Opis

Locatruck to system do zdalnego odczytu danych z karty kierowcy oraz tachografu. Produkt skierowany do do?? w?skiego grona odbiorców – w?a?cicieli flot samochodów ci??arowych.

Sloganem Miej oko na swoj? flot?! podkre?lili?my g?ówny atut systemu – mo?liwo?? kontroli taboru o ka?dej porze dnia, bez udzia?u kierowców. Tre?ci kierowali?my do przewo?ników, podkre?laj?c korzy?ci z u?ytkowania Locatruck (do tego wykorzystali?my równie? format Our Story) i zach?caj?c do darmowych testów. Naszymi celami by?y przede wszystkim zasi?g i zwi?kszenie rozpoznawalno?ci marki.

 

Us?ugi dla transportu na Facebooku

[G?osów: 2   Average: 3/5]
Podsumowanie
Klient:
Locatruck
Data realizacji:
12.2018 - 05.2019
Typ realizacji:
social media,
Podziel si?:

ZAINTERESOWA?A CI? NASZA OFERTA?

Wype?nij brief Skontaktuj si? z nami