PozycjonowanieModele rozliczeń

Oferowane przez nas us?ugi z zakresu pozycjonowania cechuje elastyczno??, co sprawia, ?e jeste?my otwarci na ró?ne modele rozliczenia. W zale?no?ci od wyznaczonych celów, bud?etów oraz oczekiwań klientów oferujemy trzy podstawowe jego typy – abonamentowe, abonamentowe + success fee oraz hybrydowe. Oferujemy tak?e wykonanie audytu SEO wraz z mo?liwo?ci? jego wdro?enia.

Abonament


Pozycjonowanie abonamentowe mo?e zak?ada? dzia?ania dla okre?lonej grupy s?ów kluczowych, które b?d? g?ównym miernikiem uzyskiwanych efektów. W ramach comiesi?cznego abonamentu agencja mo?e prowadzi? tak?e dzia?ania maj?ce na celu zwi?kszenie ruchu na stronie, czy zwi?kszenie ogólnej widoczno?ci strony w organicznych wynikach wyszukiwania.

Abonament za dzia?ania SEO

SEO - op?ata za osi?gni?cie celu

Abonament + success fee


Model op?at typu success fee (op?ata za osi?gni?cie celu) zak?ada sta?? miesi?czn? op?at? oraz wynagrodzenie za osi?gni?ty efekt. Dodatkowe p?atne mo?e by? osi?gni?cie wyznaczonej pozycji dla wybranych fraz, czy zwi?kszenie ruchu z organicznych wyników wyszukiwania, co wi??e si? z ogólnym wzrostem widoczno?ci strony w Google. Model ten wydaje si? najkorzystniejszy zarówno dla klienta, jak i agencji.

Audyt SEO


Koszt zamówienia audytu SEO wyceniany jest indywidualnie na podstawie rodzaju i wielko?ci strony. Klient mo?e zdecydowa?, czy chce zamówi? jedynie analiz?, czy tak?e optymalizacj? serwisu wykonan? na podstawie przygotowanego przez nas audytu.

Cena audytu SEO

Hybrydowe rozliczania za pozycjonowanie

Hybrydowe


Rozliczanie hybrydowe to bardzo elastyczna oferta, która zak?ada wspólny bud?et przeznaczony na pozycjonowanie oraz Google AdWords. Pozwala na podejmowanie ró?nych dzia?ań w zale?no?ci od aktualnych potrzeb klienta.

[G?osów: 3   Average: 5/5]

ZAINTERESOWA?A CI? NASZA OFERTA?

Wype?nij brief Skontaktuj si? z nami