SzkoleniaKarmimy wiedz?

Najlepsza inwestycja: inwestycja w siebie!


Inwestycja w siebie to inwestycja, która zawsze si? op?aca. Dzi?ki szkoleniom z zakresu marketingu internetowego poszerzysz swoje kompetencje, lepiej zrozumiesz dzia?anie poszczególnych narz?dzi i serwisów, znajdziesz idealne rozwi?zania online dla swojego biznesu. Nasi eksperci maj? wieloletnie do?wiadczenie i S? PRAKTYKAMI. Nie wyg?osz? Ci suchej teorii, a opowiedz? o tym, czym zajmuj? si? na co dzień.

Od podstaw do zaawansowanych rozwi?zań. Poziom ka?dego kursu staramy si? dostosowywa? do Twoich potrzeb. Napisz nam, jaki temat Ci? interesuje, w jakiej bran?y dzia?asz lub chcia?by? dzia?a?, a wy?lemy Ci ofert? idealnego szkolenia dla Ciebie.

Szkolenia Content Marketing

[G?osów: 0   Average: 0/5]

Szkolenia Copywriting

Warsztat pisarski mo?na doskonali?. Nie wszystko zale?y od talentu. Istniej? zasady, wytyczne, wskazówki, które umo?liwiaj? stworzenie dobrego tekstu

Szkolenia Google AdWords

Kampanie Google Adwords Chcia?by? pozna? system reklamowy Google od podszewki? Zapraszamy na szkolenie z naszym ekspertem

Szkolenia Google Analytics

Opanuj dane i zyskaj wi?cej! Google Analytics to narz?dzie, dzi?ki któremu pozyskasz mnóstwo warto?ciowych danych o ruchu w swojej witrynie

Szkolenia Facebook Ads

Facebook mo?e sprzedawa?! Trzeba go tylko umiej?tnie wykorzysta?. Zapraszamy na szkolenia indywidualne z zakresu reklamy Facebook.

ROZWóJ TWOICH PRACOWNIKóW

Chcia?by? mie? specjalistów z zakresu marketingu internetowego we w?asnym zespole? Pomo?emy Ci w tym. Oferujemy pakiety szkoleń dla pracowników. Dzi?ki nim nie b?dziesz musia? zleca? na zewn?trz dzia?ań reklamowych w Google czy w mediach spo?eczno?ciowych. Daj nam zna?:

  • w jakiej bran?y dzia?asz/co oferujesz?
  • ilu pracowników chcesz przeszkoli??
  • z jakiej tematyki z zakresu marketingu internetowego i na jakim poziomie? (podstawy/?redniozaawansowany/zaawansowany)

Przygotujemy ofert? na miar? Twoich potrzeb.
Szkolenia prowadzimy w zale?no?ci od liczby uczestników: w naszej agencji w Katowicach, w siedzibie klienta.

JESTE? NASZYM KLIENTEM?

To ?wietnie! Zapraszamy na szkolenia dedykowane, podczas których uwag? skupimy na Twoim biznesie. Lepiej zrozumiesz jak dzia?amy na co dzień, z jakich korzystamy narz?dzi i co zrobi?, by nasza wspó?praca przynosi?a jeszcze wi?cej korzy?ci. Przy najbli?szej okazji zapytaj nas o ofert? szkoleń dedykowanych.

[G?osów: 4   Average: 5/5]

ZAINTERESOWA?A CI? NASZA OFERTA?

Wype?nij brief Skontaktuj si? z nami