Domeny i hostingTWóJ ADRES INTERNETOWY I SERWER DLA WITRYNY

Ka?dy przedsi?biorca rozpoczynaj?cy podboje w Internecie staje przed wieloma trudnymi decyzjami. Jedn? z nich jest wybór adresu strony internetowej, którego nale?y dokona? w sposób staranny i przemy?lany. Jednak w nat?oku innych spraw nie zawsze jest to takie proste. Szybko i sprawnie zweryfikujemy, jaki adres WWW b?dzie dla Ciebie optymalny i dokonamy jego rezerwacji. Udost?pnimy Ci przestrzeń dyskow? na bezawaryjnych serwerach, która zapewni nieprzerwane funkcjonowanie witryny, zawsze wtedy, kiedy Twoi klienci b?d? chcieli j? odwiedzi?.

 

Dlaczego wybór domeny i hostingu jest istotny?

Szybko??
i bezpieczeństwo

Szybko?? i bezpieczeństwo dzia?ania strony


Odpowiedni hosting gwarantuje Twojej witrynie szybkie dzia?anie nawet w przypadku du?ej liczby sesji na stronie. Zapewnia tak?e bezpieczeństwo i zmniejsza ryzyko w?amań.

Dzia?ania
marketingowe

Wybór odpowiedniej nazwy domeny


Nazwa domeny jest kluczem do skutecznych dzia?ań marketingowych. Na jej podstawie przygotowywane s? kampanie reklamowe. W wielu przypadkach stanowi element to?samo?ci firmy.

Rozszerzenie
ma znaczenie

Wybór rozszerzenia domeny


Rozszerzenie domeny powinno odpowiada? obszarowi oraz typowi dzia?ania firmy. Nale?y pami?ta?, ?e b??dna decyzja w tej kwestii mo?e utrudni? lub nawet uniemo?liwi? pozycjonowanie strony.

Odpowiednia
nazwa

Wybór nazwy domeny


Nazwa domeny powinna by? ?atwa do zapami?tania – je?li b?dzie trudna, mo?esz straci? wielu klientów. Nieumiej?tnie dobrana nazwa mo?e przypadkowo dostarczy? ruch na stronie Twojej konkurencji.

Wybór domeny


Dobra nazwa domeny ma fundamentalne znaczenie w dzia?aniach marketingowych. To adres, który b?dzie najcz??ciej kojarzony z Twoj? firm?. Pojawi si? na wi?kszo?ci materia?ów reklamowych, a tak?e przy ka?dym adresie poczty e-mail, która jest podstawowym ?rodkiem komunikacji biznesowej w Internecie. Przed zakupem nazwy domeny nale?y odpowiedzie? na szereg pytań, które pomog? dokona? w?a?ciwego wyboru. Doradzimy Ci, który typ rozszerzenia najlepiej sprawdzi si? dla dzia?ań przeprowadzanych w kraju, a który poza jego granicami. Wspólnie wybierzemy nazw? najtrafniej odpowiadaj?c? potrzebom Twojego biznesu.

Dobra nazwa domeny

Bezpieczne serwery

Nasze serwery


Korzystamy tylko ze sprawdzonych rozwi?zań w zakresie us?ug hostingowych. Posiadamy dedykowane serwery VPS gwarantuj?ce p?ynne dzia?anie i swobodny dost?p do wszystkich funkcji serwera dla naszych klientów. Konta pocztowe utrzymujemy na niezale?nych serwerach, co optymalizuje poziom bezpieczeństwa tych us?ug. Kompleksowo zajmiemy si? wszystkimi czynno?ciami zwi?zanymi z obs?ug? Twojej strony, takimi jak zak?adanie adresów e-mail, zmian? hase?, czy tworzeniem kont FTP.

[G?osów: 2   Average: 5/5]

ZAINTERESOWA?A CI? NASZA OFERTA?

Wype?nij brief Skontaktuj si? z nami