Facebook

MARKA NA FACEBOOKU


Facebook to obecnie najwi?kszy i najpopularniejszy serwis spo?eczno?ciowy, generuj?cy kilkana?cie miliardów przychodu rocznie. Zarejestrowani u?ytkownicy tworz? sieci kontaktów, dziel? si? swoimi publikacjami, uczestnicz? w wydarzeniach online, reaguj? na tre?ci znajomych, nieznajomych i marek. Ostatni punkt jest dla Ciebie kluczowy.

Rola konta prywatnego na Facebooku

 

PROFIL (osoba prywatna)


To konto osobiste, które musi posiada? ka?dy, kto chce cokolwiek opublikowa? na Facebooku. Równie? Ty, jako w?a?ciciel biznesu, musisz je mie? (nawet, je?li nie zamierzasz by? aktywny w serwisie), by uzyska? dost?p do swojej strony firmowej (fanpage’a).

Strona firmowa na Facebooku

 

FANPAGE (marka)


To strona firmowa na Facebooku, której tre?ci mo?esz promowa? korzystaj?c z ró?norodnych formatów reklamowych. By j? za?o?y? lub mie? do niej dost?p i widzie? wszystkie statystyki, musisz posiada? profil.

PROWADZENIE FANPAGE’A – DLACZEGO?!


Prowadzenie fanpage’a na Facebooku nie ogranicza si? do publikacji wpisów. Niezwykle wa?na jest strategia marketingowa, zbudowana w oparciu o ?ci?le wyznaczone cele. Pytanie DLACZEGO chcesz pojawi? si? z ofert? w social media jest tu kluczowe. Nie b?d? na Facebooku dlatego, ?e “wszyscy tu s?”, a dlatego ?e s? tu Twoi klienci i mo?liwo?ci skutecznego promowania Twojego biznesu. Zacznij od okre?lenia i uszeregowania celów, a potem… potem podpowiemy Ci czy Facebook to na pewno najlepszy z serwisów spo?eczno?ciowych dla Ciebie i w jakie kampanie reklamowe warto zainwestowa?.

Dlaczego warto prowadzi? Fanpage na Facebooku

DLACZEGO FACEBOOK??

Rozpoznawalno??
marki

Rozpoznawalno?? marki dzi?ki dzia?aniom na Facebooku

Dobrze i systematycznie prowadzone dzia?ania na Facebooku pomog? Ci na sta?e zapisa? si? w ?wiadomo?ci odbiorców.

PozytywnY
PR

Pozytywny PR na Facebooku

Facebook to idealne narz?dzie do kszta?towania pozytywnego wizerunku Twojej firmy i nawi?zywania partnerskich relacji z klientami.

Dodatkowy kana?
obs?ugi klienta

Dodatkowy kana? obs?ugi klienta - Facebook

Daje mo?liwo?? niemal natychmiastowej reakcji i otoczenia klienta opiek? na ka?dym etapie jego do?wiadczenia konsumenckiego.

Zwi?kszenie sprzeda?y
produktów / us?ug

To ?e Facebook sprzedaje, wiadomo nie od dzi?. Wykorzystaj jego potencja? i ciesz si? z szybuj?cych w gór? s?upków sprzeda?y.

Pozyskiwanie
kontaktów (leadów)

Poszerzaj sie? swoich kontaktów. Wzbogacaj dzi?ki Facebookowi swoje bazy klientów i jeszcze skuteczniej si? z nimi komunikuj.

?ród?o warto?ciowego ruchu
na stron? WWW

Facebook jako ?ród?o warto?ciowego ruchu na stronie

Kieruj odwiedzaj?cych Twój profil na Facebooku na stron? internetow? Twojej firmy lub prosto do sklepu, w którym b?d? mogli szczegó?owo zapozna? si? z Twoj? ofert?.

DLACZEGO AGENCJA SOCIAL MEDIA?


Wierzymy, ?e ka?dy potrafi “wrzuci? co? na Fejsa”. Nie ka?dy jednak potrafi sprawi?, by kto? dzi?ki “Fejsowi” kupi? Twój produkt czy skorzysta? z Twojej us?ugi.
Profesjonalna obs?uga fanpage’a to:

 • dzia?ania realizowane zgodnie z za?o?on? strategi?;
 • ró?norodne tre?ci opracowywane przez specjalistów z zakresu content marketingu, grafiki, copywritingu (grafiki, video, pokazy slajdów, infografiki, itd.);
 • formaty reklamowe, wykorzystywane w zale?no?ci od konkretnych celów marketingowych (np. reklamy karuzelowe czy kanwy);
 • bie??ca kontrola i optymalizacja kampanii reklamowych;
 • monitoring aktywno?ci odbiorców – umiej?tno?? p?ynnych dzia?ań, gdy wszystko jest dobrze i b?yskawicznej reakcji w sytuacjach kryzysowych;
 • umiej?tno?? znalezienia wspólnego j?zyka z Twoimi potencjalnymi klientami;
 • bycie na bie??co ze zmianami na Facebooku oraz ich umiej?tne wykorzystanie do promocji Twojego biznesu;
 • stosowanie profesjonalnych narz?dzi, takich jak: FastTony czy Brand24;
 • raportowanie podejmowanych dzia?ań;
 • do?wiadczenie potwierdzone portfolio.

 

Zobacz portfolio

REKLAMA NA FACEBOOKU


Je?li promowanie fanpage’a na Facebooku uwa?asz za niepotrzebny wydatek (bo przecie? ludzie b?d? udost?pnia? Twoj? atrakcyjn? ofert? bez chwili zastanowienia!), mo?e lepiej zainwestuj w promocj? w Google??Bud?et na kampanie reklamowe i fanpage to dwa nieroz??czne elementy. P?atna promocja jest niezb?dna, zw?aszcza, je?li dopiero startujesz z mark? w social media.

Dzi?ki reklamie na Facebooku mo?esz dotrze? do precyzyjnie okre?lonej grupy odbiorców, nie marnuj?c bud?etu na dotarcie do tych, którzy zupe?nie nie s? zainteresowani Twoj? ofert?. Prowadzisz restauracj? i masz wolny termin na organizacj? przyj?cia weselnego? Skieruj reklam? do osób zar?czonych, mieszkaj?cych w okolicy, a wyklucz z targetowania tych, którzy s? w zwi?zku ma??eńskim. Sprzedajesz karmy dla zwierz?t i chcia?by? wypromowa? nowy, koci przysmak? Wykorzystaj remarketing, promuj?c wpis na osoby, które w Twoim sklepie internetowym odwiedzi?y strony z produktami dla kotów. Organizujesz Dni Otwarte w klinice urody, stwórz Wydarzenie na Facebooku i promuj je na swoich fanów i osoby do nich podobne (lookalike). Mo?liwo?ci Menad?era Reklam s? ogromne! By je w pe?ni wykorzysta?, warto zaufa? specjalistom.

DO KOGO MO?EMY KIEROWA?
REKLAMY NA FACEBOOKU?


STANDARDOWE GRUPY ODBIORCóW REKLAM (LOKALIZACJA / DEMOGRAFIA / ZAINTERESOWANIA / ZACHOWANIA)

osoby wyró?nione ze wzgl?du na to, gdzie obecnie przebywaj? czy mieszkaj?, jakiej s? p?ci i w jakim s? wieku, czym si? interesuj?, jak? aktywno?? podejmuj?, np. z jakiego urz?dzenia korzystaj? do przegl?dania Internetu;


NIESTANDARDOWE GRUPY ODBIORCóW

 • REMARKETING – osoby, które wcze?niej (np. w ci?gu ostatniego miesi?ca) odwiedzi?y Twoj? stron? internetow? lub jej konkretne podstrony, a wi?c s? wst?pnie zainteresowane Twoj? ofert?;
 • AKTYWNI – osoby, które zareagowa?y ju? na Twoje tre?ci na Facebooku, np. zostawi?y komentarz pod wpisem, obejrza?y dany % materia?u video, by?y aktywne w Twojej aplikacji;
 • LOOKALIKE – odbiorcy podobni do danej grupy, np. do aktywnych wobec Twoich tre?ci reklamowych na Facebooku;
 • FANI – wszyscy, którzy polubili Twój fanpage. Niestety to, ?e kto? lubi Twoj? stron?, nie oznacza, ?e zobaczy ka?d? z publikowanych przez Ciebie tre?ci – zasi?g organiczny jest ograniczony (w końcu Facebook zarabia na reklamach).

FORMATY
REKLAMOWE:


OK. Wiemy komu chcemy zaserwowa? komunikat, ale w jakiej formie go poda?? Facebook oferuje wiele formatów reklamowych. Mo?e to by?:

 • reklama ze zdj?ciem/filmem i przyciskiem CTA (np. “Wy?lij wiadomo??”/ “Skontaktuj si? z nami”/ “Zadzwoń”), zach?caj?cym odbiorc? do dzia?ania;
 • reklama karuzelowa (wieloproduktowa) z kilkoma zdj?ciami/filmami i oddzielnymi linkami;
 • kolekcja produktów;
 • pokaz slajdów;
 • oferta/zni?ka;
 • reklama kontaktowa umo?liwiaj?ca pozyskiwanie formularzy (danych);
 • kanwa (to w?a?ciwie taki landing page na Facebooku!);
 • reklama w Messengerze;
 • promocja posta / promocja Wydarzenia / promocja ukierunkowana na pozyskiwanie polubień fanpage’a.

Trzeba przyzna?, ?e jest w czym wybiera?. Jednocze?nie mnogo?? opcji sprawia, ?e mo?na si? tu nieco pogubi?. To kolejny powód, by zaufa? tym, którzy na co dzień reklamuj? lub… samemu pozna? bli?ej system reklamowy Facebooka – zapraszamy równie? na szkolenia! ??

[G?osów: 4   Average: 3.8/5]

ZAINTERESOWA?A CI? NASZA OFERTA?

Wype?nij brief Skontaktuj si? z nami