RemarketingWYKORZYSTAJ SWOJ? DRUG? SZANSE

Pierwsze wra?enie mo?na zrobi? tylko raz. Mo?e by? ono zarówno pozytywne jak i negatywne, jednak nie ma mo?liwo?ci ?eby je powtórzy?. D???c do budowania przekazu dla wi?kszo?ci u?ytkowników nie unikniemy nigdy indywidualistów, którzy potrzebuj? wi?cej czasu lub d?u?szego przekonywania do podj?cia decyzji o zakupie. Z my?l? o takich osobach powsta? remarketing.

Dzi?ki wykorzystaniu wiedzy zdobytej podczas pierwszej interakcji z nasz? witryn?, mo?emy przygotowa? dla takich osób zupe?nie inn? narracj?, dopasowan? do ich zachowania lub pozwalaj?c? odkry? im tre?ci, do których nie dotar?y wcze?niej. Tworz?c spersonalizowane scenariusze w remarketingu, nie mo?esz poprawi? pierwszego wra?enia, ale mo?esz sprawi?, i? ka?da kolejna interakcja z Twoj? ofert? b?dzie bardziej przemy?lana i metodyczna.

Tworz?c kampanie remarketingowe mo?esz wykorzysta? szerokie spektrum opcji, czynników
i mediów, aby przekona? do ponownej interakcji z Twoj? mark?.

Kampanie remarketingowe

KORZY?CI REMARKETINGU

INDYWIDUALNY
PRZEKAZ

Indywidualny przekaz remarketingu


Wiedz?c co u?ytkownicy widzieli i co ich interesowa?o, mo?esz przygotowa? kreacje specjalnie dla nich.

WYSOKA
SKUTECZNO??

Wysoka skuteczno?? dzia?ań remarketingu


Kieruj?c reklam? do u?ytkowników znaj?cych Twoj? stron?, zwi?kszasz szanse na konwersje.

DYNAMICZNE
KREACJE

Dynamiczne kreacje - remarketing w Google


W przypadku sklepów internetowych, mo?esz pokazywa? w reklamach produkty, które u?ytkownicy przegl?dali.

[G?osów: 1   Average: 5/5]

ZAINTERESOWA?A CI? NASZA OFERTA?

Wype?nij brief Skontaktuj si? z nami