Pozycjonowanie sklepów

Pozycjonowanie sklepu internetowego jest skomplikowanym dzia?aniem, na którego sukces sk?ada si? wiele czynników. Struktura sklepu, ró?norodno?? asortymentu oraz bardzo du?a liczba podstron sprawiaj?, ?e pozycjonowanie platform e-commerce to d?ugi proces. Kluczowe jest opracowanie strategii, której wdra?anie zapewni regularny wzrost ruchu na Twojej stronie oraz – co istotniejsze – wzrost sprzeda?y.

DLACZEGO WARTO ZDECYDOWA? SI? NA
POZYCJONOWANIE SWOJEGO SKLEPU INTERNETOWEGO?

Budowanie
zaufania

Pozycjonowanie sklepów - budowa zaufania


Aby Twój sklep sprzedawa?, musi budzi? zaufanie. Jednym z g?ównych elementów wp?ywaj?cych na jego wiarygodno?? jest zwi?kszenie widoczno?ci w organicznych wynikach wyszukiwania Google.

Promocja sklepu przy kosztach
roz?o?onych w czasie

Promocja sklepu dzi?ki pozycjonowaniu


Pozycjonowanie to us?uga, która op?acana jest abonamentowo. Dzi?ki temu klient nie musi ryzykowa?, wydaj?c jednorazowo ogromnej sumy pieni?dzy na reklam?.

Budowanie
?wiadomo?ci marki

Budowanie ?wiadomo?ci dzi?ki pozycjonowaniu ecommerce


Zaistnienie w ?wiadomo?ci klienta jest dla wielu firm jednym z filarów marketingu. Przez obecno?? w wyszukiwarce Google internauci zapami?taj? nazw? Twojego sklepu i ch?tnie do niego wróc? po udanych zakupach.

Mo?liwo?? dotarcia
do szerokiego grona klientów

Pozycjonowanie sklepów pozwala na dotarcia do klientów w internecie


Sklep sprzedaj?cy przez Internet ma ogromn? przewag? nad punktem stacjonarnym. Pozycjonuj?c platform? e-commerce, masz mo?liwo?? dotarcia do klientów z ca?ego kraju, a nie jedynie z najbli?szej okolicy.

STRATEGIA POZYCJONOWANIA DLA SKLEPóW INTERNETOWYCH

Przed rozpocz?ciem pozycjonowania sklepu online wykonujemy bardzo dok?adn? analiz? jego obecnej sytuacji, która pozwala na wyznaczenie celów na najbli?szy okres. Ze wzgl?du na du?? konkurencj? ze strony gigantów, takich jak portale aukcyjne, porównywarki ofert czy mi?dzynarodowe koncerny, bardzo cz?sto najlepszym rozwi?zaniem jest budowanie ruchu oraz sprzeda?y, wykorzystuj?c tak zwany d?ugi ogon (ang. long tail). Strategia ta skupia si? na wyborze du?ej grupy fraz ze stosunkowo niewielkim potencja?em ruchu, które ??cznie zapewni? wiele wej?? na stron?.

Optymalizacja techniczna sklepu


Skorygowanie b??dów oraz udoskonalenie elementów kodu ?ród?owego to bardzo istotny element pozycjonowania sklepu internetowego. W?ród najwa?niejszych zmian, które przeprowadzamy dla tego rodzaju stron, nale?y wyró?ni? optymalizacj? meta tytu?ów, rozbudow? linkowania wewn?trznego czy eliminacj? duplikacji tre?ci. Nierzadko konieczne s? tak?e zmiany w strukturze sklepu polegaj?ce na rozbudowie drzewka kategorii, co pozwala na skuteczne pozycjonowanie wi?kszej liczby s?ów kluczowych.

Optymalizacja sklepu SEO

Rozbudowa tre?ci w sklepie internetowym

Rozbudowa contentu – jeden z kluczowych elementów pozycjonowania sklepu


Zapewnienie unikatowej oraz merytorycznej tre?ci to jeden z czynników umo?liwiaj?cych wyprzedzenie konkurencji w organicznych wynikach wyszukiwania. Optymalizacja tre?ci dla sklepu internetowego to d?ugofalowe dzia?anie zak?adaj?ce sta?? rozbudow? zawarto?ci strony. W celu powi?zania pozycjonowanych s?ów kluczowych z odpowiedni? kategori? czy produktem przygotowujemy teksty na podstawie wcze?niej przygotowanej strategii. Uzupe?niania lub rozszerzenia tre?ci wymagaj? najcz??ciej wszystkie elementy sklepu internetowego, czyli kategorie, karty produktów, firmowy blog, czy poradnik.

Pozyskiwanie odno?ników do sklepu internetowego


Linki wci?? stanowi? jeden z kluczowych elementów przy pozycjonowaniu sklepu internetowego. W przypadku nowych stron s? one swoistym paliwem, pozwalaj?cym na zdobycie widoczno?ci w organicznych wynikach wyszukiwania Google. Aby przeprowadzane przez nas kampanie link buildingu by?y skuteczne, s? one dok?adnie planowane przez naszych specjalistów. Bierzemy pod uwag? szereg czynników, analizuj?c przy tym obecny profil linków sklepu. Przygotowuj?c linkowanie, skupiamy si? na odpowiednim rozplanowaniu ilo?ci odno?ników prowadz?cych na stron? g?ówn?, jak i podstrony produktów oraz kategorii Twojego sklepu.

Link building - sklep internetowy

[G?osów: 2   Average: 5/5]

ZAINTERESOWA?A CI? NASZA OFERTA?

Wype?nij brief Skontaktuj si? z nami