Opinie klientówzobacz, co mówi? o nas ludzie, z którymi pracowali?my

Agencja interaktywna www.dbsweets.com ?wiadczy dla naszej kancelarii bie??ce us?ugi wsparcia w zakresie dzia?ań reklamowych w Internecie. W ostatnim czasie www.dbsweets.com z sukcesem dokona?o modernizacji naszej strony internetowej. Wszystkie zlecenia s? realizowane zgodnie z naszymi oczekiwaniami, kompetentnie i rzetelnie. Potwierdzamy, ?e www.dbsweets.com jest solidnym i godnym polecenia partnerem biznesowym.

Dominika Dudek, dyrektor administracyjny KSP Legal & Tax Advice

zobacz pe?n? referencj?

Rekomendujemy agencj? interaktywn? www.dbsweets.com jako firm?, któr? cechuje profesjonalizm oraz najwy?sza jako?? oferowanych us?ug. Jeste?my zadowoleni z przebiegu oraz efektów dotychczasowej wspó?pracy. www.dbsweets.com cenimy za rzetelno??, nieszablonowe podej?cie do realizowanych zadań, doskona?y kontakt z klientem oraz zrozumienie jego potrzeb. Przygotowana strona w pe?ni sprosta?a naszym oczekiwaniom.

Piotr Zachariasiewicz, Dyrektor Wykonawczy Helimed

zobacz pe?n? referencj?

Agencja Interaktywna www.dbsweets.com to partner rzetelny, uczciwy i godny polecenia. Wspó?praca na najwy?szym poziomie. Elastyczne i otwarte podej?cie do klienta oraz jego potrzeb. Pomys?owo?? po??czona z profesjonalizmem. Dzi?kujemy za przygotowanie na zlecenie holdingu ACERO strony internetowej od podstaw oraz projekty graficzne dokumentów firmowych i wizytówek.

Wojciech Korczak-Siwicki, Pe?nomocnik Acero

zobacz pe?n? referencj?

Wieloletnia wspó?praca z firm? Inmedium agencja interaktywna to profesjonalna wymiana zleceń i projektów, terminowo?? i profesjonalizm. Dobry kontakt z wykonawc? oraz bezproblemowa pomoc z jego strony w razie w?tpliwo?ci czy trudno?ci. Nasz hotel wykonywa? w firmie Inmedium projekty graficzne, takie jak kalendarze, teczki ofertowe, wizytówki, papier firmowy. Nowoczesny projekt zgodny z nasza identyfikacj? wizualn? wykonanych folderów i ofert promocyjnych jest wszystkim czego zleceniodawca oczekuje od grafika/wykonawcy. Inmedium to równie? dobry partner przy wykonaniu/prowadzeniu strony www czy kampanii AdWords (Google ADS). Godna polecenia, solidna, wszechstronna firma.

Magdalena Greiner, Marketing?EUROPEJSKA VII Sp. z o.o.

zobacz pe?n? referencj?

Kompleksowo?? ?wiadczonych us?ug i wysoka jako??. Niezale?nie od zakresu realizowanego zlecenia, za ka?dym razem pe?ne zaanga?owanie w projekt skutkowa?o osi?gni?ciem wyznaczonego celu. Na szczególn? pochwa?? zas?uguje indywidualne podej?cie do Klienta i jego potrzeb oraz du?y poziom kreatywno?ci. Efekt wspó?pracy by? niezmiennie zadowalaj?cy zarówno przy realizacji zleceń brandingowych, poligraficznych czy te? z zakresu badań rynku.

Krzysztof Orman, Radca prawny Zawiercie Kancelaria Radcy Prawnego – Krzysztof Orman

zobacz pe?n? referencj?

Z firm? www.dbsweets.com wspó?pracujemy ju? kilka lat. W tym czasie zrealizowali dla nas kilka serwisów internetowych, z których jeste?my bardzo zadowoleni. Na etapie realizacji zespó? osób pracuj?cych w agencji wykaza? si? du?ym zaanga?owaniem i fachowym doradztwem na ka?dym etapie wspólnej pracy. Po uruchomieniu serwisów, agencja zaj??a si? promowaniem naszych witryn w wyszukiwarce Google.pl. Dzia?ania te s? efektywne, pozyskujemy dzi?ki nim aktywnie nowych klientów z ca?ej Polski. Z pe?n? odpowiedzialno?ci? rekomenduj? wspó?prac? z www.dbsweets.com jako fachowcem w swojej bran?y, a co najwa?niejsze i nie b?d?ce wci?? w ich bran?y standardem – jako transparentnego i uczciwego partnera biznesowego.

Grzegorz Bieniek, Prezes?Grupa FSP Sp. z o.o.

zobacz pe?n? referencj?

Agencja Interaktywna www.dbsweets.com zajmuje si? wizerunkiem ,,on line” naszych marek. Zlecenie obejmuje dbanie o wzmocnienie ich wizerunku w mediach spo?eczno?ciowych oraz zwi?kszanie widzialno?ci po?wi?conych im stron internetowych.

Jeste?my zadowoleni ze wspó?pracy. Nasze oczekiwania i sugestie s? analizowane i przek?adane na spójne dzia?anie. Cenimy sobie: kreatywne pomys?y zespo?u, komunikatywno?? i empati? w kontaktach z internautami, warto?ciowe sugestie i rady, konsekwentn? realizacj? ustaleń.

Agencja Inmedium wykonuje swoj? prac? z profesjonalizmem i staranno?ci?, dlatego polecamy wspó?prace z ni?.

Magdalena Winnicka, Dyrektor Handlowy?Scan Anida Sp. z o.o.

zobacz pe?n? referencj?

Firma w 100% godna zaufania. Pan Artur Burska stawia zadowolenie klientów na pierwszym miejscu. Zlecone prace s? realizowane terminowo i zgodnie z naszymi oczekiwaniami. Dobrze rozplanowany bud?et w kampaniach reklamowych Google AdWords pozwoli? osi?gn?? maksymalne korzy?ci przy jednoczesnej minimalizacji kosztów. Ca?y czas w korespondencji panowa? ?ad i porz?dek, a wszelkie w?tpliwo?ci by?y natychmiast wyja?niane. Przychodnia na bie??co mo?e ?ledzi? efekty pracy agencji.

Wioletta M?odkowska, Dyrektor Dentaria

zobacz pe?n? referencj?

Zleci?em firmie www.dbsweets.com realizacj? dwóch stron internetowych dla naszej firmy. Firma www.dbsweets.com zaj??a si? równie? promocj? naszych witryn internetowych w Google.

Jestem zadowolony ze wspó?pracy z p. Arturem Bursk? i jego pracownikami, wykazali si? kreatywno?ci?, dyspozycyjno?ci?, skutecznym doradztwem i uprzejmo?ci?.

Efekty kampanii “Google AdWords” ca?kowicie spe?ni?y oczekiwania naszej firmy, w szczególno?ci efektywno?? strony dedykowanej na rynek francuski.

Julien Ziemniak, Prezes zarz?du?ODONEA Sp. z o.o.

zobacz pe?n? referencj?

www.dbsweets.com rzetelnie i terminowo wywi?zuje si? ze wszystkich zleceń. Projekty graficzne opracowane dla Hotelu Szafran zosta?y zrealizowane w sposób estetyczny, przejrzysty, zgodny z naszymi uwagami. Z kolei wykonane materia?y drukowane (takie jak: key pockets, teczki, kalendarze, plakaty) charakteryzuje wysoka jako??. Jeste?my równie? zadowoleni z efektów dzia?ań z zakresu pozycjonowania strony WWW w wyszukiwarce oraz kampanii reklamowych Google AdWords. Z pe?nym przekonaniem mo?emy poleci? www.dbsweets.com jako solidnego partnera wspó?pracy.

Jakub Przyby?a, Dyrektor Generalny Hotel Szafran

zobacz pe?n? referencj?

ZAINTERESOWA?A CI? NASZA OFERTA?

Wype?nij brief Skontaktuj si? z nami