Pozycjonowanie stron wwwWYSOKA POZYCJA W WYSZUKIWARCE GOOGLE

Pozycjonowanie?organiczne, zwane równie? pozycjonowaniem naturalnym lub algorytmicznym –?to szereg czynno?ci, których celem jest zwi?kszenie widoczno?ci strony w organicznych wynikach wyszukiwania. Ten skomplikowany proces mo?na podzieli? na dwa g?ówne typy dzia?ań – na stronie (on-page) oraz poza ni? (off-page). W?ród dzia?ań wykonywanych w obr?bie witryny wyró?niamy czynno?ci takie jak optymalizacja techniczna oraz przygotowanie tre?ci. Dzia?ania off-page skupiaj? si? w g?ównej mierze na pozyskiwaniu warto?ciowych linków.

POZYCJONOWANIE ORGANICZNE STRON WWW

DLACZEGO WARTO?

Budowanie
?wiadomo?ci marki

Pozycjonowanie buduje ?wiadomo?? marki


Obecno?? w wynikach wyszukiwania na frazy sprzeda?owe oraz informacyjne wzbudza wi?ksze zaufanie. Strony internetowe pojawiaj?ce si? na wysokich pozycjach maj? ?atwiejsz? drog? ku zaistnieniu w ?wiadomo?ci klientów.

Wzrost
zysków

Pozycjonowanie Katowice - wzrost zysków


Wi?ksza widoczno?? w Google – a co za tym idzie wi?cej klientów – to tak?e wi?cej zysków. Efektem pozycjonowania organicznego strony internetowej?mo?e by? zarówno zwi?kszenie sprzeda?y w sklepie internetowym, jak i w stacjonarnym punkcie Twojej firmy.

Mo?liwo?? pozyskania
klientów z ca?ego kraju

Pozycjonowanie - wzrost klientów


Pozycjonowanie organiczne to elastyczna us?uga, której celem mo?e by? zarówno pozyskanie klientów z Twojego miasta, jak i ca?ego kraju. Doradzimy Ci, które rozwi?zanie b?dzie lepsze dla Twojego biznesu.

Zwi?kszenie
liczby klientów

Zwi?kszenie liczby klientów dzi?ki pozycjonowaniu


Pozycjonowanie strony www sprawi, ?e Twoja witryna widoczna b?dzie na wi?ksz? ilo?? s?ów kluczowych na wysokich pozycjach w wyszukiwarce Google. To z kolei sprowadzi na ni? ruch, co prze?o?y si? w wi?ksz? liczb? klientów.

Ustalenie priorytetów i s?ów kluczowych


Pierwszym krokiem rozpoczynaj?cym wspó?prac? jest poznanie potrzeb klienta. W celu wyznaczenia jak najefektywniejszej strategii poznajemy Twoje us?ugi oraz produkty. W zale?no?ci od potrzeb biznesu celem pozycjonowania mo?e by? wypromowanie konkretnych s?ów kluczowych (przyk?adowo dla naszej agencji b?d? to: pozycjonowanie Katowice, pozycjonowanie ?l?sk, pozycjonowanie organiczne, pozycjonowanie Gliwice, oraz pozycjonowanie Chorzów)?zwi?kszenie sprzeda?y sklepu, czy zapewnienie generuj?cego konwersj? ruchu na stronie.

Priorytety w dzia?aniach SEO

Analiza widoczno?ci domeny

Analiza obecnej sytuacji


Przed podj?ciem dzia?ań maj?cych na celu pozycjonowanie strony www konieczna jest analiza obecnej sytuacji domeny. W pierwszej kolejno?ci agencja seo bada profil linków prowadz?cych do Twojej strony, dzi?ki czemu mo?liwe jest zaplanowanie efektywnej kampanii link buildingu. Coraz istotniejszy element dzia?ań pozycjonuj?cych stanowi optymalizacja techniczna strony. Nasi specjali?ci zadbaj? o wskazanie wszystkich niezb?dnych zmian. W celu dok?adnego poznania sytuacji strony oferujemy Ci profesjonalny audyt SEO.

Optymalizacja techniczna strony


Optymalizacja strony internetowej to dzia?ania podejmowane zarówno z my?l? o u?ytkowniku, jak i o algorytmach Google. Zmiany w kodzie ?ród?owym pozwalaj? bowiem robotom na poprawne odczytanie zawarto?ci witryny oraz powi?zanie jej ze s?owami kluczowymi, na które strona ma wy?wietla? si? w przegl?darce. Podejmowane przez nas dzia?ania wyró?nia kompleksowo??, dzi?ki czemu wp?ywaj? one na ogóln? widoczno?? Twojej strony w Google, a nie tylko na wybrane kilka s?ów kluczowych. Ten proces to tzw. techniczne SEO

Optymalizacja stron pod k?tem wyszukiwarki Google

Przygotowanie tre?ci na stron?


Jednym z kluczowych elementów sk?adaj?cych si? na pozycjonowanie strony jest unikalna, merytoryczna tre?? odpowiadaj?ca oczekiwaniom internautów. Nasi specjali?ci, przygotowuj?c teksty na stron?, ??cz? ich walory jako?ciowe z odpowiedni? optymalizacj? dla wyszukiwarki. W celu zwi?kszenia widoczno?ci w Google nierzadko konieczne jest przygotowanie ca?kowicie nowych tre?ci na stron?, czy nawet stworzenie nowych podstron lub prowadzenie bloga firmowego.

Pozyskiwanie linków (Linkbuiling)


Najwa?niejsz? czynno?ci? wykonywan? przez specjalistów SEO poza stron? internetow? (dzia?ania off-page) jest pozyskiwanie linków. Podobnie, jak w przypadku optymalizacji tre?ci, tak?e przy planowaniu link buildingu wa?n? funkcj? spe?nia jako?? podejmowanych dzia?ań. Kluczowym aspektem przy pozyskiwaniu odno?ników jest tematyczne powi?zanie miejsc, z których one pochodz?. Pozyskuj?c linki do Twojej domeny, zwracamy uwag? na przyrost ich liczby w czasie, co umo?liwia odwzorowanie ich naturalnego profilu.

Pozyskiwanie linków - klucz w SEO

Raportowanie efektów pozycjonowania stron internetowych

Raportowanie dzia?ań i efektów


Aby? mia? mo?liwo?? wgl?du w przeprowadzane dzia?ania, przygotowujemy comiesi?czne raporty zawieraj?ce najwa?niejsze informacje. Zestawienia te informuj? o aspektach takich jak zmiany liczby wej?? z organicznych wyników wyszukiwania, a tak?e o wykonanych dzia?aniach, podsumowaniu obecnej sytuacji, czy planach na najbli?szy okres.

Monitoring sytuacji


Aby? mia? mo?liwo?? wgl?du w przeprowadzane dzia?ania, przygotowujemy comiesi?czne raporty zawieraj?ce najwa?niejsze informacje. Zestawienia te informuj? o aspektach takich jak zmiany liczby wej?? z organicznych wyników wyszukiwania, a tak?e o wykonanych dzia?aniach, podsumowaniu obecnej sytuacji, czy planach na najbli?szy okres.

Monitoring widoczno?ci w Google

KORZYSTAMY Z NAJLEPSZYCH NARZ?DZI SEO

Pozycjonowanie lokalne

Chcesz pozyska? klientów ze swojej okolicy? Sprawd? nasz? ofert? pozycjonowania stron www skierowan? do lokalnych biznesów

Pozycjonowanie sklepów

[G?osów: 3   Average: 3.7/5]

Audyt SEO

[G?osów: 6   Average: 5/5]

Pozycjonowanie

[G?osów: 5   Average: 3.4/5]

[G?osów: 65   Average: 4.9/5]

ZAINTERESOWA?A CI? NASZA OFERTA?

Wype?nij brief Skontaktuj si? z nami