Pozycjonowanie lokalne

POZYCJONOWANIE LOKALNE – CZYM W?A?CIWIE JEST?

Pozycjonowanie lokalne jest teraz bezapelacyjnie ?na czasie” i wszyscy mówi? o tej metodzie, ale czy w?a?ciwie wiesz dok?adnie, czym ono jest? Najpro?ciej t?umacz?c, jest to szereg czynno?ci maj?cych na celu jak najwy?sze ulokowanie witryny w rankingu Google w przypadku, gdy u?ytkownik wystosowuje zapytanie ?ci?le zwi?zane z konkretn? lokalizacj? lub si? w niej znajduje. Pozycjonowanie lokalne pozwala firmie precyzyjnie trafi? do potencjalnych, najbli?ej znajduj?cych si? klientów.

POZYCJONOWANIE LOKALNE – JAK DZIA?A?

Pozycjonowanie lokalne niesie olbrzymi? korzy?? zarówno dla przedsi?biorców, którzy wykorzystuj? t? mo?liwo?? wzmocnienia swojej widoczno?ci w sieci, jak i dla klientów, którzy w swoim s?siedztwie lub zupe?nie obcym dla siebie miejscu, maj? szans? bez wi?kszego wysi?ku kupi? interesuj?ce ich produkty, b?d? skorzysta? z konkretnych us?ug. Bez wzgl?du na to, czy Klient poszukuje sklepu, salonu urody, warsztatu samochodowego czy kwiaciarni znajduj?cej si? w pobli?u, mo?e je znale?? korzystaj?c z internetowej wyszukiwarki. Co Ty jako przedsi?biorca mo?esz zrobi?, by da? ?atwiej znale?? si? klientowi? Jak najszybciej wdro?y? strategi? pozycjonowania lokalnego! Ten rodzaj dzia?ań mocno wi??e si? z optymalizacj? witryn www firmy tak, aby by?y jak najlepiej widoczne dla u?ytkowników z danego regionu, miasta lub nawet dzielnicy, w której dzia?a przedsi?biorstwo.

Pozycjonowanie loklane - przyk?ad
zrzut ekranu z pozycjonowanie lokalnego

KORZY?CI P?YN?CE Z POZYCJONOWANIA LOKALNEGO

Pozycjonowanie lokalne niesie ze sob? wiele wymiernych korzy?ci dla funkcjonowania firmy. Do najwa?niejszych z nich mo?na zaliczy?:

 • oszcz?dno?? czasu i pieni?dzy – oba wymienione w tym punkcie czynniki s? bardzo cenne dla przedsi?biorców dzia?aj?cych na rynku lokalnym. Istniej? bran?e, których specyfika sprawia, ?e pozycjonowanie na ogólne frazy jest bardzo drogie, a osi?gni?cie zadowalaj?cych efektów zajmuje du?o wi?cej czasu, ni? mo?na by si? spodziewa?. Koncentruj?c si? na lokalnych frazach, mo?esz du?o skuteczniej kierowa? u?ytkowników do witryny internetowej i uzyska? oczekiwane rezultaty w krótszym czasie;
 • przyp?yw nowych klientów – dzi?ki pozycjonowaniu lokalnemu mo?esz trafia? dok?adnie do tych u?ytkowników, na których Ci zale?y i którzy s? Twoimi potencjalnymi klientami;
 • umocnienie wizerunku marki – pozycjonowanie z wykorzystaniem lokalnych fraz sprawi, ?e Twój biznes b?dzie zdecydowanie bardziej rozpoznawalny na obszarze, na którym dzia?asz. Wzmacniaj?c swój lokalny wizerunek przestaniesz by? anonimowym podmiotem i zbudujesz sobie solidn? pozycj?;
 • stworzenie doskona?ego pod?o?a do wdro?enia strategii ogólnego pozycjonowania – je?li Twoja strona b?dzie dobrze wypozycjonowana na szczeblu lokalnym, ?atwiej b?dzie Ci rozpocz?? dzia?ania zwi?zane z pozycjonowaniem na szersz? skal?;
 • mo?liwo?? zdobycia przewagi nad konkurentami z lokalnego rynku – wprowadzaj?c strategi? pozycjonowania lokalnego zawsze b?dziesz o krok przed Twoimi biznesowymi konkurentami, którzy wykazuj? si? w tej materii bierno?ci?.
Dotarcie do lokalnych odbiorców
Pozycjonowanie lokalne trafia do odbiorców z Twojego regionu
Pozycjonowanie lokalne

Zwi?kszenie widoczno?ci strony przez us?ug? pozycjonowania lokalnego sprowadzi do Twojej witryny osoby z najbli?szej okolicy. Ruch z wyszukiwań lokalnych w wielu bran?ach zapewnia du?o lepsz? konwersj?, co oczywi?cie przek?ada si? na wi?ksze zyski.

Ni?sze koszty pozycjonowania Lokalnego
Pozycjonowanie regionalne to ni?szy bud?et
Dzi?ki pozycjonowaniu lokalnemu ponosisz koszty w ograniczonym regionalnie zakresie

Ze wzgl?du na mniejsz? konkurencj? na rynku regionalnym, decyduj?c si? na pozycjonowanie lokalne, mo?esz liczy? na mniejsze wydatki ni? w przypadku dzia?ań skierowanych na ca?? Polsk?.

Budowanie lokalnego zaufania
Budowanie lokalnych relacji dzi?ki pozycjonowaniu
Pozycjonowanie lokalne – to budowanie lokalnej ?wiadomo?ci Twojej marki

Pojawienie si? strony internetowej w wynikach wyszukiwania na zapytania lokalne mo?e by? pierwszym krokiem do budowy zaufania. Fakt ten w po??czeniu z wyprzedzeniem konkurencji zapewni Ci klientów.

CO WP?YWA NA SKUTECZNO?? POZYCJONOWANIA LOKALNEGO?

Mo?na wyró?ni? kilka czynników, które w szczególny sposób przyczyniaj? si? do wzrostu skuteczno?ci pozycjonowania lokalnego Twojej firmy. Nale?y w?ród nich wymieni?:

 • Obecno?? w us?udze Google Moja Firma – za po?rednictwem Google Moja Firma mo?esz stworzy? w?asn? wizytówk?, doda? lokalizacj? Twojej dzia?alno?ci do Google Maps i nawi?zywa? interakcje z u?ytkownikami. Aby dobrze zoptymalizowa? konto w us?udze Google Moja Firma, powiniene? udost?pni? informacje takie jak:

-nazwa firmy,

-obszary dzia?alno?ci,

-adres siedziby,

-krótki opis Twojej dzia?alno?ci,

-atrakcyjne fotografie zwi?zane z dzia?alno?ci? i lokalizacj? Twojej firmy.

opinie lokalnego biznesu w google maps

 • Liczba i wyd?wi?k opinii udzielonych Twojej firmie – rekomendacje i krytyczne g?osy u?ytkowników na temat Twojej dzia?alno?ci maj? du?y wp?yw na skuteczno?? lokalnego pozycjonowania. Na co dzień dzia?aj tak, by klienci, jak najcz??ciej obdarzali Ci? pozytywnymi opiniami – nie tylko na profilu Twojej firmy w Google Moja Firma, ale równie? w zewn?trznych serwisach i na platformach mediów spo?eczno?ciowych.
 • Wzmianki na zewn?trznych stronach internetowych -przyk?adaj mocn? uwag? do tego, jak Twoja firma prezentuje si? w ró?nych miejscach w sieci. Zawsze dbaj o wiarygodne informacje na jej temat i nie unikaj obecno?ci swojego biznesu np. w internetowych bazach oraz katalogach firm.
 • Stopień optymalizacji Twojej strony WWW – dostosuj swoj? witryn? do wymagań SEO. Zadbaj o to, by tre?ci by?y rozbudowane, unikatowe, czytelne, w odpowiednim stopniu nasycone s?owami kluczowymi oraz urozmaicone.

.

Dlaczego warto zadba? o linki z lokalnych stron?


Podobnie jak w przypadku szerokiego pozycjonowania, tak?e w przypadku lokalnego, istotn? funkcj? spe?nia pozyskiwanie linków. Jednak?e w przypadku dzia?ań na okre?lonym obszarze pozyskujemy linki z lokalnych portali. Równie istotne jest zamieszczenie danych firmy na stronach katalogów czy wizytówek. Dzia?anie to zwi?ksza wiarygodno?? i warto?? strony dla robotów indeksuj?cych, co z kolei mo?e przek?ada? si? na pozycj? wizytówki Twojej strony w wynikach wyszukiwania map Google.

Pozyskiwanie lokalnych odno?ników

Optymalizacja Google Moja Firma

CZY POZYCJONOWANIE LOKALNE SPRAWDZI SI? W TWOIM PRZYPADKU?


Pozycjonowanie na lokalne frazy kluczowe najlepiej sprawdza si? w sytuacji, gdy firma kieruje swoj? ofert? przede wszystkim do miejscowej spo?eczno?ci. W przypadku w?a?cicieli firm, dla których troska o Klientów z s?siedztwa jest priorytetem, to w?a?nie pozycjonowanie lokalne powinno by? najistotniejsze. Rozwój nowych technologii, upowszechnienie urz?dzeń przeno?nych i coraz szerszy dost?p do internetu sprawiaj?, ?e u?ytkownicy cz??ciej i ch?tniej poszukuj? w sieci firm z najbli?szej okolicy. Pozycjonowanie lokalne jest doskona?ym sposobem na zdobycie nowych klientów, przede wszystkim dla niewielkich i ?redniej wielko?ci firm, które swoje us?ugi ?wiadcz? w okolicy. Pozwala ono zbudowa? renom? i rozpoznawalno?? nie tylko w przypadku lokali us?ugowych, ale tak?e wysoce wyspecjalizowanych sklepów, których bywalcy nie chc? kupowa? kota w worku i zamiast zakupów online wybieraj? wizyt? w miejscu sprzeda?y interesuj?cego ich artyku?u.

KIEDY NIE WARTO INWESTOWA? W LOKALNE pozycjonowanie?


S?owo ?lokalne” jest tutaj kluczem i tego rodzaju strategia pozycjonowania zupe?nie traci sens, je?li Twoja firma dzia?a na szersz? skal? – krajow?, europejsk? lub nawet ?wiatow?. Je?li prowadzisz ekspansywny biznes, radzimy Ci zrezygnowa? z pozycjonowania lokalnego na rzecz innych dzia?ań, które z pewno?ci? oka?? si? w Twoim przypadku du?o bardziej skuteczne.

Optymalizacja Google Moja Firma

GEOLOKALIZACJA A POZYCJONOWANIE LOKALNE


Technologia GPS wykorzystywana we wszelkiego typu urz?dzeniach przeno?nych pozwala z dok?adno?ci? co do metra ustali? po?o?enie jego u?ytkownika. W?a?nie na tych danych bazuje strategia pozycjonowania lokalnego. Geolokalizacja umo?liwia wy?wietlanie u?ytkownikom odpowiednio dobranych reklam, które eksponuj? podmioty dzia?aj?ce w najbli?szej okolicy. Wspó?cze?ni konsumenci, którzy szukaj? w internecie informacji dotycz?cych dost?pno?ci interesuj?cych ich produktów czy us?ug, ceni? sobie rekomendacje innych i natychmiastow? mo?liwo?? spe?nienia swoich potrzeb – w?a?nie dlatego najcz??ciej wybieraj? firmy znajduj?ce si? w pobli?u i ciesz?ce si? uznaniem innych. Geolokalizacja umo?liwia u?ytkownikowi dotarcie do znajduj?cych si? w pobli?u podmiotów z danej bran?y, nawet je?li szukaj?cy nie zawrze we frazie wpisywanej w wyszukiwark? nazwy miasta czy dzielnicy, w której si? znajduje. Korzy?ci p?yn?ce z wykorzystania geolokalizacji na potrzeby SEO s? obopólne – potencjalny klient mo?e szybciej wyszukiwa? informacje na temat pobliskich firm, a te mog? mu si? w atrakcyjny i skuteczny sposób zaprezentowa?.

WIZYTóWKA FIRMY W GOOGLE MAPS – DLACZEGO POWINIENE? J? POSIADA??

Za?o?enie wizytówki firmy w Google jest niezwykle proste i szybkie, a mo?e przynie?? Twojej firmie wiele wymiernych korzy?ci. Us?uga Google Moja Firma umo?liwia za?o?enie darmowego profilu firmy, który pomo?e Ci si? wyró?ni? na tle konkurencji i przyci?gn?? nowych klientów. Wizytówka firmy w Google Maps w znacz?cy sposób wp?ywa tak?e na skuteczno?? lokalnego pozycjonowania. By za?o?y? profil firmy w us?udze Google Moja Firma wystarczy, ?e:

 • zalogujesz si? na swoim koncie Google;
 • podasz najwa?niejsze informacje dotycz?ce Twojej firmy, takie jak: jej nazwa, lokalizacja, jedna nadrz?dna kategoria zwi?zana z jej dzia?alno?ci? i dane kontaktowe; zak?adamy wizytówk? w google moja firma
 • przyst?pisz do weryfikacji konta – najprostszym sposobem na zweryfikowanie prawdziwo?ci udost?pnionych przez Ciebie danych jest podanie personaliów osoby kontaktowej oraz adresu, na który Google ma wys?a? kartk? pocztow? ze specjalnym kodem weryfikacyjnym. Uwierzytelnienia dokona? mo?na równie? drog? telefoniczn? lub sms-ow?.

Gdy Twoje konto zostanie prawid?owo zweryfikowane, powiniene? po?wi?ci? odrobin? czasu na optymalizacj? wizytówki Twojej firmy. W tym celu dodaj godziny pracy Twojej firmy i pochwal si? dobrej jako?ci fotografiami i filmami prezentuj?cymi siedzib? lub zwi?zanymi z codzienn? dzia?alno?ci? Twojego biznesu. Podnosi to wiarygodno?? Twojej firmy i pozytywnie wp?ywa na wygl?d Twojej wizytówki w GMF. Warto by? zorientowa? si? tak?e, czy w sieci nie funkcjonuj? duplikaty wizytówki Twojej firmy. Wp?ywaj? one w niekorzystny sposób na pozycjonowanie lokalne, wi?c warto takie niezweryfikowane przez Ciebie wizytówki usun??. Dobr? praktyk? jest tak?e stworzenie swoistego Q&A, czyli kompendium zawieraj?cego odpowiedzi na pytania, jakie mog? wystosowa? potencjalni klienci. Google Moja Firma stwarza te? administratorom kont mo?liwo?? publikowania wpisów. Pami?taj, ?eby robi? to regularnie informuj?c o nowo?ciach w Twojej ofercie, promocjach czy produktach i us?ugach, które s? dla Ciebie kluczowe.

 

JAK SKUTECZNIE PROMOWA? LOKALN? FIRM? W INTERNECIE?

Aby rozpocz?? dzia?ania zwi?zane z promowaniem firmy – i ?wiadczonych przez ni? us?ug – na konkretnym obszarze, nale?y najpierw zadba? o to, by dzia?alno?? gospodarcza posiada?a swój fizyczny adres. To on definiuje g?ówne miejsce funkcjonowania firmy, a uwzgl?dnienie go w informacjach udost?pnianych na stronie internetowej, pozytywnie wp?ywa na pozycj? rankingow?. Warto na stronie umie?ci? równie? dane kontaktowe w formie danych strukturalnych. S? one czytelne dla robotów wyszukiwarek i podwy?szaj? poziom jako?ci strony. Bardzo wa?n? rol? pe?ni? tak?e tre?ci umieszczone na stronie. Powinny by? one zrozumia?e nie tylko dla odbiorców, ale równie? dla robotów. W?a?nie dlatego, ju? na etapie tworzenia tekstów przeznaczonych do publikacji na firmowej stronie internetowej, powiniene? uwzgl?dni? konkretne frazy, na które chcia?by? pozycjonowa? swój biznes. Zawarcie w tre?ci tekstów nazwy miasta, w jakim dzia?a Twoja firma, pozwoli na jeszcze bardziej trafne powi?zanie podmiotu z konkretn? lokalizacj?. SEO lokalne polega nie tylko na w?a?ciwej optymalizacji strony internetowej, ale równie? na link buildingu. To wszelkie dzia?ania polegaj?ce na umieszczaniu na stronach odno?ników konkretnej witryny (hiper??cze). Linkowanie mo?e by? wewn?trzne (kieruj?ce do stron funkcjonuj?cych w ramach jednej domeny) lub zewn?trzne (kieruj?ce do stron znajduj?cych si? poza obr?bem jednej domeny). Du?a liczba linków – w szczególno?ci zewn?trznych – powoduje, ?e strona pojawia si? wy?ej w wynikach wyszukiwania. Linki mo?na umieszcza? w wielu miejscach, takich jak np.:

 • fora internetowe;
 • katalogi firm;
 • artyku?y sponsorowane publikowane w serwisach zewn?trznych;
 • strony partnerów biznesowych;
 • blogi (sekcja komentarzy);
 • portale spo?eczno?ciowe;
 • serwisy z og?oszeniami

Nie warto jednak ogranicza? si? tylko do wskazanych tutaj lokalizacji. Trzeba pami?ta?, ?e wraz z rozwojem internetu pojawiaj? si? coraz to nowe mo?liwo?ci pozyskiwania cennych linków. Linki daj? Google’owi znak, ?e tre?? jest godna uwagi, u?yteczna i warto?ciowa. Linki najlepiej jest implementowa? na stronach, które ju? mog? poszczyci? si? wysokim wspó?czynnikiem jako?ci w Google.

 

JAK ZOPTYMALIZOWA? STRON? WWW NA POTRZEBY POZYCJONOWANIA LOKALNEGO?

W dobrym pozycjonowaniu strony kluczow? rol? odgrywa to, jak wygl?da i funkcjonuje Twoja strona internetowa. Aby? móg? osi?ga? jak najlepsze efekty, niezb?dne jest sprawne funkcjonowanie mobilnej wersji Twojej strony. Obecnie, coraz wi?cej u?ytkowników porzuca komputery stacjonarne na rzecz w?a?nie urz?dzeń mobilnych Strona powinna by? zoptymalizowana w taki sposób, by zapewni? u?ytkownikom jak najwy?szy komfort korzystania z witryny. Tre?ci na stronie warto te? przeanalizowa? pod k?tem s?ów kluczowych. Teksty raz napisane warto w miar? mo?liwo?ci od?wie?a?, rozszerza? i odpowiednio nasyca? frazami kluczowymi. Twoja firma ma wiele oddzia?ów w ró?nych miastach? By lepiej si? pozycjonowa?a, najlepiej jest stworzy? odr?bne podstrony dla ka?dej z filii.

 

WIZYTóWKI NAP A POZYCJONOWANIE LOKALNE

Wizytówki NAP s? bardzo wa?nym elementem w dzia?aniach z zakresu pozycjonowania lokalnego. Taka wizytówka zawiera najwa?niejsze informacje o firmie: jej nazw?, adres i numer telefonu kontaktowego. Weryfikacja poprawno?ci zaindeksowanych stron, odbywa si? w?a?nie przez porównania wizytówek NAP udost?pnionych w ró?nych miejscach w internecie. Wizytówki NAP mo?na zamieszcza? w wielu lokalizacjach w sieci. S? to np. bazy i katalogi firm, katalogi bran?owe, portale spo?eczno?ciowe, strony z og?oszeniami dotycz?cymi pracy, czy witryny konsoliduj?ce informacje o przedsi?biorstwach dzia?aj?cych na terenie danej jednostki samorz?du terytorialnego.

 

CZY OPINIE Z GOOGLE MAJ? WP?YW NA POZYCJONOWANIE LOKALNE?

Google Moja Firma – poza wszystkimi swoimi funkcjonalno?ciami – jest tak?e polem do nawi?zywania interakcji na linii firma – klient. Jest to mo?liwe dzi?ki funkcji dodawania opinii na profilu i udzielaniu na nie przez marki odpowiedzi. Nie warto zaniedbywa? tej mo?liwo?ci nawi?zywania kontaktu z klientami, jak? stwarza funkcja opinii. Google w wynikach wyszukiwania proponuje u?ytkownikowi najbardziej adekwatne odpowiedzi. Opinie kreuj? wizerunek danej firmy, a im wi?cej jest tych pozytywnych i im wy?sza jest ?rednia z ocen przedsi?biorstwa, tym lepiej pozycjonuje si? strona. Warto – po wykonaniu us?ugi lub sprzeda?y produktu – zach?ca? klientów do wystawienia pozytywnej oceny i napisania opinii. Opinie w Google Moja Firma s? jednym z czynników wp?ywaj?cych na pozycj? w lokalnym rankingu wyników wyszukiwania. Odpowiadaj na wszystkie pojawiaj?ce si? recenzje, bo to zapewni Twojej firmie lepsz? widoczno??.

[G?osów: 11   Average: 3.9/5]

ZAINTERESOWA?A CI? NASZA OFERTA?

Wype?nij brief Skontaktuj si? z nami