Kampanie ProduktoweTWOJE PRODUKTY BEZPO?REDNIO W GOOGLE

Popularno?? wszelkiej ma?ci porównywarek cen, wynika ?ci?le z potrzeby u?ytkowników. Nie umkn??o to równie? uwadze Google, które od kilku lat rozwija swoj? w?asn? wersj? Google Zakupy. Przewag? Google jest jednak mo?liwo?? komunikacji i promowania produktów bezpo?rednio w wynikach wyszukiwania najpopularniejszej wyszukiwarki w Polsce, generuj?cej kilka milionów zapytań miesi?cznie. Z tego wzgl?du prowadzenie kampanii produktowych dla sklepów internetowych obecnie jest pozycj? wr?cz obowi?zkow?.

Prezentacji zdj?cia produktu oraz jego ceny w wynikach wyszukiwania pozwala na komunikacj? kluczowych elementów oferty, bez generowania op?at. Doprowadzenie u?ytkownika z reklamy produktowej jest bowiem wi?ksz? warto?ci? dla strony, ni? to samo klikni?cie z reklamy na sie? wyszukiwania. U?ytkownik, który widzia? ju? produkt i zna jego cen? i zdecydowa? si? klikn??, stawia go bli?ej zakupu w sklepie.

Du?a automatyzacja w ramach reklam produktowych pozwala na szybkie aktualizowanie ofert, wdra?anie promocji, a tak?e dodawanie nowych produktów i ich natychmiastow? promocj?.

Kampanie produktowe w Google AdWords

KORZY?CI KAMPANII PRODUKTOWYCH

PE?NA TRANSPARENTNO??

Pe?na transparentno?? dzia?ań w Google Shopping


Ju? w wynikach wyszukiwania pokazujesz zdj?cie produktu, jego cen? i koszty wysy?ki. U?ytkownicy wchodz?cy na stron? zaakceptowali wi?c wst?pnie Twoj? ofert?!

AUTOMATYZACJA

Google zakupy - automatyzacja dzia?ań


Twój stan magazynowy, ceny i promocje s? automatycznie synchronizowane pomi?dzy kampani? a sklepem.

REKLAMY DYNAMICZNE

Reklamy dynamiczne w Google Zakpuy


Wykorzystuj?c reklamy produktowe? i remarketing, mo?emy tworzy? dynamiczne kampanie w oparciu o histori? u?ytkownika.

[G?osów: 3   Average: 3.7/5]

ZAINTERESOWA?A CI? NASZA OFERTA?

Wype?nij brief Skontaktuj si? z nami