Google Ads – AdWordsTWOJA FIRMA NA NAJLEPSZYCH MIEJSCACH W GOOGLE

POZNAJ POTENCJA? GOOGLE
BEZ UMóW, BEZ CZEKANIA

Google Ads (dawniej Google AdWords) to sposób na dotarcie z Twoim przekazem reklamowym do 96% (ponad 26 mln) u?ytkowników, korzystaj?cych z Internetu w Polsce. To jeden z niewielu systemów reklamowych, który dzi?ki reklamie pojawiaj?cej si? tylko wtedy, gdy internauta czego? aktywnie poszukuje, pozwala na przyprowadzenie na Twoj? stron? u?ytkowników ju? zainteresowanych Twoj? us?ug? lub produktem.

Dobieraj?c odpowiednie frazy kluczowe, tworz?c ciekawe teksty i kieruj?c do adekwatnych stron docelowych, mo?emy dociera? do odbiorców z nieinwazyjn? reklam?, dopasowan? do ich aktualnych potrzeb.

CERTYFIKOWANA AGENCJA

Posiadamy presti?owy tytu??Google Partner Premium.?Aby zdoby? to wyró?nienie, musieli?my wykaza? si? nie tylko wiedz? teoretyczn? podczas zdawania egzaminów specjalizacyjnych, ale tak?e praktycznym zastosowaniem tej wiedzy w optymalizacji kampanii Google Ads (dawniej AdWords) naszych klientów.

Tytu? Google Partner Premium obliguje nas do sta?ego podnoszenia kwalifikacji i bie??cej optymalizacji kampanii reklamowych tak, by spe?ni? rygorystyczne wytyczne jako?ciowe stawiane przez Google. Certyfikat to potwierdzenie naszego do?wiadczenia i gwarancja najwy?szej jako?ci realizowanych kampanii. Masz pewno??, ?e w dzia?aniach wspieraj? Ci? najlepsi eksperci.

KORZY?CI P?YN?CE Z ADS / ADWORDS

P?ATNO??
ZA EFEKT

p?atno?? za efekty w Google Adwords


Podstawow? form? rozliczenia w Google Ads jest koszt za ka?de klikni?cie (CPC) – op?ata b?dzie pobrana jedynie w momencie, gdy zainteresowany ofert? u?ytkownik wejdzie na Twoj? witryn?. Dzi?ki pe?nej kontroli nad s?owami, jakich u?ywasz w kampanii, masz pewno??, ?e p?acisz tylko za wej?cia na stron?, które s? warto?ciowe i mog? przekszta?ci? odwiedzaj?cych w Twoich realnych klientów.

ELASTYCZNY
BUD?ET

Elastyczny bud?et w Google Adwords


Dzi?ki rozliczeniom za ka?de klikni?cie, bud?et Twojej kampanii Ads dopasowuje si? dynamicznie do zapotrzebowania rynku. W ka?dej chwili masz mo?liwo?? zwi?kszenia lub zmniejszenia wydatków w zale?no?ci od Twoich mo?liwo?ci finansowych czy poziomu dost?pno?ci us?ug/produktów. Takie podej?cie gwarantuje Ci swobod? w inwestycji w kampani? reklamow?.

BRAK D?UGOFALOWYCH
ZOBOWI?ZA?

Brak zobowi?zań w Google Adwords


Z racji elastyczno?ci bud?etu i p?atno?ci za efekt, nie musisz wi?za? si? z nami d?ugofalow? umow?. Dzi?ki temu mo?esz przetestowa? jako?? ?wiadczonych us?ug, nim podejmiesz decyzj? o d?ugofalowym prowadzeniu dzia?ań marketingowych, lub przeprowadzi? szybk?, okresow? kampani? reklamow?. To gwarancja komfortu i bezpieczeństwa wspó?pracy.

BRAK
OGRANICZE?

Reklama w Google - brak ograniczeń


Zapomnij o wszelkich ograniczeniach! Przy budowie kampanii reklamowej Ads, a tak?e w trakcie jej trwania, mo?esz wykorzysta? dowoln? liczb? s?ów kluczowych w dowolnych konfiguracjach, jak równie? nieograniczon? liczb? tekstów reklamowych. Takie dzia?anie pozwoli Ci wybra? najskuteczniejsze opcje.

PRECYZYJNE
KIEROWANIE REKLAMY

Precyzyjne nakierowanie reklamy - Google Adwords


Kampania mo?e by? tak ma?a lub tak du?a, jak tylko potrzebujesz. Dzia?aj?c na rynku lokalnym, nie musisz obawia? si? ogólnopolskiej konkurencji. Google Ads pozwala dotrze? z przekazem reklamowym do u?ytkowników zarówno w ma?ej miejscowo?ci na ?l?sku, jak i do ca?ego województwa lub kilku.

ZWROT
Z INWESTYCJI

Kampanie reklamowe Adwords - zwrot z inwestycji


??cz?c moc Google Ads z mo?liwo?ciami Google Analytics, jeste?my w stanie oceni? jako?? generowanego ruchu. Tworz?c miarodajne cele i monitoruj?c KPI kampanii, dbamy o pozytywny zwrot z inwestycji. Opieka certyfikowanego specjalisty oraz sta?a optymalizacja kampanii, gwarantuj? Ci maksymaln? efektywno??.

RODZAJE KAMPANII GOOGLE ADS / ADWORDS

Sie? reklamowa

Mo?liwo?? prezentowania swoich produktów tam, gdzie aktywnie przebywaj? Twoi potencjalni klienci, jest podstaw? ka?dej przemy?lanej…

Sie? wyszukiwania

Celem ka?dej skutecznej reklamy jest po??czenie u?ytkownika poszukuj?cego rozwi?zania?swojego problemu, z firm? która jest w stanie rozwi?za?…

Remarketing

Pierwsze wra?enie mo?na zrobi? tylko raz. Mo?e by? ono zarówno pozytywne jak i negatywne, jednak nie ma mo?liwo?ci ?eby je powtórzy?…

Kampanie Produktowe

Popularno?? wszelkiej ma?ci porównywarek cen, wynika ?ci?le z potrzeby u?ytkowników. Nie umkn??o to równie? uwadze Google, które …

Kampanie wideo

Youtube stanowi drug? pod wzgl?dem ilo?ci zapytań wyszukiwark? na ?wiecie. Konsumpcja tre?ci wideo ro?nie z roku na rok, co tylko podnosi…

MODELE ROZLICZE? KAMPANII ADS / ADWORDS

PROCENT OD BUD?ETU

procent od bud?etu Google Adwords


Wynagrodzenie uzale?nione od wysoko?ci bud?etu reklamowego – okre?lane warto?ci? procentow? – najcz??ciej mieszcz?ce si? w przedziale 10% – 30% bud?etu reklamowego.

ABONAMENT

Abonament - Kampania Google Adwords


Sta?y abonament za obs?ug? konta Google Ads – jego wysoko?? uzale?niona jest od ilo?ci i rodzajów prowadzonych kampanii oraz czasu jaki dedykujemy na jej prowadzenie
i optymalizacj? ka?dego miesi?ca.

JEDNORAZOWY

Audyt w Google AdWords


Jednorazowy audyt i optymalizacja – warunki ustalane indywidualnie po zapoznaniu si? z kontem Ads, którego us?uga ma dotyczy?

[G?osów: 6   Average: 5/5]

ZAINTERESOWA?A CI? NASZA OFERTA?

Wype?nij brief Skontaktuj si? z nami