Identyfikacja wizualnaNA POCZ?TKU JEST LOGO

Na identyfikacj? wizualn? sk?ada si? ca?okszta?t symboli zwi?zanych z firm?, zapewniaj?cych jej rozpoznawalno??. G?ównym z nich jest logo. Wa?ne, by by?o uniwersalne, ?atwe do zapami?tania, niepowtarzalne i trwa?e, odporne na chwilow? mod?. Identyfikacja wizualna pokazuje Twoim klientom, kim jeste? oraz co Ci? wyró?nia na tle konkurencji.

Dlaczego identyfikacja wizualna jest istotna?

TWORZY WI?? Z FIRM?

Symbole, kolorystyka i inne elementy identyfikacji wizualnej pozwol? Twoim odbiorcom silniej identyfikowa? si? z mark?. Co istotne, dotyczy to zarówno Twoich klientów, jak i pracowników.

U?ATWIA MARKETING

Dzi?ki identyfikacji wizualnej dzia?ania marketingowe b?d? skuteczniejsze. Klienci ?atwiej przypomn? sobie o Twojej firmie, je?li zapami?taj? jej logo czy charakterystyczne kolory z ni? zwi?zane.

Identyfikacja wizualna firmy

Identyfikacja wizualna buduje zaufanie

KREUJE PIERWSZE WRA?ENIE

Logo jest elementem, na który Twój klient zwróci uwag? w pierwszej kolejno?ci. Dlatego tak wa?ne jest, aby by?o ono perfekcyjnie zaprojektowane.

TWORZY ZAUFANIE

Identyfikacja wizualna buduje w odbiorcy zaufanie. Stanowi ona swego rodzaju symbol reputacji. Dzi?ki temu klient ma pewno??, ?e wybiera us?ugi najwy?szej jako?ci.

Jakie powinno BY? logo Twojej firmy?

Logo firmy - klucz do dzia?ań marketingowych

PROSTE

Aby logo by?o czytelne i ?atwe do zapami?tania, musi by? proste. Nale?y unika? wszelkich zb?dnych elementów tak, by jego przekaz by? niezaburzony.

UNIWERSALNE

Logo nale?y projektowa? w taki sposób, aby mo?na je by?o wykorzysta? na wiele sposobów. Musi si? dobrze prezentowa? zarówno na stronie internetowej, wizytówkach, jak i w przypadku druku wielkoformatowego.

ROZPOZNAWALNE

Nale?y pami?ta?, ?e sama wszechobecno?? logo nie jest gwarancj? sukcesu. Je?li ma ono by? rozpoznawalne, musi by? czytelne i unikatowe.

PONADCZASOWE

Przy projektowaniu logo nale?y pami?ta?, ?e b?dzie ono u?ywane przez lata. Powinno by? zaprojektowane tak, aby by?o odporne na zmiany panuj?cych trendów.

Pe?na identyfikacja wizualna


By logo zosta?o zapami?tane, niezb?dna jest odpowiednia oprawa.
W tworzeniu identyfikacji wizualnej wa?ne s? wszystkie elementy zwi?zane z Twoim biznesem, takie jak strona internetowa, wizytówki, papier firmowy, koperty czy teczki. Zadbamy o to, aby by?y jak najwy?szej jako?ci. Dzi?ki poznaniu Twojej firmy, jej historii, klientów
i celów zbudujemy pe?n? identyfikacj? wizualn? Twojej marki.

Pe?na identyfikacja wizualna

Ksi?ga znaku - instrukcja Twojego logo

Ksi?ga znaku,
czyli instrukcja obs?ugi logo


Ksi?ga znaku tu zbiór regu? umo?liwiaj?cych prawid?owe stosowanie danego znaku. Jest to pewnego rodzaju instrukcja obs?ugi logo. Stanowi opis jego konstrukcji oraz prezentuje poprawne warianty u?ycia. Dzi?ki ksi?dze znaku zyskujesz pewno?? poprawnego wykorzystania logo w przysz?ych kreacjach takich jak ulotki, wizytówki, billboardy. Jest dope?nieniem profesjonalnej identyfikacji wizualnej.

[G?osów: 0   Average: 0/5]

ZAINTERESOWA?A CI? NASZA OFERTA?

Wype?nij brief Skontaktuj si? z nami