Szkolenia Google AnalyticsNie marnuj bud?etów reklamowych, analizuj dane!

OPANUJ DANE I ZYSKUJ WI?CEJ!

Google Analytics to narz?dzie, dzi?ki któremu pozyskasz mnóstwo warto?ciowych danych o ruchu w swojej witrynie. Dowiesz si? sk?d przybywaj? u?ytkownicy, jak d?ugo czasu po?wi?caj? Twoim podstronom, dlaczego rezygnuj? z zakupów… dzi?ki szkoleniu nauczysz si? wykrywa? miejsca, w których marnujesz swój bud?et reklamowy oraz dostrzega? mo?liwo?ci jak wykorzysta? go lepiej!

PROGRAM SZKOLENIA GOOGLE ANALYTICS

 • Jak analizowa? dane?
 • Najwa?niejsze elementy analityki.
 • Tworzenie strategii.
 • KPI i cele.
 • Jak dzia?a Google Anlaytics?
 • Ograniczenia Google Analytics.
 • Rodzaje danych zbieranych przez Google Analytics.
 • Tworzenie konta,
 • Struktura konta.
 • Podstawowa konfiguracja konta,
 • Konfiguracja celów.
 • Konfiguracja filtrów.
 • Konfiguracja w?asnych kana?ów.
 • Konfiguracja e-commerce.
 • ??czenie kont AdWords i Analytics.
 • Importowanie celów,
 • Omówienie interfejsu raportowania.
 • Ró?nica pomi?dzy danymi a wymiarami.
 • Segmentowanie u?ytkowników i analiza danych.
 • Najwa?niejsze raporty witryny.
 • Raporty e-commerce.
 • ?cie?ki wielokana?owe.
 • Modele atrybucji.
 • Raporty Data Studio.

DLA KOGO JEST SZKOLENIE GOOGLE ANALYTICS?

Na szkolenie Google Analytics zapraszamy:

 • naszych obecnych klientów, którzy chcieliby pozna? bli?ej Google Analytics, nauczy? si? zbiera? i analizowa? dane w swojej witrynie;
 • pracowników firm, którzy rozpoczynaj? swoj? przygod? z analityk? Google.

Szkolenia maj? charakter zamkni?ty. Ka?de charakteryzuje si? indywidualnym podej?ciem – przechodz?c do praktyki, koncentrujemy si? na Twoim biznesie. Je?li jeste? zainteresowany, daj nam zna? czy potrzebujesz warsztatów indywidualnych czy grupowych (dla zespo?u pracowników).

[G?osów: 0   Average: 0/5]

ZAINTERESOWA?A CI? NASZA OFERTA?

Wype?nij brief Skontaktuj si? z nami