Szkolenia CopywritingMagia s?ów

NAUKA PISANIA

Szkolenia - copywriting


Warsztat pisarski mo?na doskonali?. Nie wszystko zale?y od talentu. Istniej? zasady, wytyczne, wskazówki, które umo?liwiaj? stworzenie dobrego tekstu. Opowiemy Ci o nich podczas szkolenia z copywritingu. Podczas zaj?? dowiesz si? m.in.:

  • Jak tworzy? chwytliwe slogany reklamowe?
  • Jak pisa?, by czytelnik dotar? do ostatniego akapitu (j?zyk, struktura tekstu, podstawowe zasady)?
  • O co chodzi w storytellingu?
  • Na co zwraca? szczególn? uwag? opracowuj?c tre?ci na stron? internetow? (SEO)?
  • Tre?? vs. forma – jak dopasowa? tekst do medium (post na Facebooku, artyku? sponsorowany, artyku? na blogu i inne)?
NIE MAM WENY…

Copywriting - szkolenie


Copywriter nie tylko pisze, copywriter tworzy! Zapadaj?ce g??boko w pami?? historie marek, slogany reklamowe, które zagnie?dzi?y si? niepostrze?enie w potocznym j?zyku… zanim og?oszono je ?wiatu, musia? narodzi? si? pomys?. I to nie jeden! Wszystko zaczyna si? od idei, burzy mózgów lub burzy pojedynczego mózgu – Twojego!

Podczas szkolenia z copywritingu podpowiemy Ci nie tylko jak pisa?, ale równie? jak rozbudza? swoj? wyobra?ni?, gdzie szuka? natchnienia i kreatywnych pomys?ów.?

DLA KOGO SZKOLENIE Z COPYWRITINGU?

Warsztaty z copywritingu kierujemy do:

  • wspó?pracuj?cych z nami klientów, którzy korzystaj?c z innych oferowanych przez nas us?ug, tworz? lub chcieliby samodzielnie tworzy? w?asne teksty;
  • osób zawodowo zwi?zanych z copywritingiem, zajmuj?cych si? komunikacj? marki online.
[G?osów: 0   Average: 0/5]

ZAINTERESOWA?A CI? NASZA OFERTA?

Wype?nij brief Skontaktuj si? z nami