Polityka prywatno?ci

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta u?ywa plików cookies w celu:

  • zapewnienia prawid?owego dzia?ania serwisów (utrzymania sesji),
  • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,
  • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wy?wietlenia personalizowanych reklam.
Pliki cookies

S? to pliki instalowane w urz?dzeniach końcowych osób korzystaj?cych z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania tre?ci serwisu do preferencji u?ytkownika, utrzymania sesji u?ytkownika oraz dla celów statystycznych oraz dostosowania tre?ci wy?wietlanych reklam do indywidualnych potrzeb u?ytkownika. Informujemy, ?e istnieje mo?liwo?? okre?lenia przez u?ytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dost?pu do informacji zawartych w plikach cookies za pomoc? ustawień przegl?darki lub konfiguracji us?ugi. Szczegó?owe informacje na ten temat dost?pne s? u producenta przegl?darki, u dostawcy us?ugi dost?pu do internetu.
Polityka Prywatno?ci

Administratorzy

Administratorem Państwa danych osobowych w rozumieniu Rozporz?dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: ?RODO”), po zarejestrowaniu w serwisie oraz w zwi?zku z korzystaniem z jego funkcjonalno?ci jest:
www.dbsweets.com

Jak nawi?za? kontakt z Administratorem?

Adres e-mail: kontakt@www.dbsweets.com
Adres korespondencyjny: 40-859 Katowice, ul. Klimczoka 9/11

Jakie dane s? przetwarzane?

– numer IP u?ytkownika,
– dane podane w formularzu kontaktowym,

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych maj? Pan/Pani prawo do ??dania dost?pu do swoich danych, ich sprostowania, usuni?cia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofni?cia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
  • Niezb?dno?? przetwarzania danych w zwi?zku z wykonaniem umowy
  • Niezb?dno?? przetwarzania danych w zwi?zku z prawnie uzasadnionym interesem administratora
    Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych us?ug, jak równie? prowadzenie marketingu i promocji w?asnych us?ug administratora w serwisie internetowym.
  • Dobrowolna zgoda
    Aby móc wy?wietla? spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań konieczna jest mo?liwo?? przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest ca?kowicie dobrowolne (nie ma obowi?zku jej udzielenia) i zgoda ta mo?e by? w ka?dym czasie cofni?ta.
Przekazywanie danych

Dane b?d? przekazane podmiotom przetwarzaj?cym je na nasze zlecenie na podstawie umów z Administratorem, ale tylko w celu i zakresie niezb?dnym dla realizacji ww. celów, w tym m.in. podmiotom ?wiadcz?cym na nasz? rzecz us?ugi IT lub inne us?ugi zapewniaj?ce prawid?owe funkcjonowanie strony, przy czym takie podmioty przetwarzaj? dane wy??cznie zgodnie z poleceniami Administratora.
Poza wymienionymi podmiotami Twoje dane mog? zosta? udost?pnione wy??cznie podmiotom upowa?nionym do tego na podstawie przepisów prawa krajowego lub unijnego. Administrator serwisu do?o?y? nale?ytej staranno?ci w celu odpowiedniego zabezpieczenia przekazanych danych osobowych, a w szczególno?ci przed ich udost?pnieniem osobom nieupowa?nionym.

Czas przetwarzania

Państwa dane osobowe b?d? przetwarzane wy??cznie przez czas niezb?dny do osi?gni?cia celu przetwarzania lub do odwo?ania przez Państwa zgody. Administrator zastrzega sobie prawo do przetwarzania danych przez okres do 24 miesi?cy od momentu osi?gni?cia celów w zwi?zku z realizacj? w?asnych celów analitycznych i statystycznych.
Administrator nie zamierza przekazywa? Pana/Pani danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji mi?dzynarodowych.
W zwi?zku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora przys?uguje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urz?du Ochrony Danych Osobowych.
W oparciu o Pana/Pani dane osobowe Administrator nie b?dzie podejmowa? ?adnych zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji b?d?cych wynikiem profilowania.

[G?osów: 0   Average: 0/5]

ZAINTERESOWA?A CI? NASZA OFERTA?

Wype?nij brief Skontaktuj si? z nami