Newslettery i e-mail marketingTWOJA OFERTA W SKRZYNCE KLIENTA

Poczta elektroniczna to kana? komunikacji w Internecie, którego si?a od dawna wykorzystywana jest w akcjach marketingowych. Wysy?ka wysokiej jako?ci newsletterów oraz kampanie mailingowe s? wspania?? mo?liwo?ci? pozyskania nowych klientów oraz podtrzymania aktywno?ci tych obecnych. Oferujemy Ci kompleksowe dzia?ania marketingowe z wykorzystaniem poczty elektronicznej. Od podstaw zaplanujemy Twoj? kampani?, zaczynaj?c od projektu graficznego, a kończ?c na przedstawieniu wyników podj?tych dzia?ań.

Dlaczego warto zdecydowa? si? na marketing
z u?yciem poczty elektronicznej?

Budowanie
relacji

Budowanie relacji dzi?ki newsletterom


Regularnie dostarczany wysokiej jako?ci newsletter pozwoli Ci na zbudowanie relacji z klientem, dzi?ki czemu b?dzie on cz??ciej dokonywa? zakupów w Twoim sklepie.

Narz?dzie
informacji


Newsletter to ?wietne narz?dzie s?u??ce do informowania klientów o trwaj?cych lub przysz?ych promocjach czy nowych produktach i us?ugach.

Zwi?kszenie
sprzeda?y

Zwi?kszenie sprzeda?y dzi?ki mailingowi


Mailing to skuteczne narz?dzie, które pozwala na zdobywanie nowych klientów stosunkowo niskim kosztem, co oczywi?cie wi??e si? ze zwi?kszeniem sprzeda?y.

Optymalizacja
dzia?ań

Optymalizacja kampanii mailngowych


Przy stosowaniu dzia?ań e-mailingowych mo?liwe jest dok?adne ?ledzenie statystyk takich jak klikni?cia, czy anulowanie subskrypcji. Pozyskiwane w ten sposób dane pozwalaj? na sta?? optymalizacj? kampanii.

Newsletter czy mailing?


Newsletter to swego rodzaju prenumerata wysy?ana do obecnych klientów za po?rednictwem poczty elektronicznej. Jego g?ównym zadaniem jest informowanie o specjalnych ofertach, nowo?ciach i promocjach oferowanych przez firm? czy sklep. Aby newsletter jak najlepiej spe?nia? swoje zadanie, musi by? atrakcyjny pod wzgl?dem estetycznym. Konieczne jest tak?e odpowiednie zaplanowanie cz?stotliwo?ci jego wysy?ki. Mailing to z kolei reklama jednorazowa informuj?ca o sprzedawanych produktach i us?ugach, której g?ównym celem najcz??ciej jest zach?cenie odbiorcy wiadomo?ci mailowej do podj?cia zakupu.

Wybór pomi?dzy newsletterem a mailingiem

Projekt graficzny newslettera

Projekt graficzny


Korzystaj?c ze swojego do?wiadczenia oraz znajomo?ci zagadnień marketingu przygotujemy Ci idealn? kampani?. Projektuj?c materia?y, zwracamy uwag? na wszystkie istotne kwestie, takie jak odpowiedni stosunek grafiki do tre?ci, w?a?ciwe uzupe?nienie opisów alternatywnych dla plików graficznych, czy obecno?? wyra?nego przycisku namawiaj?cego do podj?cia akcji.

?ledzenie wyników


Rozbudowane, szczegó?owe statystyki pozwol? Ci na dok?adn? analiz? aktualnych kampanii i ?ledzenie rezultatów podj?tych dzia?ań. Dzi?ki raportom z kampanii dowiesz si?, jak e-mail marketing i newslettery wspomagaj? Twoj? sprzeda?. Powy?sze informacje w po??czeniu z naszym do?wiadczeniem pozwol? ?atwo i efektywnie zoptymalizowa? prowadzone kampanie oraz opracowa? najkorzystniejszy plan przysz?ych dzia?ań marketingowych.

?ledzenie wyników kampanii mailingowej

[G?osów: 1   Average: 5/5]

ZAINTERESOWA?A CI? NASZA OFERTA?

Wype?nij brief Skontaktuj si? z nami