Marketing szeptany

Szeptanie w internecie

W trakcie strzy?enia, fryzjer, niby mimochodem, wspomina o nowej od?ywce do w?osów, któr? sam testuje. Po za?o?eniu plomby, stomatolog ?ali si?, ?e coraz mniej Pacjentów decyduje si? na wybielanie w gabinecie, bo rewelacyjne efekty przynosi pasta X. Napotkana przypadkiem m?odzie? (a w istocie op?aceni aktorzy) zachwala rówie?nikowi dyskotek? z rewelacyjn? muzyk?. Marketing szeptany (whisper marketing lub inaczej word of mouth marketing) by? znany na d?ugo nim powsta? Internet. To z pozoru naturalna, a tak naprawd? przemy?lana, zaplanowana i op?acona aktywno?? osób, które promuj? Twój produkt czy us?ug?, inicjuj?c dyskusj? na jej temat. W czasach, gdy przed decyzj? o zakupie, coraz cz??ciej si?gamy po opinie w Internecie, warto, by Twoja marka mia?a tutaj swoje w?tki.

Dzi?ki dzia?aniom z zakresu
marketingu szeptanego mo?emy:

Monitoring w sieci

Monitorowa? sie? w poszukiwaniu popularnych tematów, w ramach których mog?aby pojawi? si? Twoja marka.

Marketing szeptany - dyskusje o us?ugach

Inicjowa? i podtrzymywa? dyskusje o Twoich produktach/us?ugach, buduj?c ?wiadomo?? marki.

Mo?liwo?? zapobiegania kryzysomWprowadza? dzia?ania antykryzysowe, niweluj?c negatywny szum online.

Marketing szeptany wspiera link buildingWspiera? pozycjonowanie (element link building), wspiera? kampanie reklamowe pozytywnym szumem (buzz marketing)

Marketing szeptany online – jak to dzia?a?


Sprawdzamy zasi?g oraz wyd?wi?k dyskusji na temat Twojej marki/produktu/us?ugi w Internecie.


W zale?no?ci od uzyskanych wyników, wyznaczamy cele (np. poprawa wizerunku online czy wsparcie pozycjonowania), opracowujemy plan dzia?ania, a nast?pnie wdra?amy przyj?t? strategi?.


Co miesi?c raportujemy wykonane dzia?ania, proponujemy ewentualne zmiany.

Marketing szeptany mo?e Ci pomóc w:

  • budowie ?wiadomo?ci marki w?ród konsumentów;
  • zwi?kszeniu sprzeda?y konkretnych produktów czy us?ug z Twojej oferty, dzi?ki nieinwazyjnej promocji;
  • za?egnaniu kryzysu wizerunkowego, a w przysz?o?ci niedopuszczeniu do kolejnego;
  • skutecznym pozycjonowaniu strony WWW w Google i zwi?kszeniu widoczno?ci Twojej marki w sieci;
  • nawi?zaniu dialogu z potencjalnymi klientami z pozycji eksperta;
  • zwi?kszeniu zasi?gu kampanii reklamowej, realizowanej za pomoc? innych narz?dzi marketingowych czy kana?ów komunikacji z klientem.

Najlepsze efekty przynosz? dzia?ania d?ugoterminowe. Skontaktuj si? z nami, a przygotujemy strategi?, dopasowan? do potrzeb i obecnego wizerunku online Twojego biznesu

[G?osów: 1   Average: 5/5]

ZAINTERESOWA?A CI? NASZA OFERTA?

Wype?nij brief Skontaktuj si? z nami