkcji, metamorfozy przed i po wykonaniu us?ugi, promocje powi?zane z publikacjami… mo?liwo?ci jest wiele. Mo?emy Ci je wskaza?!

KREOWANIE WIZERUNKU EKSPERTA


Tre?ci eksperckie uwiarygadniaj? Ci? w tym, co robisz. Sprawiaj?, ?e w oczach odbiorców stajesz si? specjalist? godnym zaufania. Dzi?ki artyku?om zyskasz tytu? eksperta i sprawisz, ?e klient wybierze Twoj? ofert?, a nawet b?dzie w stanie zap?aci? za ni? wi?cej ni? u konkurencji. W końcu wysoka jako?? i profesjonalizm maj? znaczenie. Doskonale to wiemy!

ZLEC? PISANIE ARTYKU?óW NA BLOGA…

RESEARCH I PERSONA (ZARYS KLIENTA)

Prowadzenie bloga - poznanie potrzeb klienta


Tak jak w przypadku artyku?ów sponsorowanych, prac? zaczynamy od dok?adnego przygotowania. Wdra?amy si? w tajniki Twojej dzia?alno?ci, jak najdok?adniej poznajemy Twoje produkty i us?ugi. Na podstawie informacji uzyskanych od Ciebie i dzi?ki wnikliwemu researchowi, tworzymy zarys Twojego kluczowego klienta – kim jest, co go interesuje, jakich tre?ci szuka w Internecie.

PRZYGOTOWANIE LISTY TEMATóW

Przygotowanie listy tematów na bloga


Przesy?amy list? tematów artyku?ów. Rekomendujemy opracowanie tych tre?ci, które b?d? u?yteczne i ciekawe dla Twojego odbiorcy, a jednocze?nie powi?zane z Twoim biznesem. To kontent, którego potrzebuje Twój klient!

OPRACOWANIE ARTYKU?óW

Opracowanie tre?ci na bloga firmowego


Bezkresna wena copywriterów i techniczne podej?cie specjalistów SEO = artyku?y, które b?dzie si? dobrze czyta? zarówno Twoim odbiorcom, jak i… Google! Stworzymy poczytne, warto?ciowe tre?ci, które zwi?ksz? ruch w witrynie i jego jako??. Paczk? gotowych tekstów prze?lemy Ci do ostatecznej weryfikacji i je?li nie b?dzie ?adnych poprawek…

PUBLIKACJA / PROMOCJA / POWODZENIE!

Publikacja tre?ci na blogu i promocja w internecie


Zaakceptowane tre?ci publikujemy i wspieramy ich zasi?g promocj?. Teraz czas na Ciebie – trzeba b?dzie odebra? te wszystkie telefony i maile z zapytaniami klientów! ??

[G?osów: 2   Average: 5/5]

ZAINTERESOWA?A CI? NASZA OFERTA?

Wype?nij brief Skontaktuj si? z nami