Copywriting

Moc copywritingu

Copywriting


Pisane tekstów, redagowanie artyku?ów, opracowywanie sloganów reklamowych – wszystkie te dzia?ania zamykaj? si? w jednym s?owie – copywriting.

Dobry tekst to nie tylko ci?g znaków. To przekaz, który cho? na moment powinien zaw?adn?? wyobra?ni? czytelnika, pobudzi? do refleksji, zmotywowa? do okre?lonego dzia?ania. To co?, co tworzymy na co dzień – unikalna tre?? w przyst?pnej formie z nutk? perswazji tkwi?c? mi?dzy literami.

Opracowujemy:

 • slogany reklamowe;
 • story telling marki;
 • teksty reklamowe do materia?ów drukowanych (ulotek, broszur, plakatów);
 • tre?ci na strony internetowe (SEO copywriting/tre?ci przyjazne wyszukiwarkom internetowym, nasycone s?owami kluczowymi, tak aby Twoja pozycja w Google?by?a jak najwy?sza – przyk?adowo, na tej podstronie, chcieliby?my aby robot Google zauwa?y? nas dla frazy copywriting Katowice?);
 • tre?ci do sklepów internetowych (opisy produktów);
 • artyku?y na bloga;
 • scenariusze internetowych kampanii reklamowych;
 • scenariusze reklam wideo;
 • infografiki, prezentacje, materia?y wideo.

Nie tylko pisanie! (COPYWRITING?to PROCES)


Jeden slogan nadaje ton ca?ej kampanii reklamowej i w du?ej mierze decyduje o tym, czy w ogóle zostanie zauwa?ona. Jedna reklama mo?e sprzeda? wi?cej, ni? tysi?ce przedstawicieli handlowych… jednak, by powsta?a kreacja, która zwróci uwag? Twoich klientów trzeba si? sporo napracowa?…

etap 1: RESEARCH

Niezale?nie od tego, czy naszym zadaniem jest stworzenie tekstu reklamowego do ulotki, zredagowanie tre?ci na stron? internetow? czy opracowanie scenariusza reklamy video, swoj? prac? zaczynamy od wnikliwego reaserchu. Na moment przeistaczamy si? w Twojego klienta. Poznajemy jego potrzeby i oczekiwania, by móc na nie skutecznie odpowiedzie?.

Research - podstawa copywritingu

Pomys? dzia?ań - copywriting

etap 2: POMYS?

Znaj?c ju? Twojego klienta i j?zyk, którym pos?uguje si? na co dzień, opracowujemy pomys?, wobec którego nie przejdzie oboj?tnie.

etap 3: OPAKOWANIE

Nawet najlepsza idea mo?e legn?? w gruzach, je?li zostanie niew?a?ciwie opakowana. Zaakceptowany pomys? ubieramy we w?a?ciwe s?owa, które b?d? zrozumia?e i interesuj?ce dla odbiorcy. Dbamy o unikalno?? i najwy?sz? jako?? ka?dego tekstu, ka?dorazowo dostosowuj?c go do specyfiki danego medium.

Unikalno?? i najwy?sza tekstów

Dystrybucja tre?ci copywriterskich

etap 4: DYSTRYBUCJA ONLINE / DRUK

Przygotowane tre?ci publikujemy we wcze?niej okre?lonych lokalizacjach – wdra?amy teksty na stron? internetow?, uruchamiamy opracowane kampanie reklamowe w social media czy w systemie AdWords i czuwamy nad tym, by ka?dy projekt przyniós? oczekiwane rezultaty. W przypadku materia?ów drukowanych – z zaprzyja?nionej drukarni kurier dostarcza gotowe projekty bezpo?rednio do Ciebie.

Dlaczego tworzenie tre?ci (copywriting) warto powierzy? specjalistom?


Nasz zespó? tworz? specjali?ci z zakresu szeroko poj?tego marketingu internetowego, dzi?ki temu wiemy jakie zasady rz?dz? konkretnym kana?em dystrybucji tre?ci online. Teksty dostosowujemy nie tylko do j?zyka i charakteru Twoich odbiorców, ale i specyfiki danego medium. Przyk?adowo, tworz?c tre?ci na stron? internetow? zwracamy uwag? na to, by by?y przyjazne nie tylko dla potencjalnego klienta, ale i wyszukiwarki Google (dzi?ki czemu Twoja witryna znajdzie si? wy?ej w wynikach wyszukiwania). Z kolei przygotowuj?c projekty ulotek, wspó?dzia?amy z grafikami, by przekaz by? spójny w warstwie wizualnej i tekstowej.
W skrócie, dlaczego warto nam zaufa??

 • wiedza i do?wiadczenie ekspertów;
 • kreatywne pomys?y;
 • unikalno?? i najwy?sza jako?? tekstów;
 • skuteczne dzia?ania marketingowe (dobre copy sprzedaje!);
 • oszcz?dno?? Twojego czasu;
 • kompleksowa obs?uga (warstwa tekstowa i wizualna projektów/druk materia?ów);
 • gwarancja terminowo?ci.

Z ka?dym z naszych specjalistów (równie? copywriter‘ów) mo?esz porozmawia? telefoniczne, lub w naszym biurze w mie?cie Katowice.

Powiedz nam o swoich oczekiwaniach, a postaramy si? im sprosta?! ??

[G?osów: 6   Average: 5/5]

ZAINTERESOWA?A CI? NASZA OFERTA?

Wype?nij brief Skontaktuj si? z nami