Szkolenia Content MarketingTre?? na wag? z?ota

Content is KING!

Je?li chcia?by? si? dowiedzie?, jak tworzy? warto?ciowe tre?ci dla swojego biznesu, które przynios? Ci widoczne korzy?ci, takie jak np.:

  • wzrost ruchu na stronie internetowej,
  • wy?sza pozycja witryny w Google,
  • wi?ksze zaanga?owanie spo?eczno?ci w social media,
  • wi?ksza liczba konwersji,
  • wzrost sprzeda?y,

pomy?l o indywidualnym szkoleniu z zakresu Content Marketingu (Marketingu Tre?ci).?To seria warsztatów z praktykami – pracownikami naszej agencji, którzy na co dzień zajmuj? si? tym, o czym Ci opowiedz?. Content Marketing, SEO, Social Media Marketing to obecnie poj?cia tak mocno ze sob? zwi?zane, ?e w ramach szkolenia ka?demu z nich po?wi?cimy osobny rozdzia?.

DLA KOGO SZKOLENIE CONTENT MARKETING?

Na szkolenia z Marketingu Tre?ci zapraszamy:

  • obecnych klientów, którzy chcieliby by? bardziej ?wiadomi tego, za co p?ac?, zlecaj?c dzia?ania agencji interaktywnej b?d?, którzy chcieliby usamodzielni? si? w cz??ci dzia?ań;
  • pracowników firm, odpowiedzialnych za marketing internetowy.

Szkolenia maj? charakter zamkni?ty. Ka?de charakteryzuje si? indywidualnym podej?ciem – przechodz?c do praktyki, koncentrujemy si? na danym biznesie. Je?li jeste? zainteresowany, daj nam zna? czy potrzebujesz warsztatów indywidualnych czy grupowych (dla zespo?u pracowników) oraz dla jakiego biznesu. Przygotujemy indywidualny program.

[G?osów: 0   Average: 0/5]

ZAINTERESOWA?A CI? NASZA OFERTA?

Wype?nij brief Skontaktuj si? z nami