Wydruk materia?ów

Zaprojektowanie materia?ów reklamowych do druku to pierwszy etap, potem trzeba je wydrukowa?. I cho? brzmi to banalnie, wcale nie jest takie proste. Równie wa?ne, co dobry projekt graficzny, jest umiej?tne dobranie papieru, jego gramatury czy zdobień. Problematyczne bywa okre?lenie nak?adu, jednak z naszym wsparciem nie ma mowy o takich problemach!

Kompleksowa us?uga druku materia?ów reklamowych

Dlaczego my?


Doradzimy Ci w kwestii wyboru formatu, gramatury papieru, jego zdobień oraz nak?adu do druku. Mo?esz nas odwiedzi?, wzi?? do r?ki
i porówna? ze sob? przyk?adowe, wydrukowane projekty. Kompleksowo zajmiemy si? obs?ug? Twojego zamówienia – b?dziemy informowa? Ci? na bie??co o post?pach i postaramy si?, aby przesy?ka dotar?a w terminie. Gotowe zamówienie prze?lemy na wskazany przez Ciebie adres. W ka?dej chwili mo?esz da? nam zna?, ?e potrzebujesz dodruku.

Wybór nak?adu do druku

Wybór nak?adu


Ka?dy biznes ma inne potrzeby w zale?no?ci od wielko?ci, bran?y
i obszaru dzia?ania. Na podstawie niezb?dnych informacji doradzimy Ci, jak du?y powinien by? nak?ad Twoich materia?ów reklamowych. Dzi?ki temu nie b?dziesz musia? ich dodrukowywa?, co cz?sto wi??e si? ze znacznym wzrostem kosztów.

Wybór odpowiedniego papieru materia?ów do druku

Wybór papieru


Wybranie odpowiedniego papieru to kluczowy element przy projektowaniu wizytówek czy ulotek. Od niego w du?ej mierze zale?y,
w jaki sposób zostanie odebrany materia? reklamowy. Poszczególne zdobienia nie zawsze b?d? go uatrakcyjnia?. Podpowiemy Ci jak je ??czy?, aby uzyska? najlepszy efekt.
Do wyboru s? ró?ne rodzaje uszlachetnień; foliowane, lakierowane UV,
hot-stamping, kalandrowane, sztancowane, t?oczone.

Odpowiedni format materia?ów reklamowych

Wybór formatu


Oferujemy Ci pe?ne wsparcie. Przed opracowaniem projektu graficznego doradzimy Ci jaki format do wydruku materia?ów reklamowych – takich jak wizytówki, broszury i ulotki – b?dzie dla Ciebie najlepszy. Podpowiemy, kiedy warto zastosowa? druk dwustronny oraz przedstawimy najpopularniejsze rodzaje gramatur. Zrobimy wszystko, aby? mia? pewno??, ?e wybrane przez Ciebie materia?y do druku, b?d? jak najlepiej spe?nia?y swoj? rol?.

[G?osów: 1   Average: 5/5]

ZAINTERESOWA?A CI? NASZA OFERTA?

Wype?nij brief Skontaktuj si? z nami