Kampanie wideoZACH?CAJ OBRAZEM I D?WI?KIEM

Youtube stanowi drug? pod wzgl?dem ilo?ci zapytań wyszukiwark? na ?wiecie. Konsumpcja tre?ci wideo ro?nie z roku na rok, co tylko podnosi atrakcyjno?? kampanii w tym medium. Kampanie wideo s? w stanie w wielu przypadkach przekaza? wi?cej ni? statyczne teksty
i grafiki. Po??czenie przyk?adowego wykorzystania produktu, wypowied? eksperta lub mo?liwo?? przekazania emocji w formie ruchomego obrazu i d?wi?ku, s? w stanie tchn?? ?ycie w produkt lub us?ug?.

Tworz?c nagrania wideo do kampanii trzeba wzi?? pod uwag? wiele czynników, które nie s? uwzgl?dniane w innych mediach. To sprawia, i? inwestycja w reklam? wideo na pewno jest wi?ksza ni? w bardziej statyczne media, jednak tworz?c odpowiedni przekaz mo?emy dotrze? do u?ytkowników, których w ?aden inny sposób nie mogliby?my pozyska?.

Wykorzystuj?c zarówno frazy kluczowe jak i mo?liwo?? kierowania na okre?lone filmy lub kana?y, jeste?my w stanie zbudowa? narracj?, która wpisze si? w indywidualny ekosystem
i zbudowan? na platformie spo?eczno?? tworzon? przez osoby zainteresowane danym tematem.

Kampanie wideo w Google AdWords

KORZY?CI SIECI REKLAMOWEJ

REKLAMA
NA YOUTUBE

Reklama na Youtube


Poka? swoj? firm? w drugiej najpopularniejszej wyszukiwarce na ?wiecie i docieraj do zupe?nie innego u?ytkownika.

UNIKAtowy
FORMAT REKLAM

Unikatowy format reklamy na YouTube


Twój materia? wideo mo?e by? wy?wietlany przed i w trakcie trwania aktualnie najpopularniejszych filmików w Internecie.

INNE
MEDIUM PRZEKAZU

Reklamy wideo - inne medium przekazu


W odró?nieniu od tekstu i statycznego obrazu, dzi?ki reklamom wideo mo?esz przekaza? wi?ksz? gam? emocji i zaanga?owa? swoich odbiorców.

[G?osów: 2   Average: 5/5]

ZAINTERESOWA?A CI? NASZA OFERTA?

Wype?nij brief Skontaktuj si? z nami