Tre?ci eksperckie

JESTEM SPECJALIST? – UDOWODNIJ!


O swoich produktach i us?ugach wiesz wszystko. To Twoja codzienno?? i czasem masz wra?enie, ?e wszyscy to wiedz?… nieprawda! Dziel si? poradami cennymi dla Twoich klientów. Pisz z pozycji eksperta o tym, co istotne dla tych, którzy skorzystali b?d? mog? skorzysta? z Twoich us?ug w przysz?o?ci. Jako stomatolog, realizuj Transmisje NA ?YWO na Facebooku, udzielaj?c widzom odpowiedzi na najcz?stsze pytania do dentysty. Jako producent opon, przeprowad? test opon i opublikuj go na YouTube. Jako kosmetyczka, napisz e-booka o piel?gnacyjnych i kosmetycznych trikach, które poprawi? urod?. Znajd? tematy interesuj?ce dla Twoich odbiorców i jednocze?nie zwi?zane z Twoim biznesem, opracuj je w atrakcyjnej i przyst?pnej formie, a nast?pnie dziel si? nimi! Zgodnie ze znan? w psychologii regu?? wzajemno?ci, potencjalny klient, który co? od Ciebie otrzyma?, b?dzie odczuwa? potrzeb?, by si? odwzajemni?, co? Ci podarowa? – je?li nie b?dzie to zakup, to na pewno zainteresowanie Twoj? mark?. WARTO!

Przygotowanie tre?ci i materia?ów eksperckich

TRE?? OD EKSPERTA


Tre?ci eksperckie to wszystkie materia?y tworzone przez Ciebie jako mark?, które s? ciekawe i u?yteczne dla Twoich odbiorców. Powinny ?ci?le dotyczy? Twojej dzia?alno?ci i mie? jak najwy?sz? jako?? – w końcu jeste? specjalist? w swoim fachu! Nikt jednak na s?owo nie uwierzy, musisz to udowodni?, a my mo?emy Ci w tym pomóc. W czym dok?adnie? W przygotowaniu pomys?u, opracowaniu i realizacji takich projektów jak:

  • Newsletter.
  • Infografika.
  • Case Studies (studium przypadku).
  • Eksperckie materia?y video.
  • Instrukcje, e-booki, artyku?y, broszury…
[G?osów: 0   Average: 0/5]

ZAINTERESOWA?A CI? NASZA OFERTA?

Wype?nij brief Skontaktuj si? z nami