Audyt SEO

Audyt SEO to szczegó?owa analiza maj?ca na celu znalezienie wszelkich b??dów oraz wskazanie potencjalnych ulepszeń pod k?tem pozycjonowania. Podczas jego przeprowadzania korzystamy z najlepszych narz?dzi oraz naszej wiedzy, nabytej przy realizacji wielu projektów. W zale?no?ci od potrzeb klienta oferujemy kompleksowe audyty lub te skupiaj?ce si? na wybranym elemencie, takim jak profil linków, analiza tre?ci, czy weryfikacja optymalizacji wprowadzonej przez firm? opiekuj?c? si? Twoj? stron? pod k?tem pozycjonowania.

DLACZEGO WARTO ZAMóWI? AUDYT POD K?TEM POZYCJONOWANIA?

Wykrycie
krytycznych b??dów

Wykrycie b??dów dzi?ki audytowi SEO


Audyt pod k?tem SEO pozwala na diagnoz? najistotniejszych problemów – mi?dzy innymi tych dotycz?cych indeksacji – które uniemo?liwiaj? stronie pojawienie si? na wysokich pozycjach w przegl?darce.

Mo?liwo?? weryfikacji
dzia?ań SEO

Mo?liwo?? weryfikacji dzia?ań agencji SEO


Oferowany przez nas audyt pozwala na zweryfikowanie dzia?ań optymalizacyjnych wykonywanych na stronie przez inn? firm?.

Zwi?kszenie
konwersji

Audyt pod k?tem pozycjonowania zwi?ksza konwersj?


Wdro?enie audytu mo?e poprawi? odbiór strony przez u?ytkowników. Dzi?ki temu wi?ksza liczba internautów odwiedzaj?cych Twoj? stron? podejmie dzia?ania, które b?d? wi?za?y si? z potencjaln? sprzeda??.

Zwi?kszenie ruchu
organicznego strony

Wi?kszy ruch dzi?ki zmianom z audytu SEO


Wykonanie optymalizacji na podstawie naszego audytu mo?e znacz?co wp?yn?? na ogóln? widoczno?? strony w organicznych wynikach wyszukiwania w Google.

CO OBEJMUJE NASZ AUDYT?

Obecna sytuacja domeny


Za pomoc? najlepszych narz?dzi oraz przy wykorzystaniu w?asnej wiedzy sprawdzamy ilo?? i jako?? odno?ników prowadz?cych do Twojej strony. Dodatkowo weryfikujemy rozk?ad procentowy anchorów linków oraz obecn? i historyczn? liczb? linkuj?cych domen. Sprawdzamy tak?e, ile podstron jest obecnie zindeksowanych w Google. Liczba ta niesie ze sob? informacj? o problemach zwi?zanych ze zbyt du?? (mo?e to wynika? z duplikuj?cych si? podstron) lub zbyt ma?? (mo?e wskazywa? na blokad? indeksacji) liczb? podstron serwisu w indeksie Google. Twoja strona zostanie analizowana tak?e pod k?tem widoczno?ci w organicznych wynikach wyszukiwania. Sprawdzamy, ile s?ów kluczowych znajduje si? obecnie w top 3, top 10 i top 50 wyników oraz przestawiamy wykres obrazuj?cy zmiany w tym zakresie na przestrzeni czasu.

Sytuacja domeny w wyszukiwarce Google

Optymalizacja znaczników meta tytu?ów i meta opisów

Znaczniki meta


Zawarto?? znaczników meta ma bardzo du?e znaczenie w pozycjonowaniu. Odpowiadaj? one za wy?wietlanie Twojej strony w wynikach wyszukiwania. Oprócz tego meta tytu? jest bardzo istotnym elementem SEO, wskazuj?cym robotom Google jaka jest tematyka danej podstrony. Podczas audytu sprawdzamy, czy znaczniki meta s? poprawnie uzupe?nione. Bierzemy pod uwag? mi?dzy innymi ich d?ugo??, unikalno??, czy zgodno?? z zawarto?ci? podstrony.

Indeksacja


Problemy z indeksacj? mog? w znacznym stopniu ogranicza? lub w skaranych przypadkach nawet ca?kowicie blokowa? widoczno?? strony w Google. W?ród dzia?ań wykonywanych przez nas przy sprawdzaniu poprawno?ci indeksowania nale?y wyró?ni? weryfikacj? znaczników meta robots, mapy strony, a tak?e sprawdzenie zawarto?ci pliku robots.txt i .htaccess oraz dost?pno?? witryny pod ró?nymi adresami.

Poprawno?? indeksacji w Google

Optymalizacja tre?ci dla u?ytkowników i wyszukiwarek

Tre??


Obecno?? wysokiej jako?ci tre?ci to jeden z kluczowych elementów uk?adanki tworz?cej stron? przyjazn? zarówno u?ytkownikowi, jak i wyszukiwarce. Teksty znajduj?ce si? na stronie sprawdzamy pod wzgl?dem ich unikalno?ci – wykrywamy wszelkie szkodliwe duplikacje zewn?trzne, jak i te w obr?bie serwisu. Badamy tak?e obecno?? s?ów kluczowych w tre?ci, zwracaj?c uwag? na ich zag?szczenie oraz mo?liwo?? wyst?powania niebezpiecznego zjawiska kanibalizacji s?ów kluczowych. Weryfikacji podlega tak?e struktura tekstu pod wzgl?dem formatowania oraz prawid?owej zawarto?ci nag?ówków HTML.

Kod ?ród?owy


Na sukces w pozycjonowaniu sk?ada si? szereg pomniejszych czynników, które dok?adnie sprawdzane s? w przeprowadzanych przez nas audytach. Weryfikujemy kod ?ród?owy strony pod wzgl?dem wyst?powania rozmaitych b??dów oraz poprawno?ci wdro?enia rozwi?zań takich jak mikrodane, paginacja, atrybuty hreflang, certyfikat SSL, zawarto?? opisów alternatywnych dla grafik, czy obecno?? przekierowań. Audytowi podlega tak?e szybko?? dzia?ania witryny oraz jej wy?wietlanie na urz?dzeniach mobilnych.

Optymalizacja i zmiany w kodzie ?ród?owym

[G?osów: 6   Average: 5/5]

ZAINTERESOWA?A CI? NASZA OFERTA?

Wype?nij brief Skontaktuj si? z nami