Landing pageZAINTERESUJ KLIENTóW KONKRETNYM PRODUKTEM LUB OFERT?

Landing Page to strona docelowa dzia?ań marketingowych. Stanowi ostatnie ogniwo w wielu kampaniach. Odpowiednie przygotowanie landing page’a to konieczno??, je?li planujesz promocj?, czy wdro?enie programu rabatowego. To tak?e sposób na atrakcyjne przedstawienie Twojego nowego produktu. Przejrzysta i specjalnie zaprojektowana pod konkretn? grup? odbiorców strona przykuwa uwag? klientów, mobilizuj?c ich przy tym do dzia?ania.

Dlaczego powiniene? zdecydowa? si? na landing page?

Design nastawiony
na konwersj?

Design landing page'a


Przy projektowaniu landing page’a kluczowe jest przygotowanie wszystkich elementów tak, aby wspiera?y konwersj?. Dotyczy to przede wszystkim elementów zach?caj?cych do akcji oraz odpowiedniego uk?adu graficznego.

Narz?dzie
do ekspozycji

Landing page jako narz?dzie do ekspozycji


Je?li masz produkt lub us?ug?, która warta jest szczególnego wyró?nienia, mo?esz to zrobi? za pomoc? przygotowanego landing page’a, który nast?pnie b?dzie promowany w Google czy w mediach spo?eczno?ciowych.

Przejrzysty
uk?ad

Przejrzysty uk?ad strony


Landing Page to prosta strona, której celem jest przekazanie konkretnej informacji. Pozbawiona jest elementów, które mog?yby j? zak?óci?. Z tego powodu ?wietnie sprawdzi si? przy ró?nego rodzaju promocjach w Twoim sklepie czy firmie.

Indywidualny projekt graficzny


Nie od dzi? wiadomo, ?e liczy si? nie tylko tre??, ale i opakowanie. Projekty landing page’y tworzymy na podstawie obecnie obowi?zuj?cych standardów UX. Zaprezentujemy Twój produkt lub us?ug? w atrakcyjnej, a zarazem przyst?pnej dla odbiorców formie. Podczas tworzenia oprawy graficznej we?miemy pod uwag? specyfik? bran?y czy produktu oraz postaramy si? odpowiedzie? na wszelkie, w tym estetyczne, potrzeby Twoich klientów.

Landing page przygotowany z najwy?sz? dba?o?ci?

Promocja landing page'a w internecie

Kampania e-marketingowa


Przygotowan? przez nas stron? ch?tnie wypromujemy w Internecie. Dzi?ki narz?dziom takim jak Google AdWords i e-mail marketing szybko pozyskasz klientów. Przeprowadzane przez nas kampanie pozwol? Ci na dotarcie do osób, które b?d? zainteresowane Twoj? us?ug? lub kupnem produktu. Wszystkie te dzia?ania przeprowadz? specjali?ci, którzy dok?adnie poinformuj? Ci? o przeprowadzonej kampanii, przedstawiaj?c szczegó?owe statystki na jej temat.

[G?osów: 1   Average: 5/5]

ZAINTERESOWA?A CI? NASZA OFERTA?

Wype?nij brief Skontaktuj si? z nami