Sklepy internetowePRAWDZIWY SKLEP BEZ CZYNSZU I OP?AT ZA MEDIA

W obecnych czasach sklep internetowy to g?ówne narz?dzie do prowadzenia sprzeda?y. Warto jednak pami?ta?, ?e jego tworzenie nie nale?y do prostych zadań. Przed otworzeniem sklepu internetowego nale?y dok?adnie przygotowa? plan jego struktury oraz okre?li?, które funkcjonalno?ci b?d? w nim niezb?dne.

Nowoczesny sklep internetowy – Dlaczego warto zainwestowa??

Zaufanie tworzy sprzeda?

Zaufanie - podstawa sprzeda?y w sklepie internetowym


Przestarza?e sklepy mog? zniech?ca? do zakupów, je?li ich wygl?d nie b?dzie wzbudza? zaufania. Jest to szczególnie istotne, je?eli sprzedajesz drogi asortyment. Nowoczesny wygl?d podniesie wiarygodno?? Twojego sklepu.

Intuicyjno??

E-sklepy z intuicyjn? obs?ug?


Nowoczesny e-sklep, budowany w oparciu o najnowsze trendy UX, cechuje si? wysok? intuicyjno?ci? oraz przejrzysto?ci?, dzi?ki czemu mo?esz liczy? na wy?sz? konwersj?.

Szybko?? dzia?ania

Szybko?? dzia?ania nowoczesnego sklepu internetowego


Niewystarczaj?ca szybko?? dzia?ania Twojego sklepu mo?e skutecznie zniech?ci? kupuj?cego przed finalizacj? transakcji. Projektuj?c platformy e-commerce, zawracamy szczególn? uwag? na ten aspekt optymalizacji.

Intuicyjna struktura sklepu


Przed otwarciem nowego sklepu, czy te? przed wdro?eniem jego nowej ods?ony, pomo?emy Ci z zaplanowaniem intuicyjnej architektury sklepu. Podpowiemy tak?e, które rozwi?zania b?d? optymalne dla Twojej oferty. Sugerowane przez nas rozwi?zania s? wygodne nie tylko dla Twoich klientów, lecz tak?e dla Ciebie. Systemy CMS, na których budujemy nasze sklepy internetowe, wyró?niaj? si? bardzo du?? ?atwo?ci? zarz?dzania. W szybki i prosty sposób dodasz nowe produkty czy promocje do tych ju? istniej?cych.

Intuicyjny sklep internetowy

Optymalizacja ecommerce pod wyszukiwark? Google

Dostosowanie pod wyszukiwarki


Tworz?c Twój nowy sklep, przyk?adamy ogromn? wag? do jego optymalizacji pod k?tem wyszukiwarki Google. Wykonujemy standardow? optymalizacj?, dzi?ki której b?dzie mo?na ?atwiej, szybciej i taniej podj?? wszelkie dzia?ania pozycjonuj?ce. Wiemy, jak istotna dla Google jest tre??, dlatego przed uruchomieniem nowego sklepu oferujemy Ci kompleksow? us?ug? copywritingu.

Indywidualna szata graficzna


Wygl?d sklepu ma ogromny wp?yw na wyniki sprzeda?y, dlatego oferujemy stworzenie indywidualnej szaty graficznej, która wyró?ni Ci? spo?ród konkurencji. Ch?tnie pomo?emy w wyborze odpowiedniej palety kolorów, przyjaznej dla Twoich potencjalnych klientów. Mo?emy zrealizowa? kompletny projekt identyfikacji wizualnej, której elementem b?dzie nowy design sklepu lub te? jedynie od?wie?y? jego obecny wygl?d, przenosz?c go na nowoczesny system zarz?dzania tre?ci?.

Unikalny projekt graficzny sklepu internetowego

Z jakich technologii korzystamy przy tworzeniu sklepów internetowych?

WooCommerce

Modu? przeznaczony do instalacji i u?ytkowania na stronach opartych o Wordpress. Stworzony niezale?nie, ale obecnie wykupiony, wspierany i rozwijany przez firm? odpowiedzialn? za Wordpress – Automattic.

PrestaShop

Niezale?ny i otwarty system sklepowy z du?ymi mo?liwo?ciami integracji z platformami sprzeda?owymi i p?atno?ciami online. Oparty o licencj? Open Source i rozwijany przez pasjonatów z ca?ego ?wiata.

[G?osów: 10   Average: 4.8/5]

ZAINTERESOWA?A CI? NASZA OFERTA?

Wype?nij brief Skontaktuj si? z nami