Media spo?eczno?cioweDAJ SI? POLUBI?

FACEBOOK
BUDUJ RELACJE

Ludzie kochaj? niepowtarzalne, prawdziwe historie. Zw?aszcza takie, w których sami mog? by? cz??ci?. Wykorzystaj to! Zach?? klientów do wspó?tworzenia opowie?ci o Twojej firmie i zbuduj w?asn? spo?eczno??, która zna, lubi i rekomenduje innym Twoje produkty b?d? us?ugi. To mo?liwe dzi?ki firmowej stronie na Facebooku (tzw. fanpage). Tutaj narracja przeradza si? w dialog, a klienci staj? si? Twoimi partnerami, ch?tnie dziel?cymi si? rekomendacjami i spostrze?eniami na temat Twojej oferty.

Poprzez atrakcyjne, aktualne tre?ci podtrzymamy zainteresowanie mark?, utrwalimy jej wizerunek w ?wiadomo?ci konsumentów, zbudujemy zaufanie i d?ugotrwa?e relacje. Dzi?ki ?ci?le ukierunkowanym kampaniom reklamowym trafimy z przekazem do okre?lonej grupy docelowej, zatem nie zmarnujesz ?rodków na promocj? w?ród osób spoza grona Twoich potencjalnych klientów.

INSTAGRAM
JEDEN OBRAZ WART WI?CEJ…

… ni? tysi?ce s?ów! A gdy jeszcze dodamy do niego w?a?ciwe #hasztagi… b?dzie si? dzia?o!

Rejestruj chwile wa?ne dla Twojej firmy i Twoich klientów. Chwal si? nagrodami, prezentuj wydarzenia, w których bierzesz udzia?, pokazuj co robisz i gdzie jeste? (selfie nadal jest modne!). B?d? na czasie! Tu i teraz! Twórz relacje. Daj si? polubi? i poobserwowa?!

Wybierz trzy tematy, którym b?d? odpowiada? Twoje zdj?cia i publikuj je w ramach jednej, spójnej konwencji. Po??cz Instagram z fanpage’em, uruchom sklep na Instagramie, zacznij efektywnie promowa? swoj? firm?.

Nie masz czasu na czuwanie nad kolejnym kontem w social media? Mo?esz na nas polega?. Nale?ymy do grona nielicznych agencji, które oferuj? obs?ug? firmowego konta na Instagramie. Posiadamy niezb?dne do tego narz?dzia, do?wiadczenie, a przede wszystkim umiej?tno?ci. Sprawd? nas!

YOUTUBE
VIDEO SPRZEDAJE

YouTube to miejsce, gdzie znajdziesz nie tylko ?mieszne filmiki z kotami. Wbrew pozorom, tkwi w nim du?y potencja? marketingowy, który jest w zasi?gu bud?etu równie? ma?ych przedsi?biorstw.

Dzi?ki firmowemu kana?owi YouTube mo?esz realizowa? ró?ne cele. Zwi?ksza? sprzeda? poprzez spoty, reklamy tekstowe i wideo-prezentacje produktów i us?ug. Budowa? pozycj? eksperta, dzi?ki filmom instrukta?owym, doradczym. ?Ociepla?” wizerunek przedstawiaj?c firm? ?od ?rodka”, prezentuj?c zespó?, czy relacjonuj?c udzia? w zewn?trznych inicjatywach spo?ecznych. Poszerza? zasi?g poprzez publikacj? tre?ci wirusowych, ch?tnie rozpowszechnianych przez internautów. Mo?liwo?ci jest wiele. Podobnie jak dobrych uj?? – zbli?enie, rozmycie, dynamiczne przej?cie, kadr z lotu drona. Stworzymy materia?, który ogl?da si? z przyjemno?ci?.

PINTEREST
INSPIRUJ

O ile na Facebooku czy Google+ ?adne grafiki i zdj?cia odgrywaj? istotn? rol?, o tyle na Pintere?cie s? najwa?niejsze! To serwis skupiaj?cy spo?eczno?? wzrokowców, którzy kochaj? to co pi?kne i inspiruj?ce.

Dotrzyj do ludzi zainteresowanych tematami zwi?zanymi z Twoj? firm? i bran??. Zachwycaj wyj?tkowymi zdj?ciami. Dziel si? pomys?ami. Inspiruj. Przyci?gnij wzrok i uwag? tych, którzy mog? zosta? Twoimi klientami.

Nie masz ?adnych, dobrych jako?ciowo fotografii? Nie wiesz czym zainteresowa? odbiorców? Skontaktuj si? z nami. Po analizie obrazu Twojej bran?y w social media, przygotujemy wst?pn? strategi? dzia?ań dla Twojej firmy. W razie konieczno?ci zaproponujemy Ci profesjonaln? sesj? fotograficzn? w konkurencyjnej cenie. Wystarczy, ?e dasz nam zna? i… dzia?amy! ??

TWITTER
wejd? w #dialog

280 znaków i ani kropki wi?cej – to d?ugo?? pojedynczej wiadomo?ci na Twiterze, tak zwanego tweeta. Niby niewiele, a jednak mo?liwo?ci ogromne! Szczególne znaczenie maj? tutaj dzia?ania z zakresu Real Time Marketingu – kreatywne wplatanie w?asnej marki w dyskusj? o tym, co jest na czasie.

Rozmawiaj z innymi u?ytkownikami Twittera, równie? tymi biznesowymi. Zyskuj popularno?? dzi?ki b?yskotliwym ripostom. Buduj sympati? klientów dzi?ki natychmiastowym odpowiedziom. Zarz?dzaj reputacj? marki i szybko reaguj na najmniejsze kryzysy wizerunkowe. Promuj dodatkowo tre?ci z innych serwisów spo?eczno?ciowych, swojej strony www, czy e-sklepu. Twitter to kana?, który warto wykorzysta?! Jednak co pocz??, gdy na sta?y monitoring i udzia? w dyskusjach nie ma ju? czasu? Bez obaw. Zajmiemy si? tym! Stworzymy Twoje biznesowe konto na Twitterze, zadbamy o jego aktualizacj? i bie??cy kontakt z odbiorcami.

LINKEDIN
B2B i NAJLEPSI PRACOWNICY

LinkedIn to doskona?e miejsce, by pozyska? warto?ciowe kontakty biznesowe oraz najlepszych specjalistów do swojego zespo?u. To równie? idealny kana? social media do promocji marki osobistej – Ciebie! Uzupe?nij swój ?yciorys, pochwal si? dokonaniami, publikuj na bie??co i bierz udzia? w dyskusjach z innymi specjalistami z bran?y – b?d? aktywny, b?d? ekspertem!

Co tutaj mo?emy dla Ciebie zrobi??

 • Przeprowadzi? kampani? rekrutacyjn?.
 • Pomóc w budowie wizerunku profesjonalisty i nawi?zywaniu kontaktów biznesowych – dzia?ania z zakresu personal brandingu i networkingu.
 • Prowadzi? i promowa? stron? firmow?.

Google Moja Firma

GOOGLE MOJA FIRMA
profesjonalnie w wyszukiwarce

Firmy, które posiadaj? zweryfikowane informacje w Google Moja Firma s? dwa razy cz??ciej uznawane przez konsumentów za godne zaufania. Google Moja Firma to swoiste centrum dowodzenia wizerunkiem Twojego biznesu w wyszukiwarce oraz w Mapach. Dlaczego warto je mie?? By:

 • Poprawi? widoczno?? online firmy. Bogata w tre??, zaktualizowana wizytówka firmy w Google b?dzie doskonale wy?wietla? si? w wynikach wyszukiwania. Warto j? uzupe?ni? zdj?ciami czy wirtualnym spacerem.
 • Wyci?ga? wnioski. W Google Moja Firma masz dost?p do cennych statystyk dotycz?cych tego, jak u?ytkownicy wyszukuj? Twój biznes oraz sk?d pochodz? (dzi?ki Google Moja Firma mo?esz na przyk?ad dowiedzie? si? ile osób zadzwoni?o do Ciebie na numer wy?wietlany w lokalnych wynikach wyszukiwania).
 • Mie? kontrol? nad informacjami wy?wietlanymi o Twojej firmie. Najwa?niejsze jest, by by?y to informacje kompletne i aktualne – nikt nie lubi przyjecha? do firmy i dowiedzie? si?, ?e jest ju? dawno zamkni?te, bo kto? nie zaktualizowa? godzin otwarcia w wizytówce w Google.
 • Aktywizowa? obecnych i potencjalnych klientów. Mo?esz skutecznie aktywizowa? u?ytkowników przez zamieszczanie atrakcyjnych promocji czy ograniczonych czasowo, dedykowanych ofert. Jak si? okazuje, nieraz wystarczy opublikowa? zdj?cie, by zach?ci? do interakcji – firmy, które do opisów do??czaj? fotografie, otrzymuj? a? o 42% wi?cej zapytań o wskazówki dojazdu w Mapach i o 35% wi?cej klikni?? w odno?nik do strony internetowej ni? firmy, które ich nie zamieszczaj?.
 • Monitorowa? i odpowiada? na pojawiaj?ce si? opinie i zapytania. Dzi?ki Google Moja Firma mo?esz szybko reagowa? na opinie pojawiaj?ce si? o Twojej firmie, ?agodzi? ewentualne konflikty nim przerodz? si? w kryzys, nawi?zywa? relacje z u?ytkownikami poprzez profesjonaln? obs?ug? klienta ju? na poziomie zapytań w wyszukiwarce.

Jako certyfikowana agencja Google (Partner Premier Google), znamy wyszukiwark? od podszewki. Zadbamy zarówno o pozytywny wizerunek i aktualne informacje na temat Twojej firmy w Google Moja Firma, jak równie? przeprowadzimy skuteczn? kampani? reklamow? w wyszukiwarce. Daj nam tylko zna? i dzia?amy! ?

PO CO MI SOCIAL MEDIA?

 

Media spo?eczno?ciowe to dodatkowy kana? komunikacji marki, który warto wykorzysta?. Warto nie ze wzgl?du na to, “bo wszyscy tam s?”, a dlatego, ?e social media nios? ze sob? realne korzy?ci! Trzeba tylko wiedzie?, gdzie dzia?a? i jakie kroki podejmowa?, by mia?y sens w przypadku Twojego biznesu. Wbrew pozorom nie ka?da marka jest mile widziana na Facebooku, a inwestowanie w LinkedIn nie zawsze ma sens. Dlatego jako agencja social media z wieloletnim do?wiadczeniem, zarekomendujemy tylko te serwisy spo?eczno?ciowe, które przynios? Ci zysk.?

W SOCIAL MEDIA MO?ESZ:

 • budowa? w?asn? spo?eczno??;
 • zyskiwa? ambasadorów marki;
 • sprzedawa? produkty i us?ugi;
 • kreowa? pozytywny wizerunek;
 • tworzy? mark? osobist?;
 • realizowa? krótkoterminowe i d?ugoterminowe kampanie reklamowe;
 • pozyskiwa? lojalnych klientów, partnerów biznesowych i wyspecjalizowanych pracowników.

Wszystko zale?y od charakteru Twojej dzia?alno?ci i wyznaczonych celów marketingowych. Dlatego na etapie tworzenia oferty i przygotowywania strategii Twojej obecno?ci w social media tak wa?ny jest dobrze wype?niony brief. Daj nam zna?, czego oczekujesz.

NA CO KOMU DZI? AGENCJA SOCIAL MEDIA…


“CO TO JEST WRZUCI? POSTA… PIKU?!” – na szcz??cie takie s?owa s?yszymy coraz rzadziej. Klient, który do nas trafia zazwyczaj jest ju? ?wiadomy tego, ?e skuteczne dzia?ania w mediach spo?eczno?ciowych nie opieraj? si? wy??cznie na publikacji postów na Facebooku, a i sama taka publikacja wymaga wiedzy i umiej?tno?ci, nieraz wykraczaj?cych poza kompetencje pojedynczego specjalisty. Nie sztuk? jest samo opublikowanie wpisu, sztuk? jest zrobienie tego tak, by nasze dzia?anie przynios?o zamierzony rezultat i by?o cz??ci? spójnej strategii marketingowej.

W?a?ciwie wyznaczone cele, kreatywne projekty, tre?ci wysokiej jako?ci, skrojone pod dan? grup? docelow?, jednolita identyfikacja wizualna, dobrze opracowany materia? filmowy, wykorzystanie najefektywniejszych formatów reklamowych, precyzyjne targetowanie, bie??ca optymalizacja reklam, monitoring… jest mnóstwo czynników, które maj? wp?yw na powodzenie Twoich dzia?ań w mediach spo?eczno?ciowych, a które powiniene? wzi?? pod uwag?. My robimy to codziennie, nowo?ci w social media rzadko s? dla nas zaskoczeniem, znamy zakamarki systemu reklamowego Facebooka czy LinkedIna jak w?asn? kieszeń, korzystamy z profesjonalnych narz?dzi takich jak FastTony czy Brand24. W?kwestii kreatywnych pomys?ów, wiemy jak zrobi? co? bardzo dobrze, ale nie przedobrzy? ;). Tak jak Ty jeste? fachowcem w swojej dziedzinie, tak my znamy si? na swojej pracy. Mo?esz si? o tym przekona? bez d?ugoterminowej umowy czy haczyków. Zapytaj o okres próbny dzia?ań w social media.

FastTony

Brand24

[G?osów: 6   Average: 5/5]

ZAINTERESOWA?A CI? NASZA OFERTA?

Wype?nij brief Skontaktuj si? z nami