Sie? wyszukiwaniaPOJAWIAJ SI?, GDY CI? POTRZEBUJ?

Celem ka?dej skutecznej reklamy jest po??czenie u?ytkownika poszukuj?cego rozwi?zania?swojego problemu, z firm? która jest w stanie rozwi?za? ten problem. Kluczowe
w tym?procesie jest to, aby reklama pokazywa?a si? wtedy, gdy u?ytkownik jest ni??faktycznie zainteresowany. W?a?nie tak? si?? dysponuje sie? wyszukiwania Google.

Obs?uguj?c ponad 96% u?ytkowników Internetu w Polsce, Google jest w stanie prawie?natychmiastowo po??czy? szukaj?cych produktów i us?ug u?ytkowników, z firmami które?oferuj? w?a?nie te produkty i us?ugi. Ta ?cis?a wspó?praca i swoista symbioza,?doprowadza do jak?e po??danej sytuacji win-win: gdzie zarówno u?ytkownik
jak i firma?dostaj? to czego oczekuj?.

Nieinwazyjna forma tekstów reklamowych, po??czonych z aktywnym procesem poszukiwania?danego tematu przez wpisywanie fraz kluczowych przez u?ytkowników, sprawia i? reklamy w sieci wyszukiwania s? bardzo pozytywnie odbierane przez wi?kszo?? internautów.

Dobieraj?c odpowiednie frazy kluczowe mo?esz decydowa?, do u?ytkowników na jakim etapie w procesie zakupowym chcesz dotrze?. Jako reklamodawca mo?esz zarówno edukowa? stawiaj?cych pierwsze kroki na etapie ?wiadomo?ci, jak i domyka? sprzeda? z u?ytkownikami w finalnej fazie zakupowej.

Sie? wyszukiwania Google

KORZY?CI SIECI WYSZUKIWANIA

NIEINWAZYJNA
REKLAMA

Nieinwazyjne reklamy w Google AdWords


Reklama pokazuje si? tylko wtedy, gdy potencjalny klient aktywnie poszukuje Twoich rozwi?zań.

NAJLEPSZE
MIEJSCE

Kampania AdWords - najwy?sze pozycje


Reklamy Adwords w wynikach wyszukiwania zajmuj? najwy?sze pozycje, przez co generuj? najwi?ksze zainteresowanie.

NATYCHMIASTOWE
EFEKTY

Natychmiastowe efekty kampanii AdWords


Kampania mo?e by? aktywna ju? po kilkunastu minutach od startu i generowa? zapytania ju? w ci?gu kilku pierwszych godzin.

[G?osów: 1   Average: 5/5]

ZAINTERESOWA?A CI? NASZA OFERTA?

Wype?nij brief Skontaktuj si? z nami